Her kan du se programmer for tidligere års temadage og konferencer.

Ældrepolitisk konference d. 9. november 2016

DANSKE ÆLDRERÅD inviterede til ældrepolitisk, landsdækkende konference d. 9. november 2016 i Vingstedcentret ved Vejle

Er det helt skævt?

En konference med fokus på forskellighed og på ulighed blandt ældre

Der skal være plads og frihed til forskellighed – ældre har forskellige præferencer og idéer om, hvad der udgør det gode liv for dem. Men det kan betyde, at den enkelte oplever sig fanget og urimeligt behandlet, fordi vedkommende ikke oplever, at have de samme muligheder som andre. Det klassiske spørgsmål, om alle skal behandles lige for at have ens vilkår, er stadig aktuelt. Kritiske røster mener, at det danske samfund i dag er ved at ’knække over’, og at der går et stadig mere markant skel i den danske befolkning.

DANSKE ÆLDRERÅD ønskede med konferencen at belyse, hvordan ulige vilkår har betydning for ældres hverdagsliv og livskvalitet samt sætte fokus på de skævvridninger i kommuner, som risikerer at ramme ældre borgere, der i forvejen har det svært.

Hovedoplægsholdere var:

 • Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
 • Bent Greve, professor i samfundsvidenskab, RUC
 • Lars Midtiby, direktør for Danske Handicaporganisationer

De valgfri seks seminarer handlede bl.a. om samarbejde om sundhed og trivsel, ældreplejen i et historisk perspektiv, om opdelingen i svage og stærke ældre, forebyggende indsats målrettet ældre i sårbare livssituationer, trafik og tilgængelighed samt mulighed for bofællesskab som ældre.

Læs hele programmet her.

Materiale fra hovedoplægasholdere:

Materiale fra seminarer

Temadage efterår 2016

DANSKE ÆLDRERÅD holdt i efteråret 2016 fem temadage om:

Valg til ældre-/seniorråd

DANSKE ÆLDRERÅD arbejder for, at valg til ældre-/seniorråd får så høj en stemmeprocent som muligt. Det giver ældre-/seniorråd det stærkeste mandat og skaber legitimitet til rådets arbejde. De fleste ældre- og seniorråd holder valg i 2017.

På temadagen fik deltagerne viden om:

 • planlægning og afvikling af ældrerådsvalg – regler, vilkår og forløb
 • hvordan opgaven med at opstille mange kandidater til ældre-/seniorrådet kan løses
 • forvaltningens opgaver ved valget og samarbejdet med ældre-/seniorråd
 • fordele og ulemper ved forskellige valgformer
 • eksempler på køreplan og økonomi for valg til ældre-/seniorråd.

Læs programmet her

Formands-/næstformandsmøder 2016

Formands-/næstformandsmøder

DANSKE ÆLDRERÅD holdt i sensommeren 2016 fem formands-/næstformandsmøder i ældre/seniorråd.

Læs nvitationen her

Læs programmet her

Aalborg mandag d. 22. august

Viborg tirsdag d. 23. august

Middelfart onsdag d. 24. august

Allerød mandag d. 29. august

Næstved tirsdag d. 30. august

Ældrepolitisk konference 2016

DANSKE ÆLDRERÅD inviterede til ældrepolitisk, landsdækkende konference 3. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand

Når sundheden flytter ud i kommunerne

 Hvad er perspektiver og udfordringer for ældre borgere?

Læs konferencerapporten her

Drøftelser om udvikling og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen har i dag en fremtrædende plads på dagsordenen for ældre- og seniorråd i kommunerne og for de fem regionsældreråd.
DANSKE ÆLDRERÅD ønskede med konferencen at præsentere nye idéer, gode eksempler og måder at skabe sammenhæng og gode forløb på for at give inspiration til drøftelser i ældre- og seniorråd.

Hovedoplægsholdere var:

 • Preben Kok, foredragsholder, forfatter, tidl. sognepræst i Engum Kirke og sygehuspræst i Vejle
 • Jakob Kjellberg, professor, programleder for Sundhed, cand.scient., m.sc. Health Econ, KORA
 • Ninna Thomsen, medlem af KL´s Social- og Sundhedsudvalg, Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune

De valgfri 11 seminarer handlede om bl.a. sundhedsaftalter, rehabiliteringsforløb, fysisk træning, akutberedskab, ældrepolitik, pårørende, praktiserende lægers rolle, telemedicin, frontmedarbejdernes kompetencer og tandhygiejnens betydning for den enkelte ældre borger.

