Danske Ældreråd er høringspart, når der er nye lovgivningstiltag, som er relevante for ældreområdet – og de bekendtgørelser og vejledninger, som er vejledning til, hvordan vi udmønter nye love i praksis. Herunder kan du se aktuelle høringer, som er tilgået Danske Ældreråd samt læse vores afgivne høringssvar.

Aktuelle høringer

Høring over bekendtgørelse om befordring og befordringsbekendtgørelse efter sundhedsloven (høringsfrist 5. juni)
Høring over bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen (høringsfrist 25. maj)
Høring over udkast til forslag til bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet (høringsfrist 24. maj)
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder (høringsfrist 18. maj)

Høringssvar/Høringer 2018

Høring over bekendtgørelsen om plejehjemsoversigten (høringsfrist 16. maj)
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge (høringsfrist 16. maj)

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

Danske Ældreråd har afgivet et administrativt svar til ministeriet

Udkast til delegationsbekendgørelse på boligområdet (høringsfrist 11. maj)
Høring over udkast til bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter (høringsfrist 4. maj)
Høring vedr. forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU (høringsfrist 2. april)
Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund) (høringsfrist 31. marts)
Høring af vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (høringsfrist 23. marts)
Høring af bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (høringsfrist 23. marts)
Høring over udkast til bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (høringsfrist 1. marts
Høring over bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren (høringsfrist 1. marts)
Høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og lægers tilknytning til virksomheder, der er en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis (Høringsfrist 28. februar )
Høring over bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret inkl. tilhørende vejledninger (høringsfrist 22. februar)
Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer) (høringsfrist 16. februar)
Høring - Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk (forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde) (høringsfrist 14. februar)
Høring over bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI) (høringsfrist 12. februar)
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler) (høringsfrist 12. februar)
Høring over udkast til lovforslag om godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre (høringsfrist 12. februar)
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (styrket tilsyn på ældreområdet) (høringsfrist 9. februar)
Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand) (høringsfrist 9. februar)
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet) (høringsfrist 8. februar)
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (plejehjemsportal) (høringsfrist 7. februar)
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande samt ændring af vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016 (høringsfrist 5. februar)
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen
Høring over udkast til forslag til ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Høringssvar/Høringer 2017

Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen (høringsfrist 15. januar)

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen

Danske Ældreråds svar:

Op mod 750.000 danskere er pårørende til et menneske, som står dem nært, som de hjælper på den ene eller anden måde. De fleste pårørende hjælper med glæde, men for mange er det en stor opgave, som – selv om den måske er meningsfyldt– kan være krævende og opslidende. Balancen mellem at være pårørende eller pludselig stå i rollen som praktisk og faglig hjælp til et svækket menneske, kan ofte være hårfin. Derfor mener Danske Ældreråd, at det er vigtigt, at gøre en indsats i kommunerne, for at definere og afgrænse rollen som pårørende.

Ved at skrive pårørende ind i kommunernes værdighedspolitik er det Danske Ældreråds håb, at få fokus på, at ”man som pårørende skal passe på sig selv, mens man passer på andre”, – for i kampens hede kan dette være rigtig svært.

Danske Ældreråd bifalder, at pårørende nu skal nævnes i den værdighedspolitik, som kommunalbestyrelsen skal udarbejde i det første valgår (2018), samt at landets ældreråd skal involveres i udarbejdelsen.  Danske Ældreråd bifalder således at kommunens ældrepleje nu understøtter 6 områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre.

Set i dette positive lys, takker Danske Ældreråd for høringsmuligheden, men har ingen bemærkninger til rettelserne.

Høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning

Udkast til lovforslag – Øget selvbestemmelse for patienter ifht. fravalg

Danske Ældreråds svar:

Att.: Ministeriet for Sundhedsjura og Psykiatri, Enhed for Lovkvalitet, jurpsyk@sum.dk og nbj@sum.dk

Vedr. sagsnummer 1701586, dokument 425878. – Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Øget bestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning).

Danske Ældreråd tilslutter sig fuldt ud lovforslaget, på baggrund af flg. overvejelser.

Danske Ældreråd takker hermed for muligheden for, at afgive høring på forslag til lov om ændring af sundhedsloven. Forslaget giver mulighed for øget bestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning.

Danske Ældreråd ser positivt på, at der hermed udarbejdes en lovtekst, som giver patienter mulighed for fravalg af behandling, herunder livsforlængende behandling, og finder det desuden meget retvisende og indlysende, at habile patienter – uanset diagnose og helbredstilstand, skal have denne rettighed.

