Mailservice 2012 og tidligere

Mailservice 10/2012

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Program til DANSKE ÆLDRERÅDs temadage i foråret 2013, ”Kommunal visiteret kørsel og regional, kollektiv transport”.
12. marts Høje-Taastrup
13. marts Kolding
14. marts Fårvang
18. marts Næstved
19. marts Aabybro
Hvert ældre-/seniorråd tilmelder sig samlet via hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk
Tilmeldingsfrist 7. februar for deltagere i Høje Taastrup, Kolding og Fårvang.
Tilmeldingsfrist 14. februar for deltagere i Næstved og Aabybro.
Temadagenes program er en smule forkortet, så de enkelte valgkredse har mulighed for at afholde valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD i forlængelse af temadagen.

Afslutningskonferencen for Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne – udpluk fra dagen:
Konferencen blev afholdt i København d. 4 december med deltagelse af ca. 300 mennesker. Med Tv-journalist Trine Sick som myndig og humoristisk guide fik deltagerne syv meget forskellige og tankevækkende oplæg om aktiv aldring, og herunder kommunens, statens og EU’s overvejelser i den anledning. Mod dagens slutning debatterede et panel, hvordan årets resultater kan forankres. Dagens afslutningstale handlede om at få de bedste betingelser for en aktiv aldring, og talen blev holdt af Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse.
Inden da havde Social- og integrationsminister Karen Hækkerup takket Kirsten Feld personligt for arbejdet som formand for dommerkomiteen, der valgte ”Generationernes by”. Ministeren overrakte prisen, en check på 200.000 kr. til Nakskov, der vandt førstepræmien for deres projekt, som er præget af helhedstænkning for hele kommunen og alle dens generationer. Projektet handler blandt andet om ”Livsløbsboliger”, og det initieres og bæres af frivillige. Andenpræmien gik til Skanderborg og tredjepræmien til Frederiksberg . ”Fælles for dem alle er, at de har tænkt i helheder og inddragelse af borgernes ressourcer på tværs af generationer og på tværs af social og kulturel baggrund, udtalte Kirsten Feld, der fortsatte – konkurrencen har været med til at inspirere byplanlægning rundt omkring i landets kommuner med særlig fokus på at inddrage mange interesser, interessenter og initiativer, som kan gro nedefra og få god støtte oppefra.”
En del medlemmer af ældreråd deltog på konferencen, og flere bemærkede DANSKE ÆLDRERÅDs meget synlige og velbesøgte udstilling. Læs mere på linket: www.aktivaldring2012.dk (ikke længere aktivt!)

Europa-Kommissionen foreslår at udnævne 2013 til “Borgernes Europaår”
Forslaget er endnu ikke endeligt vedtaget, men det forventes at ske i januarmåned 2013. Uddrag fra Kommissionens pressemeddelelse: ”Tyve år efter indførelsen af unionsborgerskabet er der gjort betydelige fremskridt, som direkte berører tilværelsen for millioner af mennesker. For at tage blot et eksempel: Det er i dag billigere at rejse til udlandet, grænserne krydses ubesværet, der er garantier for pakkeferier, der er adgang til sundhedspleje, og det er billigere at ringe hjem. Dette er blot nogle af fordelene ved unionsborgerskabet. Det er Kommissionens mål at sikre, at vi får fjernet de sidste hindringer, folk står over for, når de gør brug af deres rettigheder i udlandet.” Læs hele pressemeddelelsen her: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-959_da.htm?locale=en

Efter Køge-dommen
Social- og Integrationsminister Karen Hækkerups har været indkaldt til et samråd i Folketinget. Under samrådet oplyste ministeren, at hun tager dommen til efterretning. Karen Hækkerup tilkendegiver, at når kommunen har foretaget en konkret og individuel vurdering, vil en ændring af den tildelte hjemmehjælp være i orden. Hele samrådet kan ses som web-TV via dette link: http://www.ft.dk/webtv/video/20121/sou/7.aspx?as=1#player

Odsherred Kommune
Som de første i landet får ældre i Odsherred som led i frikommuneordningen fra årsskiftet mulighed for at købe ekstra ydelser i den kommunale ældrepleje.

