28. januar 2014:
DANSKE ÆLDRERÅD bakker op om nyt udspil fra Socialministeriet
Socialminister Annette Vilhelmsen fremlægger i dag et ældrepolitisk udspil. DANSKE ÆLDRERÅD bakker op.

De mest sårbare ældre og ensomhed
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, udtaler: ”Jeg bakker op om udspillets fokus på sammenhæng i plejen for de mest sårbare ældre. Ligesom jeg ser positivt på det fortsatte fokus på indsatsen mod ensomhed. Det er afgørende, at ældre mennesker støttes i at være del af fællesskabet”.

Rehabilitering kan også indebære menneskeligt nærvær
Udspillet følger op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, hvor et af omdrejningspunkterne er rehabilitering. Til det siger Bent Aa. Rasmussen: ”Vi skal huske, at rehabilitering handler om at fokusere på ressourcerne hos den enkelte, og at det kan være del af omsorgen og plejen på plejecentre og plejehjem. Et eksempel er seniordans og stolegymnastik, som styrker muskulaturen og balancen hos den enkelte. Det gavner de mest sårbare og indebærer kontakt og nærvær fra personalet”.

Ingen skal tvinges til rehabilitering
Når udspillet vil sætte den enkelte i centrum betyder det ifølge DANSKE ÆLDRERÅD også at kunne sige fra, hvis anstrengelserne med rehabilitering ikke bærer frugt. ”Ældre mennesker er ikke dovne eller uvillige, hvis de siger fra, men i nogle tilfælde kan andre få mere glæde af en rehabiliterende indsats. Derfor er jeg glad for forslaget om, at der skal gives hjemmehjælp til de borgere, som ikke på meningsfuld vis kan hjælpes til en nemmere hverdag via rehabilitering. Man skal ikke tvinges til rehabilitering”, slutter Bent Aa. Rasmussen.

De kommunale ældreråd følger med
Udmøntningen af udspillet sker i kommunerne, hvor de folkevalgte ældreråd er med til at prioritere og sikre de ældre borgere med størst behov. Ældrerådene følger derfor processen tæt i konstruktiv dialog med ældrechefer og socialudvalg i de enkelte kommuner.

Se mere på Socialministeriets hjemmeside