Kommunerne skal søge pulje til ældreområdet

Med ’Aftale om Finanslov for 2014’ er der som bekendt afsat en pulje på 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De enkelte kommuner skal selv søge deres del af puljen senest 14. februar.

De kommunale ældreråd skal på banen
Det er de kommunale ældreråds opgave at rådgive kommunerne og øve indflydelse på beslutninger på alle områder, der vedrører ældrebefolkningen. Når kommunerne skal søge puljen, spiller ældrerådene derfor en vigtig rolle.Finansministeriet

Bent Aa. Rasmussen, formand DANSKE ÆLDREÅD, udtaler: “Ældrerådet i den enkelte kommune bør være i tæt og konstruktiv kontakt med deres ældrechef/socialudvalg og pege på de dele af ældreområdet, som efter deres mening har størst behov for et løft. De må gerne komme med stærke argumenter og prioritere på området”.

Midlerne vil sandsynligvis blive brugt til vidt forskellige indsatser i de forskellige kommuner – fra flere bade om ugen, mulighed for gåture m.m. til efteruddannelse af personalet. Der er vide rammer for forskellige indsatser der samlet løfter ældreområdet.

Ældrerådene skal holde øje
Socialministeriet har sikret procedurer for, at midlerne i den enkelte kommune bliver brugt rigtigt. Samtidig er det vigtigt, at ældrerådene følger med og spørger til, hvor mange midler hver kommune har søgt om, har fået og til hvilke indsatser.

DANSKE ÆLDRERÅD mener:
I løbet af finanslovsforhandlingerne var flere ældreorganisationer på banen for at sikre midlerne til området. DANSKE ÆLDRERÅD pointerede i debatten, at det var vigtigt at midlerne blev givet til kommunerne og ikke lovfæstet i Serviceloven. Tillige at midlerne var øremærket ældreområdet. Det kommunale selvstyre er vigtigt for ældre-/seniorrådenes arbejde og indflydelse, ligesom det også er vigtigt, at midlerne bliver brugt til det område, som de er afsat til.

Du kan læse artikel om Finanslovsforliget i seneste nyhedsbrev fra DANSKE ÆLDRERÅD her.

FAKTA

Sådan bliver midlerne fordelt:
Midlerne bliver fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle.
Du kan se fordelingen mellem kommunerne her. 
Sådan søger kommunerne:
Socialministeriet har udsendt skrivelsen ”Pulje til løft af ældreområdet”.
Du kan se skrivelsen her.
Du kan vejledningen til kommunernes ansøgningsproces her. 
Se mere på Socialministeriets hjemmeside:
Læs nyhed på ministeriets hjemmeside her.