Mission – Vision
2015-2017

Mission

DANSKE ÆLDRERÅDs mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældre-/seniorrådenes arbejde, så rådene får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne.

Det betyder, at DANSKE ÆLDRERÅD

–  påvirker myndigheder og beslutningstagere generelt og særlig i forberedelse af ny lovgivning,

–  er bindeled mellem ældre-/seniorråd og regering, Folketing, KL, Danske Regioner, offentlige, halvoffentlige og private organisationer,

–  rådgiver ældre-/seniorråd og andre parter i relevante spørgsmål,

–  sikrer uddannelse for og vidensformidling mellem ældre-/seniorråd,

– iværksætter udviklingsprojekter, der kan støtte op om ældre-/seniorråd og skabe debat lokalt og nationalt,

– opsamler og formidler viden om ældre-/seniorråds vilkår og arbejde.

 

Vision

 DANSKE ÆLDRERÅD vil være kendt som en professionel organisation, der på vegne af ældre-/seniorrådene sætter den ældrepolitiske dagsorden.

Pejlemærker

– DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde for at fastholde og udvide finansiering af DANSKE ÆLDRERÅD via

finansloven,

– DANSKE ÆLDRERÅD skal være på forkant og komme med udspil om aktuelle ældrepolitiske emner,

– DANSKE ÆLDRERÅD skal inspirere til et godt ældre-/seniorrådsarbejde i relation til kommunalbestyrelsen og internt i rådet, samt arbejde for at fastholde de resultater, der er opnået for ældre-/seniorråd i kommunerne,

– DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde for, at regionsældreråd sikres økonomisk grundlag og lovfæstes,

 

Formål som beskrevet i DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt:

Bestyrelsen er enig i det eksisterende formål for DANSKE ÆLDRERÅD – som beskrevet i DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt:

DANSKE ÆLDRERÅD har som formål:

  • at varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer
  • at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke

 

Således vedtaget af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse d. 20. august 2015.