Fredensborg Seniorråd formidler viden om et nyt ”nøglesystem”
Det er dyrt og besværligt med nøglesystemer til modtagere af hjemmehjælp. Et problem, som mange ældre- og seniorråd kender. Et nyt låsesystem betyder, at kun låsecylinderen skal skiftes ud og kodes via en PC. På vegne af Fredensborg Seniorråd formidles dokumentet ”SR-klip-nøglesystem i Fredensborg”. Dokumentet som beskriver forskelle, fordele og ulemper ved to typer af låsesystemer. For yderligere information kan følgende medlemmer af seniorrådet kontaktes: Formand Jørgen Simonsen, 3uv@mail.tele.dk ellerseniorrådets sekretær, Grethe Troensegaard,grethe.troensegaard@mail.tele.dk

Svendborg Ældreråd siger fra overfor sparekrav
Forvaltningen har fremsat forslag til et sparekatalog med ældre-besparelser for 12,3 millioner kroner. Kataloget indeholder blandt andet lukning af fire dagcentre, ringere rengøring, og prisstigning på de ældres mad. Det er forslagene om at skære i rengøringen og i de ældres mulighed for at komme i bad, der gør mest ondt, når Ældrerådet vurderer sparekatalog, som nu er sendt i høring. Formand for ældrerådet, Bent Aage Rasmussen, er kritisk over for det spareforslag, der som et alternativ vil tvinge ældre, der visiteres til rengøring, til selv at gå ud og investere i en robotstøvsuger.

Egedal Kommune gennemfører boligundersøgelse
Alle borgere i Egedal Kommune, der er fyldt 55 år, har nu mulighed for at deltage i en elektronisk eller papirudgave af spørgeskemaundersøgelsen, der skal afdække ønsker til den fremtidige bolig. Undersøgelsen gennemføres fordi kommunen til foråret skal udarbejde en udviklingsplan frem til 2025. Der er svarfrist den 14. januar 2013.

Medicintilskud til pensionister – nye regler
Fra den 1. januar 2013 vil pensionister fortsat få tilskud til tilskudsberettigede håndkøbslægemidler, hvis egen læge har skrevet ”tilskud” på recepten. Lægen har dermed vurderet, at pensionisten opfylder betingelserne for fortsat at få tilskud. Ellers gives der ikke længere aldersbetingede tilskud til disse håndkøbslægemidler. I det vedhæftede dokument fremgår hvilke aktive stoffer i lægemidler, der fremover kræver lægens vurdering.

Kontingentopkrævning til DANSKE ÆLDRERÅD
Opkrævning for 2013 er udsendt mandag d. 10. december. Ældre-/seniorråd, der ønsker at betale i 2012, kan således gøre det. Øvrige kan vente til 2013, også selvom betalingsfristen står som d. 24.12.2012.

Mailservice 9/2012
Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Vingstedkonference tirsdag d. 20. november
Flere end 220 har tilmeldt sig. Der er få ledige pladser. Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 8. november.

Afslutningskonference på Det Europæiske Ældreår
4. december holdes den afsluttende konference for EU-ældreåret. Konferencen afholdes i København som en dagskonference. Så snart program og informationer om tilmelding foreligger, sendes dette til ældre- og seniorråd. På konferencen kåres de byer, der modtager 1., 2. og 3. præmie i konkurrencen ”De Mange Generationers By”.

Tre TV-programmer om det aktive seniorliv
DR 2 sender d. 4, 5., og 6. december tre programmer udarbejdet i anledning af det Europæiske Ældreår. Programmerne sendes som en del af serien ”Danskernes Akademi”.

Valg til ældreråd – 2013
· Der er afholdt fem temadage med fokus på ældrerådsvalg 2013. På temadagene deltog 64 ældre- og seniorråd, og 262 medlemmer og sekretærer i ældre- og seniorråd.
· DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside udvides med et menupunkt ”Ældrerådsvalg 2013”, der oprettes primo november.
· LO Faglige seniorer opfordrer sine medlemmer til at stemme ved ældrerådsvalgene. Se omtale og opfordring på dette link http://losenior.dk/aeldreråd-144.aspx
· De københavnske ældreråds igangværende valg blev omtalt i Københavns lokaltv, TV-Lorry. Se indslaget via dette link, http://www.lorry.dk/arkiv/2012/10/22?video_id=72790

