Her kan du se programmer for tidligere års temadage og konferencer.

Temadage og konferencer

Konferencerapporter

Her kan du læse konferencerapporter med referater og indtryk fra Danske Ældreråds konferencer.

Ældrepolitisk konference d. 24. oktober 2017

Et sundt liv som ældre

– Sundhedsfremme og forebyggelse
som en vigtig del af ældrerådenes arbejde!

DANSKE ÆLDRERÅD afholdt ældrepolitisk konference tirsdag d. 24. oktober 2017 i Vingstedcentret ved Vejle.

Sundhed, trivsel og funktionsevne er et fælles anliggende for den enkelte, for familien, for civilsamfundet, og for kommunen, regionen og staten. Men hvem har ansvar for hvad? Hvad kan kommunerne gøre? Hvad kan ældrerådet gøre? Hvad kan den enkelte selv gøre? Staten sætter de overordnede rammer for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, mens den enkelte kommunalbestyrelse sætter rammerne for lokale tilbud der fremmer sundhed og trivsel og forebygger sygdom og nedsættelse af funktionsevne.

De inviterede oplægsholdere belyste på konferencen sundhedsfremme, forebyggelse og et sundt liv som ældre fra hver deres udgangspunkt.

Hovedoplægsholdere var:

  • Kaare Christensen, professer, centerleder, Dansk Center for Aldringsforskning
  • Christine E. Swane, kultursociolog, ph. d., direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn
  • Lis Puggaard, cand. scient., ph.d., Syddansk Universitet

De valgfri seminarer handlede bl.a. om “Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse”, “Livshistorier” og “Udvikling af det nære sundhedsvæsen”.

Læs hele programmet her.

Læs konferencerapport her

Materiale fra hovedoplægsholdere:

En aldrende befolkning
Kaare Christensen, professer, centerleder, Dansk Center for Aldringsforskning

Når mennesker har brug for mennesker!- Hvad har sociale relationer med forebyggelse at
gøre?
Christine E. Swane, kultursociolog, ph. d., direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn

Grundlag for en vellykket aldring – Lev livet med robusthed 
Lis Puggaard, cand. scient., ph.d., Syddansk Universitet

 

Materiale fra seminarer:

1. Kend din krop – når den ældes 
Carsten Hendriksen, seniorforsker, pensioneret overlæge, dr. med.

2. LÆR AT TACKLE – hverdagen, et liv med problemer eller sygdom m.m. 
Nicolaj Holm Faber, kandidat i filosofi &retorik, chefkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning

3. Mand dig op – Det er vigtigt at nå de svære mænd! 
Mie Møller Nielsen, projektleder i Forum for Mænds Sundhed, professionsbachelor i sundhed og ernæring

4. Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse 
Finn Kamper-Jørgensen, læge, seniorrådsformand i Fredensborg, medlem af Danske Ældreråds
bestyrelse, fhv. leder af Statens Institut for Folkesundhed

5. Bevar sociale funktionsevner – og bevar livsglæde og et godt helbred (Slides ikke tilgængelige)
Annette Johannesen, konsulent, specialergoterapeut i gerontologi

6. Livshistorier – En vej til nærværende samtaler, mening og fællesskabsfølelse 
Andreas Nikolajsen, cand. psych., projektleder, Fonden Ensomme Gamles Værn og Lone Rømer, sundhedskonsulent i Roskilde Kommune

7. Udvikling af det nære sundhedsvæsen 
Eva Michelle Burchard, specialkonsulent,Center for Forebyggelse i Praksis

8. Sunde Seniorer – meningsfuld, motiverende aktivitet for hjerne og krop 
Marina Aagaard, master i Fitness and Exercise, SyddanskUniversitet, Motions- og Fritidsekspert i DR

 

Ældrepolitisk konference 25. april 2017

Værdighed – hvad er det?

Finanslovsaftalen 2016 “kastede” en milliard kroner ud til kommunerne med krav om, at de skulle lave en værdighedspolitik for personlig hjælp, omsorg og pleje til ældre mennesker. Men har ældreplejen ikke tidligere været værdig, og har ældre ikke tidligere haft værdig medbestemmelse og livskvalitet?
DANSKE ÆLDRERÅD vil gerne med denne konference yde sit bidrag til at kigge værdigheden efter i sømmene. For giver flere varme hænder mere værdighed? Var det egentlig ikke meget bedre med både flere og mere kompetente og kærlige hænder? Eller drejer værdighed sig i langt højere grad om livskvalitet og etik?
På konferencen stiller forskere, praktikere, politikere, embedsmænd og en teolog, ud fra hvert deres perspektiv, skarpt på, hvad der faktisk giver ældres liv værdighed og livskvalitet. Konferencen giver også bud på, hvad ældrerådene kan bidrage med af gode råd til kommunalpolitikerne om værdighed for ældre mennesker.