Læs hele programmet her

Materiale fra hovedoplægsholdere:

Når sårbare ældre føler sig magtesløse
Preben Kok, foredragsholder, forfatter, tidl. sognepræst i Engum Kirke og sygehuspræst i Vejle
 

Når ældre borgere bliver patienter og en del af det nære sundhedsvæsen
Jakob Kjellberg, professor, programleder for Sundhed, cand.scient., m.sc. Health Econ, KORA

Sammen om sundhed – hvordan sikres, at relevante parter samarbejder omkring en sårbar ældre? 
Ninna Thomsen, medlem af KL´s Social- og Sundhedsudvalg, Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune

Materiale fra seminarer:

 S. Hvordan kan sundhedsaftaler sikre sammenhæng på tværs af sundhedssystemet?
Anne Møller Ronex, medlem af Regionsrådet, formand for sundhedskoordinationsudvalget, Region Sjælland – tryk her for Anne Møller Ronex´s oplæg
Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune, næstformand for sundhedskoordinationsudvalget, Region Sjælland – tryk her for at se Pernille Beckmanns oplæg

T. Vellykkede rehabiliteringsforløb for ældre borgere
Thomas Antkowiak-Schødt, projektleder, Sundhedsstyrelsen
Trine Rosdahl, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

U. Idræt og motion for ældre – fysisk træning for livet
Lis Puggaard, ekstern lektor ved Syddansk Universitet og selvstændig konsulent

V. Svære overgange lettes med det rette akutberedskab og ledelsesfællesskab
Kirstine Markvorsen, Sundheds- og Omsorgschef, Aarhus Kommune

W. Imellem ældrepolitik og hverdagsliv: Når sundhedspolitikken flytter ud i hjemmene
Maria Kristiansen, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
Nete Schwennesen, post.doc. ved Institut for Antropologi og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

X. Samarbejde mellem kommune og pårørende
Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende i Danmark

Y. Sammenhængende patientforløb og patientorienteret forebyggelse
Finn Kamper-Jørgensen, pensioneret læge, formand for Fredensborg Kommunes Seniorråd og for kommunalbestyrelsens forebyggelsesråd for ældrebefolkningen

Z. Den praktiserende læges rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Anna Mette Nathan, formand for PLO’s Kommune- og Forebyggelsesudvalg, alment praktiserende læge

Æ. Telemedicin – en vigtig brik i (fremtidens) sundhedsvæsen? 
Britta Ravn, centerleder, Center for Telemedicin, Region Midtjylland 

Ø. Den rehabiliterende tankegang kræver særlige kompetencer hos frontmedarbejderne 
Karen Stæhr, sektorformand FOA 

Å. Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv
Børge Hede, overtandlæge, Social- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Temadage vinter 2016

Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen

I 2015 er der udarbejdet nye vejledninger om rehabiliteringsforløb og om forebyggende hjemmebesøg. Serviceloven og nogle af dens bekendtgørelser er ændret til at borgerne får mere ensartede vilkår. De nye regler præsenteres på temadagen.

Vejledningernes syn på pårørendes opgaver gennemgås, og kommunale repræsentanter fra ældreområdet præsenterer deres kommunes praksis indenfor området rehabilitering og forebyggende hjemmebesøg.

Et væsentligt emne er værdighedspolitik, som ældre-/seniorråd mindst to gange skal behandle inden politikken vedtages i kommunen.
Et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs Formandskab præsenterer bestyrelsens forslag til overordnede værdier, der kan indgå i en kommunes værdighedspolitik. Forslagene drøftes og suppleres af forslag fra de deltagende ældre-/seniorråd. Når en politik skal omsættes til kommunal praksis, skal konkrete forslag på bordet. Det sættes der også fokus på.

Pris: Medlemmer af ældre- og seniorråd samt rådenes sekretærer: kr. 850,-
Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt deltagermappe.

Tilmeldingsfrist: D. 14. februar

Læs hele programmet her.

Ældrepolitisk konference d. 16. november 2015: Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje

Flere end 280 deltog i DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske, landsdækkende konference:

Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje

Mandag d. 16. november 2015 i Vingstedcentret ved Vejle
Læs konferencerapporten her

Demens er en folkesygdom, som de fleste af os kommer i berøring med på et tidspunkt, enten som pårørende eller fordi vi selv får stillet en demensdiagnose.