Millionforlig til it-svage borgere
I finanslovens første delaftale har regeringen bl.a. indgået forlig om at forbedre danskernes it-sikkerhed, herunder hjælp til IT-svage borgere. I 2013 og de følgende to år afsættes årligt 14 mio. kr. – i alt 42 mio. kr. Pengene skal også gå til sikring mod identitetstyveri og NemID. Læs mere om delaftalen på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside: www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/23-10-12-umts-aftale

Få mere for pengene på ældreområdet – kommuner opfordres til at deltage i et partnerskab om økonomistyring på ældreområdet
Partnerskabet retter sig til økonomichefer, ældrechefer samt ledende medarbejdere med ansvar for budget- og økonomistyring på ældreområdet. Vedhæftet findes KL’s projektbeskrivelse, der overordnet handler om, hvordan kommunerne kan bremse udgiftsstigningen på området, få mere for pengene, samt få vidensdelt gode og dårlige erfaringer, som de deltagende kommuner har haft.

Kirsten Feld deltog i ministerens årsmøde og bidrog til vedhæftede folder
12 principper for effektiv implementering. Det er det helt konkrete resultat af social- og integrationsminister Karen Hækkerups første årsmøde. Principperne skal bruges af kommunerne og andre, der har ansvar for at sætte indsatser igang for de borgere i vores samfund, der har behov for særlig hjælp. Principperne beskrives i den vedhæftede folder.

Ny pensionistorganisation dannet
Danske Pensionister, Pensionisternes Samvirke og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark har på deres respektive kongresser besluttet at nedlægge sig selv og danne en ny organisation, som kommer til at bestå af 140.000 medlemmer. Den nye organisations navn offentliggøres d. 22. november, og alt forventes at være helt på plads før Sankt Hans 2013.

’Røntgenbillede’ af en +65-årig – taget af Danmarks Statistik
“65+ Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation”. 121 sider med information og statistik om, hvordan det står til med boligforhold, indkomster, sundhed, uddannelsesniveau, internetbrug og en række andre aspekter. Danmarks Statistik har udgivet publikationen.: Følg linket: http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18516/65plus.pdf

Klager i sociale sager – forsøg og forslag i gang
· Fremover må der maksimalt gå 24 timer, før en borger i Aarhus får svar fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på en klage over kommunens service.
Rådmand Thomas Medom, SF, har ladet sig inspirere af Holland, hvor en lignende regel har sikret mere direkte og personlig kontakt til borgere. Her viser resultaterne, at 50 procent af alle klagesager bliver droppet, sagsbehandlingstiden reduceres med 20 procent, og både borger- og medarbejdertilfredshed stiger med 20 procent, når modellen anvendes. ”Når man sender en klage over manglende pleje eller omsorg til direktøren eller den øverste politiker i afdelingen, så er det oftest, fordi man er frustreret, sur, forvirret eller måske ligefrem bange. Så stærke følelser skal vi kunne reagere på inden for 24 timer” siger Thomas Medom til JP-Aarhus.

· Favrskov Kommune, Furesø Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har det seneste halvandet år arbejdet med projekt Styrket Borgerkontakt.

Styrket Borgerkontakt-metoden består grundlæggende i en hurtig og tæt dialog mellem medarbejderen og borgeren i forbindelse med en klage. Borgeren skal opleve at blive lyttet til og have mulighed for at høre, hvorfor sagen er afgjort, som den er. Erfaringerne fra projektet er, at dialogen betyder, at borgeren i helt op til 90 procent af tilfældene vælger at trække sin klage tilbage.

– Styrket Borgerkontakt har givet vores medarbejdere et arbejdsredskab, der sparer tid og giver både tilfredse borgere og medarbejdere. Metoden er egentlig ganske simpel, men på mange måde alligevel ny inden for det offentlige. Ved at anvende denne mere imødekommende og offensive kontakt til borgerne, undgår vi at bruge så mange resurser på klager. Metoden vil helt sikkert være en del af den fremtidige kommunikation med borgere, siger borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring (A).

