Kommunikationpolitik for Danske Ældreråd

Nærværende kommunikationspolitik tager udgangspunkt i Danske Ældreråds formål, som beskrevet i vedtægten:

1. at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.
2. at varetage ældrerådenes interesser over for regering, Folketinget, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.

Kommunikationen antager to former: Intern kommunikation og ekstern kommunikation. Definitionerne følger herunder.

Intern kommunikation

Intern kommunikation defineres her som kommunikation, der foregår mellem Danske Ældreråds sekretariat, bestyrelsen for Danske Ældreråd og medlemmerne af de 98 ældreråd. Danske Ældreråds kerneopgave er at informere og uddanne medlemmerne af de lokale ældreråd inden for en række områder, herunder sundhedsområdet og det sociale område.
Følgende værdier og ledetråde kendetegner Danske Ældreråds interne kommunikation:

  • Informationerne skal være saglige og baseret på fakta.
  • Kommunikationen skal inspirere og ikke diktere.
  • Informationerne skal være umiddelbart tilgængelige og til at anvende.

Danske Ældreråd har forskellige kommunikationsplatforme til at formidle viden om ældrerådenes virke og til at informere/rådgive ældrerådene.
Nyhedsbreve/nyhedsmails (fremover benævnt ”nyhedsbrev”) er den primære kanal, som Danske Ældreråd har til medlemmerne af ældrerådene, når det kommer til ren information/oplysning. Nyhedsbrevene indeholder en blanding af korte nyheder, suppleret med længere artikler, leder fra formanden samt eventuelt nyt fra bestyrelsen.
Hjemmesiden er primært en vidensbase, hvor ældrerådenes medlemmer kan hente viden, der kan støtte dem i arbejdet med at rådgive kommunalbestyrelserne. Det kan være i form af temaer, baggrundsmateriale, bestyrelsesreferater, etc. Der er også et vist element af nyhedsformidling, for eksempel i form af aktivitetskalender, henvisning til avisartikler, etc.
Temadagene bliver afholdt i hver af de fem regioner to gange om året og er med til at klæde ældrerådsmedlemmerne på i forhold til at kunne fungere som rådgivere for kommunalbestyrelserne.
De Ældrepolitiske Konferencer holdes to gange om året og er en blanding af oplæg fra eksterne oplægsholdere og workshops om en række forskellige emner af relevans for ældrerådenes virke.
Omkostningerne til den interne kommunikation er primært dækket af de to finanslovsbevillinger.

Ekstern kommunikation

Ekstern kommunikation skal her forstås som kommunikation, der bliver rettet fra Danske Ældreråd til omverdenen. Modtagerne er, ud over medlemmerne, presse, embedsmænd i ministerier, styrelser, KL, Danske Regioner og i private organisationer.
Den eksterne kommunikation skal, ligesom den interne, tage udgangspunkt i Danske Ældreråds formål. Følgende værdier og ledetråde kendetegner Danske Ældreråds eksterne kommunikation:

  • Dialog før konfrontation.
  • Tale tingene op i stedet for ned.
  • Personlige møder med centrale interessenter i stedet for udveksling af synspunkter i dagspressen.
  • Generel belysning af sager i stedet for behandling af enkeltsager.

Der skelnes mellem to forskellige former for ekstern kommunikation: Politisk kommunikation og den kommunikation, der varetages af sekretariatet.
Landsformanden formidler Danske Ældreråds politiske budskaber til pressen, jævnfør Forretningsorden for Bestyrelsen:

”Meddelelser til offentligheden om beslutninger og forhandlinger vedr. Danske Ældreråd afgives af landsformanden eller ved dennes forfald af førstenæstformanden.”

Landsformanden tegner Danske Ældreråd i pressen, og udtaler sig om ældrepolitiske spørgsmål med reference til bestyrelsen.

Det er sekretariatets opgave at understøtte ekstern kommunikation, når det drejer sig om formidlingen af budskaber til de interessenter, der er beskrevet i vedtægten. Det kan være i form af møder med politikere/embedsfolk, paneldeltagelse på konferencer, udtalelser til pressen med faktuelle oplysninger (evt. til baggrund) og proaktive presseindsatser, når det falder inden for rammen af formålet eller orientering om undersøgelser.

Sekretariatets opgave er at servicere pressen på en professionel og saglig måde og med udgangspunkt i den opgavefordeling, der ligger mellem landsformand (politisk kommunikation) og sekretariatet. Danske Ældreråd søger at påvirke gennem møder, dialog og kontakt på embedsmands- og politisk plan, hvilket indebærer, at Danske Ældreråd har en tilbageholdende proaktiv pressetilgang for at kunne varetage ældrerådenes interesser over for de eksterne interessenter bedst muligt.

Omkostningerne til den eksterne kommunikation (politisk såvel som øvrig) er primært dækket af kontingentindtægter, med mindre den udspringer af opgaver fra finanslovsbevillingen.