En fremskrivning, foretaget af Nationalt Videnscenter for Demens, viser, at antallet af borgere med demenssygdom vil stige fra 84.000 danskere i dag til ca. 164.000 i 2040. Stigningen skyldes især, at vi er blevet bedre til at behandle andre livstruende sygdomme som kræft og hjertesygdomme, og at vi bliver ældre og ældre. Problematikker, der vedrører borgere med demenssygdomme, blive stadig mere presserende – ikke mindst fordi det anslås, at demenssygdomme årligt koster kommuner og regioner omkring 24 milliarder kroner. Et beløb som vil stige.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har offentliggjort, at regeringen sætter gang i arbejdet med at lave en ny national handlingsplan for demens. Det betyder, at ældre-/seniorråd, politikere, forvaltninger, personale og pårørende i fællesskab nøje skal overveje, hvordan et demensvenligt samfund ser ud, og hvordan den bedste demenspleje tilrettelægges.

Den etiske fane bør holdes højt i arbejdet, men

 • Hvordan træffer man etiske beslutninger? Ryger etikken ud, når økonomien spiller ind?
 • Hvor mange beboere på plejehjem har en demensdiagnose, og hvad betyder dét for såvel demensramte som for øvrige beboere og medarbejderne?
 • Hvordan kan vi som samfund bedst støtte op om pårørende til mennesker med demenssygdomme?
 • Hvordan sikrer vi god demenspleje trods knappe ressourcer?

Det er i etiske dilemmaer ikke muligt at opstille et entydigt svar på, hvad der er det bedste at gøre i den enkelte situation, men det er vigtigt, at vi alle forholder os til dilemmaerne, og giver os tid til refleksion og dialog. Refleksion og dialog bør være grundstenen til fremtidens demenspleje.

Dagen består af tre hovedoplæg samt seks seminarer.
Hovedoplægsholdere er:
Jakob Birkler, Lektor, ph.d., formand for Det Etiske Råd
Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen
Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundheds- og ældreudvalg

Målgruppe: Medlemmer af ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal-, regional og landspolitikere

Pris: 1.050 kr. for medlemmer af ældre-/seniorråd, 1.550 kr. for øvrige

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 3. november 2015  Tilmeldingsfristen er overskredet.

Læs hele programmet ved at klikke her.

Temadage, efterår 2015: Ældre-/seniorråds synlighed og medier

Ældre-/seniorråds synlighed og medier

Hvordan præsenterer rådet sine budskaber?

Ønsket om at få redskaber til at håndtere ældre-/seniorrådenes kommunikation er stort, og på temadagen får deltagerne lejlighed til at arbejde med rådets kommunikation. Temadagen sætter  fokus på kommunikationen til omverdenen, hvor deltagerne får konkrete værktøjer og brugbare råd med hjem. Deltagerne vurderer og drøfter, hvornår og hvordan synlighed gavner ældre-/seniorrådets arbejde. I udviklingsseminaret sparrer nabo- og genboråd med hinanden for at dele viden og opnå fælles læring.

En medarbejder fra kommunens kommunikationsafdeling giver sine bud på løsninger af, hvad der er vigtigt for samarbejdet mellem rådet og kommunen, og der bliver plads til at stille opklarende spørgsmål.

Pris: Medlemmer af ældre-/seniorråd, samt rådenes sekretær: 775 kr.

Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt deltagermappe.

Temadagene holdes følgende steder:

28. september                    Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro, tlf. 98 24 45 77

30. september                    HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart, tlf. 70 12 36 00

5. oktober                           Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, Allerød, tlf. 48 13 02 40

7. oktober                           Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 29 33

8. oktober                           Hotel Frederik d.II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse, tlf. 58 53 03 22

 

Læs hele programmet her.

Formands-/næstformandsmøder 2015

Formands-/næstformandsmøder 2015

DANSKE ÆLDRERÅD holdt i sensommeren 2015 fem møder med formænd og næstformænd i ældre-/seniorråd.

Læs invitationen her.

Læs opsamling fra møderne her

Aabybro d. 24. august

Silkeborg d. 25. august

Middelfart d. 27. august

Sorø d. 15. september

Allerød d. 16. september

Ældrepolitisk konference 12. maj: Forandringer i omsorgen for ældre

Konferencen er afholdt.

DANSKE ÆLDRERÅD afholdte ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand:

 Forandringer i omsorgen for ældre

– velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre

Læs konferencerapporten ved at klikke her.

Nedenstående findes slides og materiale fra konferencen.