· Finanslovsforhandlinger er i gang
Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsat et forslag om at nedlægge de sociale Nævn. I stedet foreslås indført et klagesystem med én klageinstans, nemlig Ankestyrelsen, som også vurderer, om klagen er af principiel karakter. Efter drøftelse i bestyrelsen har DANSKE ÆLDRERÅD henvendt sig direkte til partiernes finanslovsforhandlere. DANSKE ÆLDRERÅDs henvendelse er vedhæftet.

Der er faldet dom i ”Køge-sagen” om ændret omfang af bevilget hjemmehjælp. Seneste nyt samt orientering:
· ÆldreSagen har anket dommen, som ikke gav foreningen medhold.
· Dommen er lagt ud på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under Nyheder.
· DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat har i anledning af dommen rettet henvendelse til Social- og Integrationsministeriets Ældrekontor.
· Social- og integrationsminister Karen Hækkerup er kaldt i samråd af Folketingets Socialudvalg.
· DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse har drøftet dommen på sit møde d. 1. november.
Til orientering viderebringes uddrag af Østre Landsrets pressemeddelelse: ”Ældre Sagen havde nedlagt påstand om, at kommunen skulle anerkende, at dens afgørelser, hvorved de to borgere fik reduceret den praktiske hjemmehjælp til rengøring og tøjvask, var ugyldige.
Efter Serviceloven skal kommuner fastsætte kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp til bor­gerne i kommunen. Kvalitetsstandarderne revideres årligt. I 2010 ændrede Køge Kommune kvali­tets­standarderne, fordi kommunen af økonomiske grunde så sig nødsaget til at gennemføre en række ser­vicereduktioner, herunder på ældreområdet, hvilket resulterede i, at de to borgere fik mindre hjælp, end de før havde haft. Ældre Sagen har gjort gældende, at afgørelserne om hjemmehjælp var begunsti­gende forvaltningsafgørelser, som kommunen ikke kunne tilbagekalde eller ændre, når de faktiske forhold var de samme og borgernes formåen eller behov ikke havde ændret sig.
Landsretten fandt, at de kvalitetsstandarder, som Køge Kommune havde udarbejdet for 2010, var i overensstemmelse med Serviceloven, og at afgørelserne vedrørende de to borgere var truffet efter kvalitetsstandarderne efter en konkret og individuel vurdering af borgenes behov. Da kommunens hidti­dige afgørelser om hjemmehjælp til de to borgere havde haft gyldighed i nærmere bestemte og begræn­sede perioder, var der ikke tale om, at kommunen tilbagekaldte disse afgørelser. Som følge heraf blev kommunen frifundet.”

Fra formandens kalender
· 12. – 13. september, gæst ved DemensKoordinatorer i DanmarKs (DKDK) Årskursus, og
· dirigent ved DKDK’s generalforsamling, Nyborg Strand,
· 18. september, deltaget i WHO og Socialstyrelsens workshop for de ni deltagende kommuner i konkurrencen ”Generationernes by”,
· 19. september deltaget i Ældre Forums første møde med den nye formand Ove Dalsgaard,
· 26. september, deltaget i Hjemmehjælpskommissionens møde. Næste møde er 1. november,
· 27. september, gæst ved Social- og Integrationsministerens Årsmøde.
· 1. oktober, åbning af Europa-Kommissionens ”Seniorforce day” arrangeret i samarbejde med Ældre Hjælper Ældre, LO faglige seniorer, Roskilde Ældremotion, Ældresagen og Ældrerådet. Iværksat inden for rammerne af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne,
· 2. oktober gæst ved Pensionisternes Samvirkes Kongres,
· 23. oktober, oplægsholder på et fyraftensmøde afholdt af Gerontologisk Selskab og Center for Sund Aldring. ”Aktiv aldring – behøver man virkelig det?”,
· halvårligt møde med regionsældrerådene finder sted den 13. november.
Høringssvar til Folketinget fra DANSKE ÆLDRERÅD. Emner i september 2012:
· samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater
· kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis
· regelforenkling i den kommunale tandpleje, ændret tilskud til håndkøbslægemidler og apotekeres udnævnelse
· nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger
DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar lægges på hjemmesiden, når svaret er sendt. Læs svarene her:http://www.danskeaeldre.launch-it.dk/index.asp?ArtId=14592&ActiveMenu=14064

Markedsplads for ældre- og seniorråd (Idébox)
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til et bruger/pårørenderåd, politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice. Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.

