Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferencer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd på til arbejdet i kommunerne. Andre sætter skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat.
Ud over det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer og inviterede, er de fleste af vores temadage og konferencer åbne for alle.
Medlemmer deltager med betragtelig rabat.

 

Temadage og konferencer 2018

Ældrepolitisk Konference den 8 maj 2018

Danske Ældreråd afholdt ældrepolitisk konference
tirsdag den 8. maj på Hotel Nyborg Strand

 

Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
– en konference om etik, prioriteringer og økonomi i ældrepolitikken – nationalt og lokalt

Danske Ældreråds hensigt med konferencen var at få belyst hvilke værdier og prioriteter, der hersker inden for ældreområdet i Danmark, og hvordan vi omsætter noget så abstrakt som etik til praktik, og om det overhovedet er muligt? Har vi i Danmark en unik og efterstræbelsesværdig tilgang til det ældrepolitiske område, eller er vi i virkeligheden på vej mod et centralt styret fokus, hvor de politiske prioriteringer i højere grad er styret af dokumentationskrav, øget pres på de pårørende og begrænsede etiske overvejelser?

På konferencen fik deltagerne styrket det fælles faglige fundament og fik konkrete redskaber til ældre-/seniorrådsarbejdet.

Konferencens tema blev belyst af:

  • Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, som indviede os i, hvordan opgaver omkring ældreomsorgen finansieres, løses, prioriteres og kvalitetssikres, og dette i samarbejde med ældre-/seniorrådet.
  • Knud Aarup, formand Socialpolitisk Forening, som præsenterede løsningsforslag til et stærkt lokaldemokrati og gav seks bud på, hvordan man kan skabe et bedre velfærdssamfund.
  • Thomas P. Bøje, professor ved Roskilde Universitet, som gav sit bud på, under hvilke præmisser, borgerne kan og bør være aktive, når en kommune inddrager civilsamfundet
  • Jacob Birkler, filosof, forfatter og fhv. formand for Etisk Råd, som gav løsningsforslag til den etiske ældreomsorg.

De valgfri 11 seminarer havde fokus på nogle af de opgaver, ældre-/seniorrådene kommer til at møde i deres arbejde. De forskellige seminarer er lige så forskellige som de opgaver, et ældre-/seniorråd kan møde og omhandler områder som bl.a.: En værdig død, kvalitetsstandarder, demenspolitik, underernæring, værdighedsmilliarden og de kommunale budgetter.

LÆS PROGRAMMET HER

MATERIALE FRA HOVEDOPLÆGSHOLDERE

Kommunens opgaver, økonomi og samarbejde med ældrerådet (Ingen slides)
Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Hvad kan og bør vi gøre i Danmark for at skabe et bedre velfærdssamfund?
Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, fhv. direktør i Socialstyrelsen

Borgerinddragelsen øges, men hvorfor skal en kommune inddrage civilsamfundet?
Thomas P. Boje, professor ved Roskilde Universitet

En etisk og værdig alderdom i kommunale hænder?
Jacob Birkler, filosof, forfatter og fhv. formand i Etisk Råd

MATERIALE FRA SEMINAROPLÆGSHOLDERE

O. Underernæring – et alvorligt problem for velfærdsopfattelsen
Anne Marie Beck, docent på Professionshøjskolen Metropol og Birthe Stenbæk Hansen, ernæringsfaglig konsulent i Frederiksberg Kommune

P. Kommunale Kvalitetsstandarder – et udtryk for det kommunale serviceniveau
Lene Jensen, sundhedschef i Randers Kommune

Q. Værdig ældreomsorg – nu med et hverdagsrehabiliterende perspektiv 
Gitte Lundsgaard, terapeut og Christina Holst, Social- og Sundhedsassistent i Fredericia kommune

R. Hvordan vil fremtidens ældre bo – og hvad er konsekvenserne?
Poul Erik Weidemann, direktør i den erhvervsdrivende fond, OK-fonden

