Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferencer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd på til arbejdet i kommunerne. Andre sætter skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat.
Ud over det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer og inviterede, er de fleste af vores temadage og konferencer åbne for alle.
Medlemmer deltager med betragtelig rabat.

Herunder kan du læse programmer og se materiale fra både aktuelle og tidligere temadage og konferencer. Ønsker du at læse en konferencerapport fra en afholdt konference, skal du klikke dig ind på den pågældende konference.

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference forår 2020 er fastlagt til den 27. – 28. april.

Temadage og konferencer 2019

Ældrepolitisk konference - Efterår 2019

Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?

FN kårede sidste år Danmark som verdensmester i offentlig digitalisering. FN lagde i sin vurdering særligt vægt på, at Danmark har fundet den rette balance mellem en effektiv offentlig digitalisering og muligheden for at hjælpe den enkelte borger. Men virkeligheden er også, at nogle ældre borgere oplever, at de er hægtet af det offentlige Danmark. I 2018 havde tre ud af ti mellem 75 og 89 år brug for hjælp til selvbetjeningsløsninger, hvilket gør dem til den befolkningsgruppe, der har mest brug for hjælp. De er grundet digitalisering blevet marginaliseret. De kan ikke uden hjælp komme i kontakt med f.eks. deres læge, skat, kommunen, sundhedsvæsnet.

Danskerne er generelt positivt indstillet over for velfærdsteknologi.  82% ser i høj eller i nogen grad velfærdsteknologi som et potentiale, hvis de skulle få brug for hjælp. Holdningen til velfærdsteknologi varierer dog fra optimister, der mener, teknologi er frisættende for den enkelte borger og samtidig en økonomisk gevinst for kommuner, til skeptikere som maner til eftertanke og advarer mod, at den menneskelige, fysiske kontakt i f.eks. hjemmeplejen reduceres til et minimum med isolation og ensomhed til følge. Flere og flere kommuner investerer i velfærdsteknologi, men hvad er erfaringerne, og deles de?

På denne konference stiller Danske Ældreråd bl.a. spørgsmål som:

 • Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?
 • Er digitalisering og velfærdsteknologi fremmende eller hæmmende for relationer mennesker imellem?
 • Hvilke etiske problemstillinger er forbundet med den teknologiske udvikling?

Mange ser velfærdsteknologi og digitalisering som et tveægget sværd: Et sværd, der rummer besparelser og lettelser – et sværd der skaber ensomhed for nogle, men muligheder for andre. Et sværd med mange etiske udfordringer.

For ældrerådene er det vigtigt, at digitalisering og velfærdsteknologi gør ældre borgeres hverdag lettere og bedre. Den offentlige sektor bør anvende digitale og velfærdsteknologiske løsninger til at give borgerne en bedre service og skabe større sammenhæng – ikke ulighed. Det er ikke hensigtsmæssigt, at nogle ældre bliver afhængige af børn og børnebørn for at kommunikere med offentlige instanser og det er ikke acceptabelt, hvis digitalisering og velfærdsteknologi skaber et A- og et B- hold blandt ældre.

Som rådgivere for kommunalbestyrelsen har ældreråd brug for opdateret viden om, hvordan kommunalpolitikere i dag anvender og i fremtiden ønsker at anvende velfærdsteknologi og digitalisering, og om hvordan det stiller borgerne.

Du kan på konferencen høre:

 • Professor Ulrik Kjær, Syddansk Universitet, der taler om velfærdsteknologi på den kommunale dagsorden
 • Lektor og Ph.d. Morten Hjelholt, der kaster et kritisk blik på den offentlige digitale udvikling
 • Læge og foredragsholder Imran Rashid, der taler om digitale vaners betydning for det sociale liv

Du kan også vælge to af syv spændende seminarer med emner som velfærdsteknologi på plejehjem, betydningen af samvær og relationer, skærmbesøg til ældre og digitaliseringens fordele og ulemper – set fra et borgersynspunkt samt etiske refleksioner over brug af velfærdsteknologi og digitalisering.

Download programmet og tilmeld dig her

Temadage - efterår 2019

Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem
Hvilke sundhedsfaglige indsatser skal kommunerne sikre borgerne, hvad ved vi om behovet for boliger til ældre i fremtiden, og hvordan går det med kvaliteten på plejehjemmene i Danmark?

