Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferencer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd på til arbejdet i kommunerne. Andre sætter skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat.
Ud over det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer og inviterede, er de fleste af vores temadage og konferencer åbne for alle.
Medlemmer deltager med betragtelig rabat.

Herunder kan du læse programmer og se materiale fra både aktuelle og tidligere temadage og konferencer. Ønsker du at læse en konferencerapport fra en afholdt konference, skal du klikke dig ind på den pågældende konference.

Temadage og konferencer 2018

Ældrepolitisk konference efterår 2018

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference i Vingstedcentret torsdag den 15. november:

 ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne”?

I de senere år er der sket en markant stigning i opgaveflytningen fra region til kommune. En opgaveflytning som fremadrettet, med regeringens længe ventede sundhedsreform, skal nytænkes og intensiveres i både form, økonomi og aktører. I det sammenhængende sundhedsvæsen skal der gøres op med den traditionelle opgavedeling, når der skal ydes sundhedsfaglige indsatser til borgerne.

Et velfungerende samarbejde mellem stat, kommuner, regioner og almen praksis, samt blandt andet en ny model for ”nærhedsfinansiering” og sundhedsaftaler anno 2018 – 2022, bliver væsentlige hjørnesten til at skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne.

Danske Ældreråd vil med denne ældrepolitiske konference sætte fokus på spørgsmålene: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne? Hvorfor står emnet så højt på den sundhedspolitiske dagsorden? Hvilke udfordringer skal og kan adresseres og med hvilke løsningsforslag?

For at få svar på ovenstående spørgsmål har Danske Ældreråd inviteret politikere fra KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation til en debat. Kom og hør oplæg og debat med blandt andre.:

  • Stephanie Lose, formand i Danske Regioner
  • Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
  • Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Drøftelser om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har i dag allerede en fremtrædende plads på dagsordenen for ældre-/seniorråd i kommunerne og for de fem regionsældreråd. Udfordringer, politiske visioner og løsningsforslag vil på konferencen blive præsenteret, dels i paneldebat, hovedoplæg og i valgfrie seminarer.

Find program og tilmelding her

Tilmeldingsfrist mandag den 5. november.

Temadage efterår 2018

Danske Ældreråd indbyder medlemmer af ældre-/seniorråd til fem temadage i efteråret 2018:

Temadagene har fokus på:

Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.

Ældre-/seniorrådene får travlt i år 2018 og 2019. I alle kommuner skal kvalitetsstandarder revideres eller udformes, værdighedspolitikkerne skal revideres og suppleres med omsorg for pårørende som indsatsområde, og demenshandlingsplanens initiativer og bevillinger skal udmøntes. På Finansloven 2018, er der afsat midler til initiativer til bedre bemanding i hjemmepleje og på plejehjem, samt tiltag for pårørendestøtte og en værdig død. Alle initiativer, som nu skal planlægges i kommunerne.

Ældre-/seniorråd skal høres om alle forandringer og initiativer, der vedrører ældre over 60 år, og dermed også om kvalitetsstandarder. Ældre-/seniorråd skal derfor gerne levere konstruktive ideer og høringssvar, også i en tid med stram økonomi. Temadagen bidrager til at oplyse om og kvalificere ældre-/seniorråd om kvalitetsstandarder generelt og giver plads til konstruktiv erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Når værdighedspolitikken, demenshandlingsplanen og diverse finanslovs- og satspuljebevillinger i de kommende år udmøntes til initiativer i kommunerne, er det vigtigt, at ældre-/seniorråd har viden om og indsigt i de politiske og kommunale rammer for initiativerne. Temadagen er tilrettelagt således, at overordnede rammer og vilkår for initiativerne præsenteres, og der gives praksisnære eksempler på, hvordan man har valgt at gribe økonomi, initiativer, borgerinddragelse og samarbejdet med ældre-/seniorråd an i to kommuner.

Temadagen byder på en veksling mellem oplæg, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper.

Læs det fulde program for hver temadag på tilmeldingssiden via nedenstående link.

Oplægsholdere: Ældrepolitisk konsulent for Danske Ældreråd, Lisbeth M. Grøndahl • Senior- og velfærdschef i Middelfart Kommune, Kitt Lysén Pedersen (i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark) • Centerchef i Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune, Margrethe Kusk (i Region Hovedstaden og Region Sjælland).

