DANSKE ÆLDRERÅD afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferencer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd på til arbejdet i kommunerne. Andre sætter skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat.
Ud over det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer og inviterede, er de fleste af vores temadage og konferencer åbne for alle.
Medlemmer deltager med betragtelig rabat.

 

Temadage og konferencer 2018

Temadage Forår 2018

Danske Ældreråd indbyder medlemmer af ældre-/seniorråd til temadage med fokus på:

Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd
Hovedparten af alle ældre-/seniorråd har afholdt valg i 2017. Danske Ældreråd byder derfor velkommen til temadage, der styrker ældre-/seniorrådene til de kommende års arbejde. Alle medlemmer af ældre-/seniorråd er velkomne – uanset valgtidspunkt – og uanset om de er ny- eller genvalgte.
Hovedparten af indholdet i temadagen vil dog være kendt stof for genvalgte medlemmer af ældre-/og seniorråd.

På temadagen får deltagerne styrket det fælles faglige fundament og får konkrete redskaber til at komme hurtigt i gang med ældre-/seniorrådsarbejdet. Deltagerne får viden, indsigt og dialog om rådenes udfordringer og opgaver.

Temadagens program er sammensat med fokus på de vigtigste områder af arbejdet. Det juridiske grundlag for arbejdet belyses ud fra ældre-/seniorrådets synsvinkel.

I udviklingsseminarets små grupper udveksles erfaring og viden med nyvalgte og genvalgte medlemmer fra såvel eget som nabo- og genboråd.

Eftermiddagens seminarer består af oplæg om blandt andet ældre-/seniorrådets

 • Opgaver
 • Interne og eksterne samarbejde
 • Indflydelse
 • Synlighed

I seminarerne veksles der mellem oplæg og dialog, således at inspirationen også kommer fra andre ældre-/ seniorråd. Alle får lejlighed til at deltage i begge seminarer.

Dagen afsluttes med orientering om Danske Ældreråds struktur og opgaver suppleret med aktuelle spørgsmål, der optager bestyrelsen.

Læs program for temadagen her.

Pris: Medlemmer af ældre-/seniorråd, samt rådenes sekretær: 850 kr. Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt deltagermappe

Målgruppe: Medlemmer af ældre-/seniorråd samt rådenes sekretærer.

Oplægsholdere: Landsformand for Danske Ældreråd, Erik Stagsted og/eller 1. næstformand for Danske Ældreråd, Mogens Rasmussen og Charlotte Broe, konsulent – rådgivning og organisation i Danske Ældreråd.

Danske Ældreråd bliver desværre nødt til at aflyse temagene i Middelfart den 13. marts og i Næstved den 14. marts 2018, grundet langvarig sygdom i sekretariatet.
De øvrige fem temadage gennemføres, idet Dorthe Neergaard, tidligere ældrepolitisk konsulent, jurist i Danske Ældreråd, har lovet at undervise.
 
Tilmeldte deltagere på de aflyste temadage er blevet orienteret om mulighed for at deltage på de øvrige temadage.

Temadagene holdes følgende steder:

26. februar Allerød – Tilmelding, klik her

28. februar Viborg – Tilmelding, klik her

1. marts  Aabybro – Tilmelding, klik her

5. marts Middelfart – Tilmelding, klik her   

7. marts Næstved – Tilmelding, klik her

13. marts Middelfart –Aflyst

14. marts Næstved – Aflyst

Tilmeldingsfrist:

19. februar for deltagelse i Allerød, Viborg og Aabybro

26. februar for deltagelse i Middelfart og Næstved.

Temadage og konferencer 2017

Ældrepolitisk konference d. 24. oktober

Et sundt liv som ældre

– Sundhedsfremme og forebyggelse
som en vigtig del af ældrerådenes arbejde!

DANSKE ÆLDRERÅD afholdt ældrepolitisk konference tirsdag d. 24. oktober 2017 i Vingstedcentret ved Vejle.

Sundhed, trivsel og funktionsevne er et fælles anliggende for den enkelte, for familien, for civilsamfundet, og for kommunen, regionen og staten. Men hvem har ansvar for hvad? Hvad kan kommunerne gøre? Hvad kan ældrerådet gøre? Hvad kan den enkelte selv gøre? Staten sætter de overordnede rammer for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, mens den enkelte kommunalbestyrelse sætter rammerne for lokale tilbud der fremmer sundhed og trivsel og forebygger sygdom og nedsættelse af funktionsevne.