Læs konferencerapport her


Hovedoplægsholdere var:

  • Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner
  • Ole Raakjær, cand. teol., præst i Sulsted kirke (pt. orlov), KamillianerGårdens Hospice, Ph.D.-student 2014 – 2018
  • Carsten Hendriksen, Seniorforsker, pensioneret overlæge, dr. med.
  • Bjarke Oxlund, lektor i antropologi, forskergruppeleder ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

De valgfri seminarer handlede bl.a. om Ældres trivsel, “livkvalitet på hjul”, trygt og værdigt liv med demens, en værdig sidste tid, pårørende og om at være i ‘sikre hænder’ i ældreplejen.

Læs hele programmet her.

Materiale fra hovedoplægsholdere:

Samarbejde om værdighed
Stephanie Lose, næstformand Danske Regioner

Er værdighed blevet til færdighed
Ole Raakjær, cand. teol., præst i Sulsted kirke (pt. orlov), KamillianerGårdens Hospice, Ph.D.-student 2014 – 2018

Ældre medicinske patienter
Carsten Hendriksen, seniorforsker, pensioneret overlæge, dr. med.

‘Længst muligt i hvilket hjem? Fem skarpe til ældrepolitikkens paroler!’
Bjarke Oxlund, lektor i antropologi. forskergruppeleder ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

Materiale fra seminarer:

A. Hvilke faktorer er afgørende for ældre menneskers trivsel? 
Lars Larsen, professor MSO i udviklingspsykologi, særligt gerontopsykologi ved Psykologisk Institut, Århus Universitet og chef i Center for Livskvalitet i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune

B. ‘Livskvalitet på hjul’ – Alle har ret til vind i håret!
Dorthe Olander, projektleder, Cykling uden alder, København og Søren Steffensen, Cykling uden Alder

D. Et trygt og værdigt liv med demens – Hvordan skabes demensvenlige kommuner?
Susie Dybing, demenskonsulent, Hillerød Kommune

E. En værdig sidste tid? – Men vi dør stadig ikke, hvor vi ønsker!
Helle Ussing Timm, magister i kultursociologi, ph.d. i sundhedsvidenskab. REHPA – Videnscenter for Rehabilitering og Palliation

F. Pårørende i orkanens øje og vidne til værdigheden i den sidste tid!
Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende i Danmark

H. Vær – ‘I SIKRE HÆNDER’ – i den kommunale ældrepleje Seminar H
Lene Holst Merrild, forstander på Døgnrehabilitering og Ellen Fogh Andersen, forstander på Kastanjehaven plejecenter, Frederiksberg Kommune

I. ‘Geriatri i døren’ – hospitalsbehandling med værdighed!
Mette Foldager, udviklingssygeplejerske, Geriatrisk afdeling G, Svendborg og Lenette Beer Hummelgaard, sygeplejerske i ‘Geriatri i døren’

J. Anna skræller kartoflerne, Børge varmer saucen, og her dufter dejligt af flæskesteg! 
Ellen Lyngsø, økonoma, leder af Madservice Viborg, projektleder

Temadage vinter 2017

Tilsyn i ældreplejen

DANSKE ÆLDRERÅD ønskede med temadagen at sætte fokus på tilsynspolitik og tilsyn i ældreplejen, at give ældre-/seniorråd samlet overblik på området, samt give mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan de enkelte kommuner griber deres tilsynsforpligtigelse an. Kommunale, uanmeldte tilsyn skal foregå aktivt, opsøgende og systematisk for at sikre, at alle borgere får den hjælp, de har krav på, og tilsynsforpligtelsen gælder også, når kommunale opgaver udføres af private leverandører.

Det årlige ’Embedslægetilsyn’ på plejeboliger og plejehjem bliver i 2017 afløst af muligheden for et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet er fremover tilrettelagt som et ’risikobaseret’ frem for et ’fast’ tilsyn.

  • En repræsentant fra Styrelsen for Patientsikkerhed gjorde os klogere på, hvordan der fremover føres tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem.

Kommunens tilsynspolitik skal revideres en gang årligt, og hér høres ældre-/seniorråd forud for beslutningstagernes vedtagelse af politikken.

  • På temadagen fik deltagerne indblik i en kommunes måde at håndtere og gennemføre tilsyn og tilsynspolitik gennem oplæg fra en kommunal tilsynschef.
  • Deltagerne fik viden om et ældreråds erfaring med tilsyn fra et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab – forud for et udviklingsseminar til udveksling af rådenes egne erfaringer og viden om tilsyn.

Læs programmet her