Pris: Medlemmer af ældre-/seniorråd, samt rådenes sekretær: 850 kr. Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt deltagermappe

Målgruppe: Medlemmer af ældre-/seniorråd samt rådenes sekretærer.

Tilmeldingsfrist:
Onsdag den 12. september for temadagene i Snekkersten, Køge og Faaborg
Onsdag den 19. september for temadagene i Brædstrup og Aalborg

Program:
Læs programmet for hver temadag på tilmeldingssiden – se nedenstående link.

Tilmelding:
Find praktiske oplysninger og tilmelding til hver temadag via nedenstående link

Mandag den 24. september: Region Hovedstaden, Snekkersten – Tilmelding, klik her

Tirsdag den 25. september: Region Sjælland, Køge – Tilmelding, klik her

Onsdag den 26. september: Region Syddanmark, Faaborg – Tilmelding, klik her

Tirsdag den 2. oktober: Region Midtjylland, Brædstrup – Tilmelding, klik her

Onsdag den 3. oktober: Region Nordjylland, Aalborg – Tilmelding, klik her

Ældrepolitisk Konference forår 2018

Danske Ældreråd afholdt ældrepolitisk konference
tirsdag den 8. maj på Hotel Nyborg Strand

Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
– en konference om etik, prioriteringer og økonomi i ældrepolitikken – nationalt og lokalt

Danske Ældreråds hensigt med konferencen var at få belyst hvilke værdier og prioriteter, der hersker inden for ældreområdet i Danmark, og hvordan vi omsætter noget så abstrakt som etik til praktik, og om det overhovedet er muligt? Har vi i Danmark en unik og efterstræbelsesværdig tilgang til det ældrepolitiske område, eller er vi i virkeligheden på vej mod et centralt styret fokus, hvor de politiske prioriteringer i højere grad er styret af dokumentationskrav, øget pres på de pårørende og begrænsede etiske overvejelser?

På konferencen fik deltagerne styrket det fælles faglige fundament og fik konkrete redskaber til ældre-/seniorrådsarbejdet.

Konferencens tema blev belyst af:

  • Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, som indviede os i, hvordan opgaver omkring ældreomsorgen finansieres, løses, prioriteres og kvalitetssikres, og dette i samarbejde med ældre-/seniorrådet.
  • Knud Aarup, formand Socialpolitisk Forening, som præsenterede løsningsforslag til et stærkt lokaldemokrati og gav seks bud på, hvordan man kan skabe et bedre velfærdssamfund.
  • Thomas P. Bøje, professor ved Roskilde Universitet, som gav sit bud på, under hvilke præmisser, borgerne kan og bør være aktive, når en kommune inddrager civilsamfundet
  • Jacob Birkler, filosof, forfatter og fhv. formand for Etisk Råd, som gav løsningsforslag til den etiske ældreomsorg.

De valgfri 11 seminarer havde fokus på nogle af de opgaver, ældre-/seniorrådene kommer til at møde i deres arbejde. De forskellige seminarer er lige så forskellige som de opgaver, et ældre-/seniorråd kan møde og omhandler områder som bl.a.: En værdig død, kvalitetsstandarder, demenspolitik, underernæring, værdighedsmilliarden og de kommunale budgetter.

Læs konferencerapporten her

LÆS PROGRAMMET HER

MATERIALE FRA HOVEDOPLÆGSHOLDERE

Kommunens opgaver, økonomi og samarbejde med ældrerådet (Ingen slides)
Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Hvad kan og bør vi gøre i Danmark for at skabe et bedre velfærdssamfund?
Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, fhv. direktør i Socialstyrelsen

Borgerinddragelsen øges, men hvorfor skal en kommune inddrage civilsamfundet?
Thomas P. Boje, professor ved Roskilde Universitet

En etisk og værdig alderdom i kommunale hænder?
Jacob Birkler, filosof, forfatter og fhv. formand i Etisk Råd

MATERIALE FRA SEMINAROPLÆGSHOLDERE

O. Underernæring – et alvorligt problem for velfærdsopfattelsen
Anne Marie Beck, docent på Professionshøjskolen Metropol og Birthe Stenbæk Hansen, ernæringsfaglig konsulent i Frederiksberg Kommune