Danske Ældreråd byder velkommen til en temadag, der handler om den sundhedsfaglige indsats i kommunerne. På temadagen dykker vi ned i kommunernes sundhedsfaglige opgaver nu og i de kommende år. En sundhedschef fortæller om kommunernes sundhedsfaglige opgaver og forpligtigelser og giver sit bud på, hvordan kommunerne fremadrettet løser de nye opgaver.
Med en stigning på 300.000 67+-årige i 2060 er behovet for seniorboliger og plejehjemspladser også stigende. På temadagen gives et bud på fremtidens behov for seniorboliger og plejehjemspladser.
På temadagen fortæller en plejehjemsleder om at lede et plejehjem både visionært og værdigt og samtidig økonomisk ansvarligt.
Styrelsen for Patientsikkerhed fører i dag både et social- og plejefagligt tilsyn og et sundhedsfagligt tilsyn med kommunernes indsats i hjemmeplejen og på plejehjem. På temadagen orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om de to typer af tilsynsbesøg, om målepunkterne, og om resultaterne efter de første år med de nye tilsyn.

Slides fra Aalborg

Slides fra Viborg

Slides fra Middelfart

Slides fra Køge

Slides fra Farum

Formands-/næstformandsmøde om strategi og mærkesager for Danske Ældreråd

Formands-/næstformandsmøde om strategi og mærkesager for Danske Ældreråd

Danske Ældreråds formand, Mogens Rasmussen, har inviteret formænd og næstformænd i ældrerådene til en drøftelse af Danske Ældreråds strategi og mærkesager de kommende år.
Møderne bliver afholdt fem steder i landet.

Ældrepolitisk Konference - Forår 2019

Ældrepolitisk konference

Hotel Nyborg Strand, tirsdag d. 30. april 2019

Inddragelse og samskabelse

Hvordan bidrager ældrerådene bedst?

Vores velfærdssamfund og nærdemokrati er under pres fra mange sider. Vejen fra borger til byråd er blevet længere efter strukturreformen, fordi alle lokalsamfund i storkommunerne ikke længere kan have deres egen repræsentant. Derfor diskuterer politikere landet over, hvordan kommunens indbyggere bedst sikres indflydelse. Samtidig er borgernes forventninger til, hvilke opgaver velfærdssamfundet skal kunne løse, store. Som svar på dette forventningspres er der blandt mange politikere og eksperter enighed om, at der fremover skal skabes mere velfærd for færre ressourcer.

Der er altså flere gode grunde til, at borgerinddragelse og ikke mindst samarbejde og samskabelse mellem relevante offentlige, private og frivillige organisationer og med aktive og interesserede borgere står højt på kommunernes dagsorden. Netop dialog, samarbejde og inddragelse på kryds og tværs kan være en vigtig del af løsningen på udfordringerne. I den nære demokratiske dialog kan borgerne komme til orde og føle engagement, og politikere kan både blive inspireret og stillet til ansvar for deres løfter og udsagn. Når dialogen lykkes, kan vi sammen skabe mere holdbare og nyskabende løsninger til gavn for velfærdssamfundet og demokratiet.

Kritikere peger omvendt på, at borgerinddragelse er blevet et modeord, hvor politikere offentligt kan udvise vilje til at afgive indflydelse til borgerne, men hvor sagerne, som behandles, i virkeligheden ikke rykker det store. En anden faldgrube er risikoen for, at det kun er de stærkes stemmer, der bliver hørt.

Ældrerådene har siden 1997 været med til at sikre alle ældre borgere en stemme i det kommunale nærdemokrati og har derfor tradition for at være inddraget og tale direkte ind i den kommunalpolitiske dagsorden. Ældrerådene er således en unik institution for Danmark og et konkret eksempel på danske politikeres ønske om borgerdeltagelse og brugerindflydelse; noget som ældrerådene skal værne om og udvikle.

