DANSKE ÆLDRERÅDS HANDLEPLAN FOR 2016 – 2017

UDGANGSPUNKT: DANSKE ÆLDRERÅDS FORMÅLSPARAGRAF

 • At varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
 • At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.
 • DANSKE ÆLDRERÅD skal virke som bindeled mellem ældreråd og Regering, Folketing, KL, Danske Regioner, samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
 • DANSKE ÆLDRERÅD vil arbejde for en styrkelse af sekretariatet via en øget finanslovsbevilling. Sekretariatet har behov for sundhedsfaglig ekspertise samt for styrkelse af kommunikationsdelen.
 • DANSKE ÆLDRERÅD skal, som høringspart ved ny eller ændret lovgivning, være parat til at afgive høringssvar med kort varsel. Høringssvaret afgives af formandskabet/sekretariatet efter forelæggelse for bestyrelsen.
 • DANSKE ÆLDRERÅD skal markere sin holdning til aktuelle ældrepolitiske emner. Eksempler herpå kunne være:

1. Sundheds- og socialområdet – herunder rehabilitering, forebyggelse af ensomhed, madkultur, demens, forebyggende hjemmebesøg, den ældre medicinske patient.
2. Ældre- og plejeboligområdet – herunder visitation og brug af velfærdsteknologi.
3. Kultur- og trafikområdet – herunder visiteret kørsel og regional transport.
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – herunder grænser for tiltag og finansiering af ydelser.
5. Frivilligområdet – herunder brug af frivillige og deres forhold.
6. Brugerbetaling på visiterede ydelser.
7. Aldersrelaterede ydelser der giver ældre økonomiske fordele (kun ydelser fastsat i lovgivningen).
8. Kommunernes brug af formålsrelaterede midler (f.eks. ”værdighedsmilliarden”).

 • DANSKE ÆLDRERÅD skal kunne kommentere nye lovinitiativer – ikke beslutningsforslag fra enkelte partier.
 • DANSKE ÆLDRERÅD skal være parat til at kommentere ældrepolitiske emner af generel karakter rejst af landsdækkende ældreforeninger
 • DANSKE ÆLDRERÅD søger dialog med Folketingets partier.
 • DANSKE ÆLDRERÅD søger repræsentation i relevante udvalg/kommissioner/råd, der nedsættes af Regering, Folketing, KL, Danske Regioner og af de enkelte ministre.
 • DANSKE ÆLDRERÅD skal sikre vidensformidling til medlemmer gennem afholdelse af temadage/konferencer, nyhedsbreve, mailservice og hjemmeside. Vidensformidlingen støtter op om ældreråd og kan skabe debat lokalt og nationalt.
 • DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab afholder årlige møder for formænd/næstformænd i ældre- og seniorråd, samt for medlem og stedfortræder af patientinddragelsesudvalg der er valgt fra Regionsældreråd.
 • DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse afholder årlige møder med formænd/næstformænd for regionsældreråd.
 • DANSKE ÆLDRERÅD skal inspirere til et godt ældrerådsarbejde samt arbejde for at fastholde de resultater, der er opnået lokalt og landspolitisk.
 • DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde for at regionsældrerådenes grundlag sikres økonomisk og lovfæstes.

Find handledplanen her i pdf-udgave