P. Kommunale Kvalitetsstandarder – et udtryk for det kommunale serviceniveau
Lene Jensen, sundhedschef i Randers Kommune

Q. Værdig ældreomsorg – nu med et hverdagsrehabiliterende perspektiv 
Gitte Lundsgaard, terapeut og Christina Holst, Social- og Sundhedsassistent i Fredericia kommune

R. Hvordan vil fremtidens ældre bo – og hvad er konsekvenserne?
Poul Erik Weidemann, direktør i den erhvervsdrivende fond, OK-fonden

S. En værdig død – hvad er det?
Lisbet Due Madsen, hospiceleder på Arresødal Hospice i Frederiksværk

T. Demografiregulerende kommunale budgetter
Bo Panduro, projektchef, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE

U. Som pårørende skal man passe på sig selv, mens man passer på andre
Jette Holbek Holm, pårørendekonsulent i Hillerød Kommune

V. Skal der stilles krav til de demensvenlige kommune?
Betina Schmidt Jørgensen, demenskoordinator og Tine Kjeldsen, demenskonsulent i Kompetencecenter for demens i Sønderborg Kommune

X. Regionsældrerådet – den regionale sparring om ældrepolitikken
Anker Andersen, formand for regionsældrerådet i Region Midtjylland, medlem i Hedensted Seniorråd

Y. Udmøntning af midler på ældreområdet 
Søren Svane, chefkonsulent, afdelingen for ældreområdet og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Z. Spidskompetence i ældre – unik ældreomsorg i Danmark?
Tine Rostgaard, professor i komparativ social- og velfærdspolitik, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE 

 

Formands- næstformandsmøder 2018

Formand og næstformand for ældre-/seniorrådet inviteres til et møde af landsformand Erik Stagsted, hvor I – udover at møde formænd og næstformænd fra andre kommuner vil møde lokale bestyrelsesmedlemmer og landsformanden. Et møde i et mindre forum, hvor landsformanden lærer jeres holdninger at kende og hører jeres ideer til udvikling af ældre/-seniorrådene.

Formålet med mødet er at få skabt en tættere relation jer imellem og mellem jer og Danske Ældreråd. Egentlige ældrepolitiske drøftelser er svære at tage på vores repræsentantskabsmøde, hvor der ikke er plads til dialog. Derfor vælger vi denne måde og kan dermed samle op på jeres input til årets arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Danske Ældreråd drøfter løbende ældrepolitiske udfordringer og udspil fra regeringen, KL og Danske Regioner. En dialog med jer om, hvordan I oplever de ældrepolitiske udfordringer i kommunerne, er et godt grundlag for bestyrelsens drøftelser.

Mødet tilrettelægges, så der er tid til ældrepolitiske drøftelser og udvekslinger jer imellem.

Målgruppe: formand og/eller næstformand fra hvert ældre-/seniorråd.

Pris: pr. deltager 400 kr.

Find program, praktiske oplysninger og bilag til dagen på tilmeldingssiden, klik dig videre på en af nedenstående datoer.


Møderne afholdes følgende steder:
Tirsdag den 3. april Middelfart – Lukket for tilmelding
Hent program og materiale her
Onsdag den 4. april Viborg – Lukket for tilmelding
Hent program og materiale her
Torsdag den 5. april Næstved – Lukket for tilmelding
Hent program og materiale her
Onsdag den 11. april AllerødTilmelding, klik her
Hent program og materiale her
Torsdag den 12. april AabybroTilmelding, klik her 
Hent program og materiale her

Tilmeldingsfrist:

Onsdag den 21. marts for deltagelse i Middelfart, Viborg og Næstved

Onsdag den 4. april for deltagelse i Allerød og Aabybro

Temadage Forår 2018

Danske Ældreråd afholdte forår 2018 5 temadage med fokus på:

Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd
Hovedparten af alle ældre-/seniorråd har afholdt valg i 2017. Danske Ældreråd bød derfor velkommen til temadage, der styrker ældre-/seniorrådene til de kommende års arbejde.

På temadagen fik deltagerne styrket det fælles faglige fundament og fik konkrete redskaber til at komme hurtigt i gang med ældre-/seniorrådsarbejdet. Deltagerne fik viden, indsigt og dialog om rådenes udfordringer og opgaver.

Temadagens program var sammensat med fokus på de vigtigste områder af arbejdet. Det juridiske grundlag for arbejdet blev belyst ud fra ældre-/seniorrådets synsvinkel.

Læs program for temadagen her.