Konferencens hovedoplæg tager temperaturen på borgerinddragelse og velfærdssamfundet set fra en nærdemokratisk vinkel. Vi vil kaste et kritisk blik på udfordringerne – og hvordan vi kan handle på dem.
Nogle seminarer præsenterer en vifte af vellykkede og meget forskellige eksempler på borgerinddragelse og samskabelse. Andre seminarer er skarpe indspark i forhold til, hvilke grupper vi risikerer at hægte af udviklingen, hvis vi ikke er opmærksomme.

Følgende spørgsmål bliver behandlet på konferencen:

 • Hvordan kan borgerinddragelse og samskabelse bidrage til udviklingen af de tiltrængte og unikke velfærdsløsninger, som Danmark er kendt for?
 • På hvilke måder kan vi genoprette tilliden i den demokratiske samtale?
 • Hvordan kan ældrerådene på samme tid fastholde, udvikle og bidrage til borgerinddragelse og samskabelse af velfærdsløsninger?
 • Hvordan sikrer vi, at borgerinddragelse og samskabelse bliver en reel gevinst for samfundet og demokratiet?

Målgruppen for konferencen er ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal- og landspolitikere.

KONFERENCERAPPPORT 2019 – KLIK HER

MATERIALE FRA HOVEDOPLÆGSHOLDERE

Fremtidens brændpunkter – livet på en evigt brændende platform
Roger Buch, chefforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Er Danmark verdensmester i borgerinddragelse og samskabelse?
Jacob Torfing, cand.scient.pol. & ph.d., Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Er det danske demokrati i krise?
Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Velfærdsillusionen og mønstersamfundet – kontakt sekretariatet for slides
Nick Allentoft, journalist, forfatter og tidligere chefredaktør, denoffentlige.dk

MATERIALE FRA SEMINAROPLÆGSHOLDERE

Hvad er på spil, når kommunerne vil samskabe med borgerne?
Anne Tortzen, grundlægger og leder af Center for Borgerdialog, ph.d. og ekspert i borgerinddragelse
og samskabelse

Fra inddragelse til deltagelse i din kommune – sådan bliver du en god samskaber
Nis Grønager Madsen, forfatter, foredragsholder og konsulent

Google er ikke min ven – Ældrelivet som minimal digital
Marianne Vestergaard Nielsen, forfatter og journalist ved Fonden Ensomme Gamles Værn

Altid til stede! Om drivkraften bag det frivillige engagement i Røde Kors
Marie-Louise Gotholdt, national chef, Røde Kors

Når patienter og pårørende sikrer brugerens behov i sundhedsvæsnet
Mette Munch-Petersen, projektleder ViBIS, Det nationale videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

Opnå bedre integration og ældreaktivering på én gang + Rapport fra Elderlearn
Andreas Reventlow og Nicklas Stenfeldt, stiftere af Elderlearn

Når offentlige og private virksomheder samskaber velfærdsteknologiske løsninger
Christian Graversen, direktør, Welfare Tech


Temadage - Forår 2019

Danske Ældreråd inviterer til temadage i foråret 2019:

Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning

Danske Ældreråd byder velkommen til temadag, der handler om forskellige dele af den kommunale virkelighed, som ældre-/seniorrådene befinder sig i.  Vi kommer rundt om forskellige emner, som forhåbentlig kan bidrage til rådenes arbejde med de kommunale dagsordener.

Interessevaretagelse i kommunerne er grundstenen i ældre-/seniorrådenes arbejde, nemlig varetagelsen af alle ældres interesser over for kommunalbestyrelsen. Vi kommer ind på de kommunale beslutningsprocesser, det kommunale årshjul, og hvordan det gode høringssvar ser ud. Timing i forhold til den kommunale proces er vigtig, og vi kommer på temadagen ind på, hvornår det kan være hensigtsmæssigt for ældre-/seniorrådene at markere sig. Vi skal også tale om, hvad man kan forvente at få indflydelse på som ældre-/seniorråd, og hvordan man opnår den bedste dialog.

”Synlighed” er noget, som rigtig mange lægger vægt på. Men hvad er synlighed? Skal ældre-/seniorrådene mene noget om alting i pressen, eller kan man opnå bedre resultater af en anden vej? Vi skal tale om pressens arbejdsvilkår, det gode debatindlæg og den gode pressemeddelelse. Vi kommer også ind på timing af en presseindsats i forhold til det kommunale årshjul.

