DANSKE ÆLDRERÅDS HANDLEPLAN FOR 2017 – 2018

UDGANGSPUNKT: DANSKE ÆLDRERÅDS FORMÅLSPARAGRAF

 • At varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
 • At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.
 • Danske Ældreråd skal virke som bindeled mellem ældreråd og Regering, Folketing, KL, Danske Regioner, samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
 • Danske Ældreråd skal, som høringspart ved ny eller ændret lovgivning, være parat til at afgive høringssvar med kort varsel. Høringssvaret afgives af formandskabet/sekretariatet efter forelæggelse for bestyrelsen.
 • Danske Ældreråd skal markere sin holdning til aktuelle ældrepolitiske emner. Eksempler herpå kunne være:
 1. Sundheds- og socialområdet – herunder rehabilitering, forebyggelse af ensomhed, madkultur, demens, forebyggende hjemmebesøg, den ældre medicinske patient, pårørendes vilkår, og en værdig død.
 2. Ældre- og plejeboligområdet – herunder visitation og brug af velfærdsteknologi.
 3. Kultur- og trafikområdet – herunder visiteret kørsel og regional transport.
 4. Digitalisering og velfærdsteknologi – herunder grænser for tiltag og finansiering af ydelser.
 5. Frivilligområdet – herunder inddragelse af frivillige og deres forhold.
 6. Brugerbetaling på visiterede ydelser.
 7. Diskrimination på grund af alder/aldersrelaterede ydelser der giver ældre økonomiske fordele (kun ydelser fastsat i lovgivningen).
 8. Kommunernes brug af formålsrelaterede midler (f.eks. ”værdighedsmilliarden”).
 • Danske Ældreråd skal kunne kommentere nye lovinitiativer – ikke beslutningsforslag fra enkelte partier.
 • Danske Ældreråd skal være parat til at kommentere ældrepolitiske emner af generel karakter rejst af landsdækkende ældreforeninger
 • Danske Ældreråd søger dialog med Folketingets partier.
 • Danske Ældreråd søger repræsentation i relevante udvalg/kommissioner/råd, der nedsættes af Regering, Folketing, KL, Danske Regioner og af de enkelte ministre.
 • Danske Ældreråd sikrer vidensformidling til medlemmer gennem afholdelse af temadage og konferencer samt udsendelse af nyhedsbreve, nyhedsmails og opdateringer på hjemmeside. Vidensformidling, der støtter op om ældreråd og kan skabe debat lokalt og nationalt.
 • Danske Ældreråds formandskab afholder årlige møder for formænd/næstformænd i ældre- og seniorråd, samt for medlem og stedfortræder af patientinddragelsesudvalg der er valgt fra Regionsældreråd.
 • Danske Ældreråds formandskab afholder årlige møder med formænd/næstformænd for regionsældreråd.
 • Danske Ældreråd skal inspirere til et godt ældrerådsarbejde samt arbejde for at fastholde de resultater, der er opnået lokalt og landspolitisk.
 • Danske Ældreråd skal arbejde for at regionsældrerådenes grundlag sikres økonomisk og lovfæstes.

Handleplanen er vedtaget på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde d. 24. april 2017.

Find handledplanen her i pdf-udgave