De inviterede oplægsholdere belyste på konferencen sundhedsfremme, forebyggelse og et sundt liv som ældre fra hver deres udgangspunkt.

Hovedoplægsholdere var:

 • Kaare Christensen, professer, centerleder, Dansk Center for Aldringsforskning
 • Christine E. Swane, kultursociolog, ph. d., direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn
 • Lis Puggaard, cand. scient., ph.d., Syddansk Universitet

De valgfri seminarer handlede bl.a. om “Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse”, “Livshistorier” og “Udvikling af det nære sundhedsvæsen”.

Læs hele programmet her.

Læs konferencerapport her

Materiale fra hovedoplægsholdere:

En aldrende befolkning
Kaare Christensen, professer, centerleder, Dansk Center for Aldringsforskning

Når mennesker har brug for mennesker!- Hvad har sociale relationer med forebyggelse at
gøre?
Christine E. Swane, kultursociolog, ph. d., direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn

Grundlag for en vellykket aldring – Lev livet med robusthed 
Lis Puggaard, cand. scient., ph.d., Syddansk Universitet

 

Materiale fra seminarer:

1. Kend din krop – når den ældes 
Carsten Hendriksen, seniorforsker, pensioneret overlæge, dr. med.

2. LÆR AT TACKLE – hverdagen, et liv med problemer eller sygdom m.m. 
Nicolaj Holm Faber, kandidat i filosofi &retorik, chefkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning

3. Mand dig op – Det er vigtigt at nå de svære mænd! 
Mie Møller Nielsen, projektleder i Forum for Mænds Sundhed, professionsbachelor i sundhed og ernæring

4. Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse 
Finn Kamper-Jørgensen, læge, seniorrådsformand i Fredensborg, medlem af Danske Ældreråds
bestyrelse, fhv. leder af Statens Institut for Folkesundhed

5. Bevar sociale funktionsevner – og bevar livsglæde og et godt helbred (Slides ikke tilgængelige)
Annette Johannesen, konsulent, specialergoterapeut i gerontologi

6. Livshistorier – En vej til nærværende samtaler, mening og fællesskabsfølelse 
Andreas Nikolajsen, cand. psych., projektleder, Fonden Ensomme Gamles Værn og Lone Rømer, sundhedskonsulent i Roskilde Kommune

7. Udvikling af det nære sundhedsvæsen 
Eva Michelle Burchard, specialkonsulent,Center for Forebyggelse i Praksis

8. Sunde Seniorer – meningsfuld, motiverende aktivitet for hjerne og krop 
Marina Aagaard, master i Fitness and Exercise, SyddanskUniversitet, Motions- og Fritidsekspert i DR

 

Ældrepolitisk konference 25. april 2017

Værdighed – hvad er det?

Finanslovsaftalen 2016 “kastede” en milliard kroner ud til kommunerne med krav om, at de skulle lave en værdighedspolitik for personlig hjælp, omsorg og pleje til ældre mennesker. Men har ældreplejen ikke tidligere været værdig, og har ældre ikke tidligere haft værdig medbestemmelse og livskvalitet?
DANSKE ÆLDRERÅD vil gerne med denne konference yde sit bidrag til at kigge værdigheden efter i sømmene. For giver flere varme hænder mere værdighed? Var det egentlig ikke meget bedre med både flere og mere kompetente og kærlige hænder? Eller drejer værdighed sig i langt højere grad om livskvalitet og etik?
På konferencen stiller forskere, praktikere, politikere, embedsmænd og en teolog, ud fra hvert deres perspektiv, skarpt på, hvad der faktisk giver ældres liv værdighed og livskvalitet. Konferencen giver også bud på, hvad ældrerådene kan bidrage med af gode råd til kommunalpolitikerne om værdighed for ældre mennesker.

Læs konferencerapport her


Hovedoplægsholdere var:

 • Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner
 • Ole Raakjær, cand. teol., præst i Sulsted kirke (pt. orlov), KamillianerGårdens Hospice, Ph.D.-student 2014 – 2018
 • Carsten Hendriksen, Seniorforsker, pensioneret overlæge, dr. med.
 • Bjarke Oxlund, lektor i antropologi, forskergruppeleder ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

De valgfri seminarer handlede bl.a. om Ældres trivsel, “livkvalitet på hjul”, trygt og værdigt liv med demens, en værdig sidste tid, pårørende og om at være i ‘sikre hænder’ i ældreplejen.