Budgetlægning  i kommunerne har stor betydning for ældre-/seniorrådenes arbejde, og temadagene kommer ind på forskellige dele af dette emne. Vi gennemgår årshjulet for budgetlægningen og den kommunale økonomi på ældreområdet. Herunder også demografireguleret budgetlægning. Hvad er de overordnede lovkrav til budget og regnskab? Forskellen mellem bloktilskud, puljer og øremærkede tilskud kan være svær at gennemskue, men på temadagen vil der blive kastet lys over dette. Ældre-/seniorrådenes mulighed for at (s)øge indflydelse på det kommunale budget bliver behandlet, ligesom vi skal tale om, i hvilke budgetfaser det vil være bedst for ældre-/seniorrådet at søge indflydelse.

Temadagen byder på en veksling mellem oplæg, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper.

Temadage og konferencer 2018

Ældrepolitisk Konference - Efterår 2018

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference i Vingstedcentret torsdag den 15. november:

 ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne”?

I de senere år er der sket en markant stigning i opgaveflytningen fra region til kommune. En opgaveflytning som fremadrettet, med regeringens længe ventede sundhedsreform, skal nytænkes og intensiveres i både form, økonomi og aktører. I det sammenhængende sundhedsvæsen skal der gøres op med den traditionelle opgavedeling, når der skal ydes sundhedsfaglige indsatser til borgerne.

Et velfungerende samarbejde mellem stat, kommuner, regioner og almen praksis, samt blandt andet en ny model for ”nærhedsfinansiering” og sundhedsaftaler anno 2018 – 2022, bliver væsentlige hjørnesten til at skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne.

Danske Ældreråd vil med denne ældrepolitiske konference sætte fokus på spørgsmålene: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne? Hvorfor står emnet så højt på den sundhedspolitiske dagsorden? Hvilke udfordringer skal og kan adresseres og med hvilke løsningsforslag?

For at få svar på ovenstående spørgsmål har Danske Ældreråd inviteret politikere fra KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation til en debat. Kom og hør oplæg og debat med blandt andre.:

 • Stephanie Lose, formand i Danske Regioner
 • Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
 • Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Drøftelser om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har i dag allerede en fremtrædende plads på dagsordenen for ældre-/seniorråd i kommunerne og for de fem regionsældreråd. Udfordringer, politiske visioner og løsningsforslag vil på konferencen blive præsenteret, dels i paneldebat, hovedoplæg og i valgfrie seminarer.

LÆS KONFERENCERAPPORTEN HER

Temadage - Efterår 2018

Danske Ældreråd indbyder medlemmer af ældre-/seniorråd til fem temadage i efteråret 2018:

Temadagene har fokus på:

Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.

Ældre-/seniorrådene får travlt i år 2018 og 2019. I alle kommuner skal kvalitetsstandarder revideres eller udformes, værdighedspolitikkerne skal revideres og suppleres med omsorg for pårørende som indsatsområde, og demenshandlingsplanens initiativer og bevillinger skal udmøntes. På Finansloven 2018, er der afsat midler til initiativer til bedre bemanding i hjemmepleje og på plejehjem, samt tiltag for pårørendestøtte og en værdig død. Alle initiativer, som nu skal planlægges i kommunerne.

Ældre-/seniorråd skal høres om alle forandringer og initiativer, der vedrører ældre over 60 år, og dermed også om kvalitetsstandarder. Ældre-/seniorråd skal derfor gerne levere konstruktive ideer og høringssvar, også i en tid med stram økonomi. Temadagen bidrager til at oplyse om og kvalificere ældre-/seniorråd om kvalitetsstandarder generelt og giver plads til konstruktiv erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Når værdighedspolitikken, demenshandlingsplanen og diverse finanslovs- og satspuljebevillinger i de kommende år udmøntes til initiativer i kommunerne, er det vigtigt, at ældre-/seniorråd har viden om og indsigt i de politiske og kommunale rammer for initiativerne. Temadagen er tilrettelagt således, at overordnede rammer og vilkår for initiativerne præsenteres, og der gives praksisnære eksempler på, hvordan man har valgt at gribe økonomi, initiativer, borgerinddragelse og samarbejdet med ældre-/seniorråd an i to kommuner.