Mailservice 8/2012

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Invitation: Aktiv aldring – behøver man virkelig det? Initiativmøde på Frederiksberg d. 23. oktober
Hvordan skaber vi de bedste rammer for et aktivt ældreliv? Dansk Gerontologisk Selskab håber med dette initiativmøde at kunne bidrage hertil. Der vil være fokus på eksempler fra forskningens verden, hvordan der i praksis arbejdes med aktiv aldring, samt et kritisk blik på aktiv aldring som begreb. Formand Kirsten Feld holder et oplæg om aktiv aldring i praksis. Programmet er vedhæftet denne mail. Mødet finder sted i Festauditoriet, bygning 1-01, LIFE. Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg. Tirsdag d. 23.oktober kl. 15.00-17.30.Deltagelse er gratis og tilmelding behøves ikke.

Ensomhed
De hyppigste årsager til ensomhed er afdækket i EGV’s forløbsundersøgelse, hvor de samme personer er blevet interviewet med 10 års mellemrum, i 1997 og i 2007. Nogle faktorer er væsentlige årsager til ensomhed: at miste sin ægtefælle, at bo alene, at høre til blandt den ældste gruppe. Undersøgelsen viser også, at mennesker kan glide ind og ud af ensomhed, og der var flere som forlod ensomheden, end der forblev ensomme. Link til notat om undersøgelsen, http://egv.dk/media/57425/ind_og_ud_af_ensomheden_highligts.pdf

Undersøgelse af serviceniveauet
I en ny undersøgelse, som Gallup har foretaget for Ældre Sagen, svarer seks ud af 10 kommuner, at ældre, der er visiteret til hjemmepleje, får et bad én gang om ugen. På Sjælland har 79% af kommunerne dog svaret, at ældre får tilbudt bad én gang om ugen. En hjemmehjælpsmodtager, som er visiteret til rengøring får i 66% af kommunerne gjort rent én gang hver 14. dag. I 28 % af kommunerne bliver der gjort rent hver 3. uge.

Hver tredje kommune vil skære ned
En undersøgelse, der er gennemført af Epinion for fagforbundet FOA viser, at de økonomiansvarlige i kommunerne det kommende år forventer færre ansatte til at passe børnene, pleje de ældre eller betjene borgerne. Dette forventes i 33% af kommunerne, medens 40 % forventer af fastholde antallet af ansatte.
29% af kommunerne forventer et faldende serviceniveau til næste år, medens 53% forventer at det er uændret. Læse hele artiklen fra Ugebrevet A 4: http://www.ugebreveta4.dk/2012/201237/Mandag/Kommuner_skaerer_ned.aspx?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=UgebrevetA4_10-09-2012

Brugertilfredshed kan sammenlignes på tværs i ny portal
Portalen giver kommunerne mulighed for at lægge resultater fra lokale undersøgelser af brugertilfredshed ind og på den måde få adgang til at sammenligne sig med andre kommuner. Formålet med tilfredshedsportalen er at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle kvaliteten. Det kan kommunerne gøre ved at lære af dem, der har de samme rammebetingelser, men opnår højere tilfredshed end dem selv. Den nye tilfredshedsportal er rettet til kommunerne, men på sigt er det også planen at etablere en borgervendt portal. Læs artiklen, http://www.nyhedsinformation.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=NI&Lopenr=120919006&newsletterRefID=7986