S. En værdig død – hvad er det?
Lisbet Due Madsen, hospiceleder på Arresødal Hospice i Frederiksværk

T. Demografiregulerende kommunale budgetter
Bo Panduro, projektchef, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE

U. Som pårørende skal man passe på sig selv, mens man passer på andre
Jette Holbek Holm, pårørendekonsulent i Hillerød Kommune

V. Skal der stilles krav til de demensvenlige kommune?
Betina Schmidt Jørgensen, demenskoordinator og Tine Kjeldsen, demenskonsulent i Kompetencecenter for demens i Sønderborg Kommune

X. Regionsældrerådet – den regionale sparring om ældrepolitikken
Anker Andersen, formand for regionsældrerådet i Region Midtjylland, medlem i Hedensted Seniorråd

Y. Udmøntning af midler på ældreområdet 
Søren Svane, chefkonsulent, afdelingen for ældreområdet og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Z. Spidskompetence i ældre – unik ældreomsorg i Danmark?
Tine Rostgaard, professor i komparativ social- og velfærdspolitik, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE 

 

Formands- næstformandsmøder 2018

Formand og næstformand for ældre-/seniorrådet inviteres til et møde af landsformand Erik Stagsted, hvor I – udover at møde formænd og næstformænd fra andre kommuner vil møde lokale bestyrelsesmedlemmer og landsformanden. Et møde i et mindre forum, hvor landsformanden lærer jeres holdninger at kende og hører jeres ideer til udvikling af ældre/-seniorrådene.

Formålet med mødet er at få skabt en tættere relation jer imellem og mellem jer og Danske Ældreråd. Egentlige ældrepolitiske drøftelser er svære at tage på vores repræsentantskabsmøde, hvor der ikke er plads til dialog. Derfor vælger vi denne måde og kan dermed samle op på jeres input til årets arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Danske Ældreråd drøfter løbende ældrepolitiske udfordringer og udspil fra regeringen, KL og Danske Regioner. En dialog med jer om, hvordan I oplever de ældrepolitiske udfordringer i kommunerne, er et godt grundlag for bestyrelsens drøftelser.

Mødet tilrettelægges, så der er tid til ældrepolitiske drøftelser og udvekslinger jer imellem.

Målgruppe: formand og/eller næstformand fra hvert ældre-/seniorråd.

Pris: pr. deltager 400 kr.

Find program, praktiske oplysninger og bilag til dagen på tilmeldingssiden, klik dig videre på en af nedenstående datoer.


Møderne afholdes følgende steder:
Tirsdag den 3. april Middelfart – Lukket for tilmelding
Hent program og materiale her
Onsdag den 4. april Viborg – Lukket for tilmelding
Hent program og materiale her
Torsdag den 5. april Næstved – Lukket for tilmelding
Hent program og materiale her
Onsdag den 11. april AllerødTilmelding, klik her
Hent program og materiale her
Torsdag den 12. april AabybroTilmelding, klik her 
Hent program og materiale her

Tilmeldingsfrist:

Onsdag den 21. marts for deltagelse i Middelfart, Viborg og Næstved

Onsdag den 4. april for deltagelse i Allerød og Aabybro

Temadage Forår 2018

Danske Ældreråd afholdte forår 2018 5 temadage med fokus på:

Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd
Hovedparten af alle ældre-/seniorråd har afholdt valg i 2017. Danske Ældreråd bød derfor velkommen til temadage, der styrker ældre-/seniorrådene til de kommende års arbejde.

På temadagen fik deltagerne styrket det fælles faglige fundament og fik konkrete redskaber til at komme hurtigt i gang med ældre-/seniorrådsarbejdet. Deltagerne fik viden, indsigt og dialog om rådenes udfordringer og opgaver.

Temadagens program var sammensat med fokus på de vigtigste områder af arbejdet. Det juridiske grundlag for arbejdet blev belyst ud fra ældre-/seniorrådets synsvinkel.

Læs program for temadagen her.