DANSKE ÆLDRERÅD er høringspart, når der er nye lovgivningstiltag, som er relevante for ældreområdet – og de bekendtgørelser og vejledninger, som er vejledning til, hvordan vi udmønter nye love i praksis. Herunder kan du se aktuelle høringssvar, som er tilgået DANSKE ÆLDRERÅD samt læse vores afgivne høringssvar.

Høringssvar 2017

Høringssvar over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven).

Vanløse d. 9. februar

Til Ældreministeriet
Ministeriets sagsnr. 1601180

 

DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ovennævnte lovforslag.
Organisationens høringssvar forholder sig til lovforslagets § 5.
DANSKE ÆLDRERÅD anerkender, at indholdet i lovforslagets dilemma – omsorgspligt versus omsorgssvigt – som loven forsøger at løse, udgør en vanskelig etisk stillingtagen.
DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig meget positivt til ønsket om at legitimere sundhedspersoners somatiske behandling af personer, der ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Den foreslåede lovgivning kan give en retssikkerhed og legitime rammer for såvel sundhedspersonale som for patienter.

DANSKE ÆLDRERÅD har 2 forslag til ændringer i § 5, stk. 1:

  1. Tilføjelse af en litra” 4) at patientens livstestamente ikke tilsidesættes gennem behandlingen”. DANSKE ÆLDRERÅD foreslår tilføjelsen for at sikre, at patientens selvbestemmelse respekteres, når den er beskrevet i et livstestamente.
  1. I første sætning, 2. komma udelades ”ved brug af tvang”, idet sætningen i øvrigt udtrykker, at behandlingen kan gennemføres uden patientens samtykke. DANSKE ÆLDRERÅD finder, at udtrykket ”tvang” er et uklart begreb, som derfor bør undgås i en lovtekst.

Sætningen lyder herefter: …”eller ved tilslutning fra en anden sundhedsperson med faglig indsigt på området kan en læge eller tandlæge gennemføre behandlingen overfor patienter, som i ord eller handling modsætter sig en sundhedsfaglig behandling”….

DANSKE ÆLDRERÅD har 1 forslag til ændring af § 5, stk. 2:

  1. Første komma ændres til:

”Før en behandling kan gennemføres overfor patienter, som i ord eller handling modsætter sig behandlingen,”….. DANSKE ÆLDRERÅD finder at udtrykket ”tvang”, er et uklart begreb, som derfor bør undgås i en lovtekst.

I det omfang udtrykket ”tvang” anvendes i den øvrige del af lovforslaget, foreslår DANSKE ÆLDRERÅD, at udtrykket erstattes af et mere klart begreb.

DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig selvfølgelig til rådighed for eventuel uddybning af de ovennævnte synspunkter.

Med venlig hilsen
p.b.v.

Bent Aa. Rasmussen
Formand

Høringsvar over udkast til ændring af sundhedsloven
(Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen).

Vanløse d. 23. januar

Sundheds og Ældreministeriet
sum@sum.dk
mkdp@sum.dk
Ministeriets sagsnummer: 1610511

DANSKE ÆLDRERÅD takker hermed for muligheden for at afgive høringssvar over udkast til ændring af sundhedsloven. DANSKE ÆLDRERÅD repræsenter ældre-/seniorråd i landets 98 kommuner og regions-ældreråd i landets 5 regioner.

DANSKE ÆLDRERÅD har fokus på en værdig og god indsats for alle ældre. Derfor ser DANSKE ÆLDRE-RÅD meget positivt på lovændringsforslaget om at genindføre retten til frit valg af tandpleje for brugere af omsorgstandplejen. Med det frie valg vil mange ældre f.eks. kunne vælge at opretholde deres tandplejetilbud hos den privat praktiserende tandlæge eller kliniske tandtekniker, som borgeren har anvendt tidligere. Det er desuden positivt, at ændring af loven ikke medfører, at kommunernes pligt til fortsat at tilbyde omsorgstand-pleje til sårbare ældre ophører. DANSKE ÆLDRERÅD bakker op om at borgere bibeholdes denne mulighed.

DANSKE ÆLDRERÅD finder, at lovændringen vil være en fordel for brugere af omsorgstandpleje.

På vegne af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD
Bent Aa. Rasmussen
Formand

Høring over forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

Vanløse d. 19. januar 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet
Ministeriets sagsnr. 2016-9716

DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ovennævnte lovforslag.

DANSKE ÆLDRERÅD er positive overfor forslaget om ændring af registreringsafgiftsloven, som gør det muligt for flere kommunale institutioner at eje og benytte en bus i fællesskab.

P.b.v.

Dorthe Neergaard
Ældrepolitisk konsulent

Høring over forslag til lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven
og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere,
gennemførelse af værnetingskonventionen m.v.)

Vanløse d. 18. januar 2017

Til Justitsministeriet
Civilafdelingen, ministeriets sagsnr. 2016-4000-0313

DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende lovforslaget om ændring af retsplejeloven.

DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar forholder sig til lovforslagets nr. 2 om § 69 – ændring af aldersgrænsen  for lægdommere fra 70 til 75 år:

DANSKE ÆLDRERÅD støtter ministerens forslag om en forhøjelse af aldersgrænsen til 75 år. Det skal tilføjes, at organisationen ikke finder, at generelle aldersgrænser bør opretholdes, idet habilitet og kapacitet er afgørende for et menneskes kompetencer.

P.b.v.

Dorthe Neergaard
Ældrepolitisk konsulent

Tidligere afgivne høringssvar

Du kan se tidligere afgivne høringssvar fra DANSKE ÆLDRERÅD i vores arkiv.