Læs hele programmet her.

Materiale fra hovedoplægsholdere:

Samarbejde om værdighed
Stephanie Lose, næstformand Danske Regioner

Er værdighed blevet til færdighed
Ole Raakjær, cand. teol., præst i Sulsted kirke (pt. orlov), KamillianerGårdens Hospice, Ph.D.-student 2014 – 2018

Ældre medicinske patienter
Carsten Hendriksen, seniorforsker, pensioneret overlæge, dr. med.

‘Længst muligt i hvilket hjem? Fem skarpe til ældrepolitikkens paroler!’
Bjarke Oxlund, lektor i antropologi. forskergruppeleder ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

Materiale fra seminarer:

A. Hvilke faktorer er afgørende for ældre menneskers trivsel? 
Lars Larsen, professor MSO i udviklingspsykologi, særligt gerontopsykologi ved Psykologisk Institut, Århus Universitet og chef i Center for Livskvalitet i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune

B. ‘Livskvalitet på hjul’ – Alle har ret til vind i håret!
Dorthe Olander, projektleder, Cykling uden alder, København og Søren Steffensen, Cykling uden Alder

D. Et trygt og værdigt liv med demens – Hvordan skabes demensvenlige kommuner?
Susie Dybing, demenskonsulent, Hillerød Kommune

E. En værdig sidste tid? – Men vi dør stadig ikke, hvor vi ønsker!
Helle Ussing Timm, magister i kultursociologi, ph.d. i sundhedsvidenskab. REHPA – Videnscenter for Rehabilitering og Palliation

F. Pårørende i orkanens øje og vidne til værdigheden i den sidste tid!
Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende i Danmark

H. Vær – ‘I SIKRE HÆNDER’ – i den kommunale ældrepleje Seminar H
Lene Holst Merrild, forstander på Døgnrehabilitering og Ellen Fogh Andersen, forstander på Kastanjehaven plejecenter, Frederiksberg Kommune

I. ‘Geriatri i døren’ – hospitalsbehandling med værdighed!
Mette Foldager, udviklingssygeplejerske, Geriatrisk afdeling G, Svendborg og Lenette Beer Hummelgaard, sygeplejerske i ‘Geriatri i døren’

J. Anna skræller kartoflerne, Børge varmer saucen, og her dufter dejligt af flæskesteg! 
Ellen Lyngsø, økonoma, leder af Madservice Viborg, projektleder

Temadage vinter 2017

Tilsyn i ældreplejen

DANSKE ÆLDRERÅD ønskede med temadagen at sætte fokus på tilsynspolitik og tilsyn i ældreplejen, at give ældre-/seniorråd samlet overblik på området, samt give mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan de enkelte kommuner griber deres tilsynsforpligtigelse an. Kommunale, uanmeldte tilsyn skal foregå aktivt, opsøgende og systematisk for at sikre, at alle borgere får den hjælp, de har krav på, og tilsynsforpligtelsen gælder også, når kommunale opgaver udføres af private leverandører.

Det årlige ’Embedslægetilsyn’ på plejeboliger og plejehjem bliver i 2017 afløst af muligheden for et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet er fremover tilrettelagt som et ’risikobaseret’ frem for et ’fast’ tilsyn.

 • En repræsentant fra Styrelsen for Patientsikkerhed gjorde os klogere på, hvordan der fremover føres tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem.

Kommunens tilsynspolitik skal revideres en gang årligt, og hér høres ældre-/seniorråd forud for beslutningstagernes vedtagelse af politikken.

 • På temadagen fik deltagerne indblik i en kommunes måde at håndtere og gennemføre tilsyn og tilsynspolitik gennem oplæg fra en kommunal tilsynschef.
 • Deltagerne fik viden om et ældreråds erfaring med tilsyn fra et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab – forud for et udviklingsseminar til udveksling af rådenes egne erfaringer og viden om tilsyn.

Læs programmet her

 

 

 

TEMADAGE OG KONFERENCER FØR 2017