Temadagen byder på en veksling mellem oplæg, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper.

Oplægsholdere: Ældrepolitisk konsulent for Danske Ældreråd, Lisbeth M. Grøndahl • Senior- og velfærdschef i Middelfart Kommune, Kitt Lysén Pedersen (i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark) • Centerchef i Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune, Margrethe Kusk (i Region Hovedstaden og Region Sjælland).

Ældrepolitisk Konference - Forår 2018

Danske Ældreråd afholdt ældrepolitisk konference
tirsdag den 8. maj på Hotel Nyborg Strand

Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
– en konference om etik, prioriteringer og økonomi i ældrepolitikken – nationalt og lokalt

Danske Ældreråds hensigt med konferencen var at få belyst hvilke værdier og prioriteter, der hersker inden for ældreområdet i Danmark, og hvordan vi omsætter noget så abstrakt som etik til praktik, og om det overhovedet er muligt? Har vi i Danmark en unik og efterstræbelsesværdig tilgang til det ældrepolitiske område, eller er vi i virkeligheden på vej mod et centralt styret fokus, hvor de politiske prioriteringer i højere grad er styret af dokumentationskrav, øget pres på de pårørende og begrænsede etiske overvejelser?

På konferencen fik deltagerne styrket det fælles faglige fundament og fik konkrete redskaber til ældre-/seniorrådsarbejdet.

Konferencens tema blev belyst af:

 • Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, som indviede os i, hvordan opgaver omkring ældreomsorgen finansieres, løses, prioriteres og kvalitetssikres, og dette i samarbejde med ældre-/seniorrådet.
 • Knud Aarup, formand Socialpolitisk Forening, som præsenterede løsningsforslag til et stærkt lokaldemokrati og gav seks bud på, hvordan man kan skabe et bedre velfærdssamfund.
 • Thomas P. Bøje, professor ved Roskilde Universitet, som gav sit bud på, under hvilke præmisser, borgerne kan og bør være aktive, når en kommune inddrager civilsamfundet
 • Jacob Birkler, filosof, forfatter og fhv. formand for Etisk Råd, som gav løsningsforslag til den etiske ældreomsorg.

De valgfri 11 seminarer havde fokus på nogle af de opgaver, ældre-/seniorrådene kommer til at møde i deres arbejde. De forskellige seminarer er lige så forskellige som de opgaver, et ældre-/seniorråd kan møde og omhandler områder som bl.a.: En værdig død, kvalitetsstandarder, demenspolitik, underernæring, værdighedsmilliarden og de kommunale budgetter.

Læs konferencerapporten her

LÆS PROGRAMMET HER

Temadage - Forår 2018

Danske Ældreråd afholdte forår 2018 5 temadage med fokus på:

Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd
Hovedparten af alle ældre-/seniorråd har afholdt valg i 2017. Danske Ældreråd bød derfor velkommen til temadage, der styrker ældre-/seniorrådene til de kommende års arbejde.

På temadagen fik deltagerne styrket det fælles faglige fundament og fik konkrete redskaber til at komme hurtigt i gang med ældre-/seniorrådsarbejdet. Deltagerne fik viden, indsigt og dialog om rådenes udfordringer og opgaver.

Temadagens program var sammensat med fokus på de vigtigste områder af arbejdet. Det juridiske grundlag for arbejdet blev belyst ud fra ældre-/seniorrådets synsvinkel.

Læs program for temadagen her.

Tidligere konferencerapporter


Tidligere temadage

Forår 2017: Temadage om tilsyn i ældreplejen
Læs programmet her

Efterår 2016: Temadage om valg til ældrerådene
Læs programmet her

Efterår 2015: Temadage om ældre-/seniorråds synlighed og medier
Læs hele programmet her.

Efterår 2014: Temadage om kommunal økonomi og ældre-/seniorråds økonomi
Læs invitationen her

Efterår 2012: Temadage om ældrerådsvalg 2013.
Læs mødeprogrammet her.

Efterår 2011: Fem temadage om kvalitetsstandarder.
Læs mødeprogrammet her.

Forår 2011: Temadage om ældreråd og mediesynlighed.
Læs programmet her.

Efterår 2010: Temadage om ældreråd og de kommunale budgetter.
Læs programmet for temadagene her.