HOVEDOPLÆG:

Fremtidens ældreomsorg og -pleje
Karen Klint, formand for Folketingets sundheds- og forebyggelsesudvalg

Skaber konkurrenceudsættelse bedre service?
Tine Rostgaard, professor med særlige opgaver, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Ældre borgeres sundhed og sygdom i fremtiden
Karen Andersen-Ranberg, overlæge, PhD, Geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital og forskningslektor, Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet

SEMINAR R:

Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne
Tine Rostgaard, professor med særlige opgaver, Institur for Statskundskab, Aalborg Universitet

SEMINAR S:

Digitaliseringen af det offentlige – hvad er status?
Louise Palludan Kmapmann, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 

SEMINAR T:

Velfærdsteknologi på ældreområdet
Rikke Sølvsteen Sørensen, konsulent, Center for velfærdsteknologi, KL 

SEMINAR U:

Er brugerundersøgelser til at stole på?
Erik Riiskjær, Chefkonsulent, cand.oecon., Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 

SEMINAR V:

Aktivt medborgerskab som omdrejningspunkt for udvikling på velfærdsområdet
Rikke Berg, direktør for Innovation og Netværk, Assens Kommune
Kitt Lysén Pedersen, afdelingsleder for plejeboliger, bosteder og aktivitet
Bjarne Gadebusch, aktiv medborger som læseguide på plejehjem i Assens Kommune 

SEMINAR X:

Lovgivning på ældreområdet
Eva Pedersen, kontorchef, Ældrekontoret, Socialministeriet og Søren Svane Kristensen, fuldmægtig, Ældrekontoret, Socialministeriet 

SEMINAR Y:

Værdighed på plejehjem
Connie Engelund, direktør for Holmegårdsparken, formand for Gentofte Seniorråd 

SEMINAR Z:

Relationel velfærd på ældreområdet
Johannes Bertelsen, formand, Frivilligt Forum 

SEMINAR Æ:

Aktivt ældreliv – en vej ud af ensomhed
Dorit Wahl-Brink. sektorchef, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden 

SEMINAR Ø:

Gode måltider forbedrer ældre borgeres livskvalitet
Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen – en selvejende organisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

SEMINAR Å:

Leg igennem hele livet
Helle Thomsen, plejecenterleder på Fuglsangergården i Greenaa, formand for Videnscenter om Demens i Norddjurs Kommune

Intet digitalt oplæg – læs mere om Fuglsanggården ved at klikke her

PROGRAM – klik her

DELTAGERLISTEN

Temadage om kvalitetsstandarder

Temadagene er afholdte.

DANSKE ÆLDRERÅD indbyder medlemmer af ældre- og seniorråd til temadage med fokus på: 

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder udgør omdrejningspunktet for det kommunale serviceniveau og dermed for den service, borgere tilbydes fra kommunen.  Kvalitetsstandarder er således et væsentligt politisk, økonomisk og fagligt redskab for politikere, ledere, medarbejdere og for ældre- og seniorråd.

Læs hele programmet her

Pris: Medlemmer af ældre- og seniorråd samt rådenes sekretærer: kr. 775,-
Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt deltagermappe.

Temadagene holdes følgende steder:

 • 23. februar                          Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro, tlf. 98 24 45 77
 • 25. februar                          Kryb-i-ly-kro, Kolding Ldv. 160, Taulov, 7000 Fredericia, tlf.7556 2555
 • 26. februar                          Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg, tlf. 86520955
 • 3. marts                              Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted, tlf. 5768 1255
 • 4. marts                              Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød,tlf. 4813 0240

Tilmeldingsfrist: Søndag d. 8. februar.

Tilmeldingsfristen er overskredet.
Ved spørgsmål eller ændringer ret henvendelse til kursussekretær Maj-Britt Lempel på mail mbl@danske-aeldreraad.dk eller tlf. 3877 0160

Ældrepolitisk konference i Vingsted 2014: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Konferencen er afholdt, og tilmelding er ikke længere mulig.

DANSKE ÆLDRERÅD afholdt landsdækkende, ældrepolitisk konference
onsdag d. 12. november 2014 i Vingstedcentret ved Vejle:

Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Om boligformer, fællesskaber og rammer for ældrelivet

Vingsted14 hal1Hovedoplægsholdere var: Paul Erik Weidemann, adm. direktør, OK-Fonden – Kræn Blume Jensen, Afdelingschef for socialpolitik og velfærdsydelser, SFI – Hosea Dutschke, Direktør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Målgruppen for konferencen var: Medlemmer af ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal- og landspolitikere.

Slides/oplæg fra konferencen

HOVEDOPLÆG: Fra alderdomshjem til fri-plejehjem – livet skal leves hele livet
Paul Erik Weidemann, adm. direktør, OK-Fonden

HOVEDOPLÆG: Ældres ressourcer og behov i 2014
Kræn Blume Jensen, Afdelingschef for socialpolitik og velfærdsydelser, SFI 

HOVEDOPLÆG: Kommunen – et kærligt fællesskab
Hosea Dutschke, Direktør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

SEMINAR 1: At føle sig hjemme i eget liv – Eden Alternativet
Karin Dahl, sygeplejerske, demenskoordinator og master i rehabilitering, landskoordinator for Eden Danmark

SEMINAR 2: Seniorbofællesskaber – hvad er erfaringen fra de første 25 år?
Max Pedersen, mag.scient.