Danske Ældreråd ser desuden positiv på, at der derudover gives mulighed for, at op-rette en behandlingstestamenteordning bestående af den eksisterende livstestamenteordning, samt øgede muligheder for fravalg af behandling. Hermed får man på forhånd mulighed for, i et behandlingstestamente, at fravælge livsforlængende behandling, og desuden kan tilkendegive, at man ikke ønsker, at der kan anvendes tvang ved somatisk behandling af varigt inhabilitet. Danske Ældreråd ser det som et meget positivt tiltag, at hvis man en dag måtte blive varigt inhabil f.eks. ved demens, har kunnet fravælge behandling, da man var mentalt velfungerende.

Med denne mulighed bliver det også meget lettere for sundhedspersoner, at respektere patienternes selvbestemte fravalg af behandling. Danske Ældreråd ser her en meget stor fordel for personalet i ikke at skulle være i tvivl og i konflikt med divergerende holdninger, der hhv. taler for og imod behandling/ikke behandling.

Sidst men ikke mindst, er det meget positivt, at patienten får mulighed for i behandlingstestamentet at tilkendegive, at den pågældendes beslutning om fravalg af behandling forudsætter de pårørendes, værgens eller fremtidsfuldmægtigens accept.

Danske Ældreråd stiller sig selvfølgelig til rådighed for eventuel uddybning af de ovennævnte synspunkter.

Høring over 3 bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
Høring Vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg
Høring - ny gebyrmodel for regionerne - udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder
Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
Høring om 2 bekendtgørelser vedr. byfornyelse i forbindelse med lovændring
Høring om 4 bekendtgørelser vedr. byfornyelse i forbindelse med lovændring
Høring over bekendtgørelser om hhv. distribution af lægemidler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatstik samt adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – implementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis
Høring over Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Høring over bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter med tilhørende vejledning samt ansøgningsskema med tilhørende vejledning

Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter

Udkast til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgning om tilladelse til import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Øget bestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning).

Att.: Ministeriet for Sundhedsjura og Psykiatri, Enhed for Lovkvalitet.

Vedr. sagsnummer 1701586, dokument 425878. – Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Øget bestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning).

DANSKE ÆLDRERÅD tilslutter sig fuldt ud lovforslaget, på baggrund af flg. overvejelser.

DANSKE ÆLDRERÅD takker hermed for muligheden for, at afgive høring på forslag til lov om ændring af sundhedsloven. Forslaget giver mulighed for øget bestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning.

DANSKE ÆLDRERÅD ser positivt på, at der hermed udarbejdes en lovtekst, som giver patienter mulighed for fravalg af behandling, herunder livsforlængende behandling, og finder det desuden meget retvisende og indlysende, at habile patienter – uanset diagnose og helbredstilstand, skal have denne rettighed.

DANSKE ÆLDRERÅD ser desuden positiv på, at der derudover gives mulighed for, at op-rette en behandlingstestamenteordning bestående af den eksisterende livstestamenteordning, samt øgede muligheder for fravalg af behandling. Hermed får man på forhånd mulighed for, i et behandlingstestamente, at fravælge livsforlængende behandling, og desuden kan tilkendegive, at man ikke ønsker, at der kan anvendes tvang ved somatisk behandling af varigt inhabilitet. DANSKE ÆLDRERÅD ser det som et meget positivt tiltag, at hvis man en dag måtte blive varigt inhabil f.eks. ved demens, har kunnet fravælge behandling, da man var mentalt velfungerende.

Med denne mulighed bliver det også meget lettere for sundhedspersoner, at respektere patienternes selvbestemte fravalg af behandling. DANSKE ÆLDRERÅD ser her en meget stor fordel for personalet i ikke at skulle være i tvivl og i konflikt med divergerende holdninger, der hhv. taler for og imod behandling/ikke behandling.

Sidst men ikke mindst, er det meget positivt, at patienten får mulighed for i behandlingstestamentet at tilkendegive, at den pågældendes beslutning om fravalg af behandling forudsætter de pårørendes, værgens eller fremtidsfuldmægtigens accept.

DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig selvfølgelig til rådighed for eventuel uddybning af de ovennævnte synspunkter.

Høringssvar over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven).

Vanløse d. 9. februar

Til Ældreministeriet
Ministeriets sagsnr. 1601180

 

DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ovennævnte lovforslag.
Organisationens høringssvar forholder sig til lovforslagets § 5.
DANSKE ÆLDRERÅD anerkender, at indholdet i lovforslagets dilemma – omsorgspligt versus omsorgssvigt – som loven forsøger at løse, udgør en vanskelig etisk stillingtagen.
DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig meget positivt til ønsket om at legitimere sundhedspersoners somatiske behandling af personer, der ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Den foreslåede lovgivning kan give en retssikkerhed og legitime rammer for såvel sundhedspersonale som for patienter.

