Kompensering til kommunernes udgifter til ældrerådsarbejdet

DANSKE ÆLDRERÅD har forsøgt at beregne, hvor mange midler hver kommune er kompenseret med i 2010, i forhold til kommunernes forpligtelse til at nedsætte et ældreråd. Som konsekvens af en lovvedtagelse af bindende karakter justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne.

Den af DANSKE ÆLDRERÅD gennemførte beregning er behæftet med usikkerhed, idet det ikke har været muligt at få udleveret den konkrete fordelingsnøgle fra Kommunernes Landsforening (KL).

Som alternativ, har DANSKE ÆLDRERÅD taget udgangspunkt i Socialministeriets oversigt over tildelte § 18 midler til hver enkelte kommune og brugt den nøgle disse midler er fordelt efter (se note).

I forhold til forpligtelsen til at nedsætte ældreråd er kommunerne i 2010 i alt kompenseret med 13.3 mio. kr. De 13.3 mio. kr. er i skemaet fordelt ift ovennævnte nøgle, hvilket giver et anslået (men usikkert) beløb, for hvor meget hvert enkelte kommune er kompenseret med.

Bemærk, at kompensationen dækker alle udgifter til ældrerådets arbejde, inklusiv lokaler, sekretariatsbistand, afholdelse af valg m.m. Kompensationen er beregnet og udmøntet inden vedtagelsen af nedlæggelse af klageråd på hjemmehjælp.

Undtaget fra ovennævnte er diæter til ældrerådsmedlemmer, da lov om diæter er en selvstændig lov som kommunerne er kompenseret særskilt ift. Beløbet for 2010 er 7,7 mio. kr.

I skemaet er den enkelte kommunes kompensation ift. diæter opgjort særskilt.

Se skemaet her.