SEMINAR 3: Sådan gøres utidssvarende boliger tidssvarende
Connie Engelund Erichsen, direktør på plejehjem Holmegårdsparken samt formand for Gentofte Seniorråd

 SEMINAR 4: Tænk demens ind i boligen
Margrethe Kähler, 
chefkonsulent, Ældre Sagen
(Læs analysen “Byg demensboliger” ved at klikke her)

SEMINAR 5: Ældres levede og levende hjem – er plejeboligen et rigtigt hjem?
Søren La Cour
konsulent, Sociologisk Institut, Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Københavns Universitet

SEMINAR 6: Om at skabe sociale rum til fællesskaber for ældre borgere
Gunner Gamborg, landsformand i Ergoterapeutforeningen

Temadage om kommunal økonomi og ældre-/seniorråds økonomi 2014

Temadagene er afholdte, og tilmelding er ikke længere mulig.

DANSKE ÆLDRERÅD indbyder i efteråret 2014 medlemmer af ældre-/seniorråd til fem temadage med titlen:

Knæk koden – om den kommunale økonomi

– Det kommunale budget og regnskab

– Ældre-/seniorrådets indflydelse på budgettet

– Ældre-/seniorrådets eget budget og økonomi

Læs invitationen her

Formands- og næstformandsmøder 2014
Temadage januar/februar 2014: Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd
 Hovedparten af alle ældre-/seniorråd har afholdt valg i 2013. DANSKE ÆLDRERÅD byder derfor velkommen til temadage, der styrker ældre-/seniorrådene til de kommende års arbejde.

Læs mere her

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference d. 28. og 29. april 2014
Ældrepolitisk konference i Vingsted, oktober 2013

ER AFHOLDT – Ældrepolitisk konference  i Vingsted d. 10. oktober 2013: Fra høringspart til medskaber – borgerinddragelse for alvor?
Læs rapport fra Vingstedkonferencen her.
Se program for Vingstedkonferencen her.

Konference om ældre indvandreres sundhed, august 2013

ER AFHOLDT – Konference: Hvad gør kommuner for at fremme ældre indvandreres sundhed?
Center for Sund Aldring, Københavns Universitet og DANSKE ÆLDRERÅD afholdt d. 30. august 2013 i fællesskab konference om emnet. Se programmet for konferencen her.

Møder for formænd og næstformænd, sensommer 2013

ER AFHOLDT – Møder for formænd og næstformænd:
I sensommeren 2013 blev der afholdt fem møder, hvor formænd og næstformænd fra valgkredsenes ældreråd kan møde lokale bestyrelsesmedlemmer, sekretariatsleder Marianne Lundsgaard og formand Bent Aa. Rasmussen. De fem møder fandt sted: Læs mere om møderne her.

Ældrepolitisk konference 2013

ER AFHOLDT –  Ældrepolitisk konference d. 16. maj 2013:  Ældreomsorg i forandring – God vilje er en forudsætning for god omsorgLæs konferencerapporten her. 

Temadage forår 2013

ER AFHOLDT:
DANSKE ÆLDRERÅD afholdt i foråret 2013 fem temadage med fokus på visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport. Se program for temadagen her


Temadage og konference 2012
20. november 2012: Konference om forebyggelse af ensomhed hos ældre.
Læs konferenceprogrammet her.


8. – 25. oktober 2012: Temadage om ældrerådsvalg 2013.
Læs mødeprogrammet her.


Forår 2012: Møder for formænd og næstformænd.
Læs mødeopsamling her.


15. maj 2012: Ældrepolitisk konference om aktivt ældreliv.
Læs konferenceprogrammet her


20. november 2011: Konference om ældre borgere og sundhedsydelser.
Læs konferenceprogrammet her.


Efterår 2011: Fem temadage om kvalitetsstandarder.
Læs mødeprogrammet her.


15. maj 2011: Ældrepolitisk konference om medborgerskab i et aktivt ældreliv.
Læs konferenceprogrammet her. 


Forår 2011: Temadage om ældreråd og mediesynlighed.
Læs programmet her.


16. november 2010: Konference om sammenhæng i demensindsatsen.
Læs konferenceprogrammet her.


Efterår 2010: Temadage om ældreråd og de kommunale budgetter.
Læs programmet for temadagene her.


27. april 2010: Konference om træning og rehabilitering på ældreområdet.
Læs konferenceprogrammet her.