DANSKE ÆLDRERÅD har 2 forslag til ændringer i § 5, stk. 1:

  1. Tilføjelse af en litra” 4) at patientens livstestamente ikke tilsidesættes gennem behandlingen”. DANSKE ÆLDRERÅD foreslår tilføjelsen for at sikre, at patientens selvbestemmelse respekteres, når den er beskrevet i et livstestamente.
  1. I første sætning, 2. komma udelades ”ved brug af tvang”, idet sætningen i øvrigt udtrykker, at behandlingen kan gennemføres uden patientens samtykke. DANSKE ÆLDRERÅD finder, at udtrykket ”tvang” er et uklart begreb, som derfor bør undgås i en lovtekst.

Sætningen lyder herefter: …”eller ved tilslutning fra en anden sundhedsperson med faglig indsigt på området kan en læge eller tandlæge gennemføre behandlingen overfor patienter, som i ord eller handling modsætter sig en sundhedsfaglig behandling”….

DANSKE ÆLDRERÅD har 1 forslag til ændring af § 5, stk. 2:

  1. Første komma ændres til:

”Før en behandling kan gennemføres overfor patienter, som i ord eller handling modsætter sig behandlingen,”….. DANSKE ÆLDRERÅD finder at udtrykket ”tvang”, er et uklart begreb, som derfor bør undgås i en lovtekst.

I det omfang udtrykket ”tvang” anvendes i den øvrige del af lovforslaget, foreslår DANSKE ÆLDRERÅD, at udtrykket erstattes af et mere klart begreb.

DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig selvfølgelig til rådighed for eventuel uddybning af de ovennævnte synspunkter.

Med venlig hilsen
p.b.v.

Bent Aa. Rasmussen
Formand

Høringsvar over udkast til ændring af sundhedsloven
(Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen).

Vanløse d. 23. januar

Sundheds og Ældreministeriet
sum@sum.dk
mkdp@sum.dk
Ministeriets sagsnummer: 1610511

DANSKE ÆLDRERÅD takker hermed for muligheden for at afgive høringssvar over udkast til ændring af sundhedsloven. DANSKE ÆLDRERÅD repræsenter ældre-/seniorråd i landets 98 kommuner og regions-ældreråd i landets 5 regioner.

DANSKE ÆLDRERÅD har fokus på en værdig og god indsats for alle ældre. Derfor ser DANSKE ÆLDRE-RÅD meget positivt på lovændringsforslaget om at genindføre retten til frit valg af tandpleje for brugere af omsorgstandplejen. Med det frie valg vil mange ældre f.eks. kunne vælge at opretholde deres tandplejetilbud hos den privat praktiserende tandlæge eller kliniske tandtekniker, som borgeren har anvendt tidligere. Det er desuden positivt, at ændring af loven ikke medfører, at kommunernes pligt til fortsat at tilbyde omsorgstand-pleje til sårbare ældre ophører. DANSKE ÆLDRERÅD bakker op om at borgere bibeholdes denne mulighed.

DANSKE ÆLDRERÅD finder, at lovændringen vil være en fordel for brugere af omsorgstandpleje.

På vegne af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD
Bent Aa. Rasmussen
Formand

Høring over forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

Vanløse d. 19. januar 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet
Ministeriets sagsnr. 2016-9716

DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ovennævnte lovforslag.

DANSKE ÆLDRERÅD er positive overfor forslaget om ændring af registreringsafgiftsloven, som gør det muligt for flere kommunale institutioner at eje og benytte en bus i fællesskab.

P.b.v.

Dorthe Neergaard
Ældrepolitisk konsulent

Høring over forslag til lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven
og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere,
gennemførelse af værnetingskonventionen m.v.)

Vanløse d. 18. januar 2017

Til Justitsministeriet
Civilafdelingen, ministeriets sagsnr. 2016-4000-0313

DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende lovforslaget om ændring af retsplejeloven.

DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar forholder sig til lovforslagets nr. 2 om § 69 – ændring af aldersgrænsen  for lægdommere fra 70 til 75 år:

DANSKE ÆLDRERÅD støtter ministerens forslag om en forhøjelse af aldersgrænsen til 75 år. Det skal tilføjes, at organisationen ikke finder, at generelle aldersgrænser bør opretholdes, idet habilitet og kapacitet er afgørende for et menneskes kompetencer.

P.b.v.

Dorthe Neergaard
Ældrepolitisk konsulent

Tidligere afgivne høringssvar

Du kan se tidligere afgivne høringssvar fra DANSKE ÆLDRERÅD i vores arkiv.