Hvor stor er andelen af ældre, der modtager hjemmehjælp i din kommune?
På Danmarkskortet i linket kan du se, om din kommune har mange eller få modtagere af hjemmehjælp, fordi kommunerne er blevet benchmarket (sammenlignet ved hjælp af nøgletal fra Danmarks Statistik) mod hinanden. Der er betydelige forskelle på, hvor stor en andel af de ældre, der får hjemmehjælp. Nøgletallet skal ses i sammenhæng med antallet af hjemmehjælpsmodtagere i plejehjem/plejebolig, idet der kan være forskelle i kommunernes prioritering herimellem. Pga. manglende datagrundlag for alle kommuner indgår hjemmehjælp i plejehjem/plejebolig dog ikke i benchmarken. Benchmarken indeholder endvidere inspiration til, hvilke spørgsmål der kan danne grundlag for drøftelse i den enkelte kommune. Se oplysningerne via linket, http://kl.dk/ImageVault/Images/id_56944/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Farmaceuter gennemgår medicin på plejehjem for at få bugt med fejl og utilsigtede hændelser
Lyngby-Taarbæk, Aarhus og Syddjurs Kommuner har med succes sat apotekernes kompetencer i spil ved at samarbejde om medicingennemgang på plejehjem. Et andet tiltag er Københavns Kommune, der nu sammen med 17 lokale apoteker har lavet en aftale om medicingennemgang på alle kommunens plejehjem. Apoteksfarmaceuter vil i år og næste år spotte problematisk og unødvendig medicinering af beboerne, og alene i efteråret er der planlagt 2000 medicingennemgange. Inden farmaceuterne undersøger medicineringen gennemgår de obligatorisk undervisning om ældre og medicin. Ældre- og seniorråd opfordres til at rejse spørgsmålet i egen kommune. Link til artiklen: http://infolink2003.elbo.dk/apotekerforeningen/dokumenter/doc/9821.pdf

Danmarks Apotekerforening har 10 forslag til fremtidens apotek
I efteråret drøfter et regeringsudvalg hvordan apotekerne kan moderniseres. I den forbindelse har Danmarks Apotekerforening udgivet en publikation om de udfordringer og løsninger, som foreningen anser for de væsentligste. Blandt udfordringer nævnes, medicineringsfejl, ulighed i sundhed og plejehjemsansattes manglende viden om medicin. Blandt løsningsforslag nævnes, tilbud om medicingennemgang for alle over 65 år, plejehjemspersonale skal tilbydes undervisning, flere apoteksenheder og der skal altid være adgang til at kunne købe den billigste medicin. På hjemmesiden, www.fremtidens-apotek.dkligger supplerende dokumenter om apotekssektoren og dens vilkår. Læs hele publikationen her, http://www.apotekerforeningen.dk/pdf/FremtidsApo/Fremtidens_Apotek-jumbo.pdf

Fra formandens kalender
26. sept. Hjemmehjælpskommissionens 3. møde.
27. sept. Social- og Integrationsministerens årsmøde
1. okt. Generationernes dag.
2. okt. Gæst ved Pensionisternes Samvirkes Kongres
9. okt. Forretningsudvalgsmøde
23. okt. Oplæg holdes på Fyraftensmøde Gerontologisk Selskab om Aktiv aldring

ÆldreForums årsberetning
Et eksemplar af årsberetningen er sendt til hvert ældreråd. Årsberetningen rummer for blandt andet følgende overskrifter til tankevækkende artikler:
· Transport i et aldrende samfund – Længst mulig i egen bil,
· Langvarig fjernsynsbrug og risiko for sukkersyge, hjerte-karsygdom, og øget samlet dødelighed,
· Vandpiberygning – en ny, farlig helbredsrisiko
· Forbedring af national USA-politik og -programmer som tager fat på overgreb og krænkelser af ældre,
· Overgreb over for gruppen af ældre når også uden for sundheds- og socialsektorerne, og ind i bank- og retssektorerne.

Lovforslag om ændring af De Sociale Nævns sammensætning er vedtaget
DANSKE ÆLDRERÅD har i sit høringssvar til Folketinget blandt andet peget på, at en udvidelse af den juridiske ekspertise i de sociale nævn, medfører en svækkelse af lægmands synspunkter i afgørelserne. Derfor foreslog DANSKE ÆLDRERÅD, at repræsentanter fra ældreråd skulle indgå i de sociale nævn. Efterfølgende viste Folketingets debat, at kun et parti, Enhedslisten (EL), har tage synspunktet om flere lægmænd til sig, et synspunkt som i øvrigt deltes med Danske Handicaporganisationer, Dansk Blindesamfund og flere andre interesseorganisationer.

Markedsplads for ældre- og seniorråd (Idébox)
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til et bruger/pårørenderåd, politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice. Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.
_________________________________________________________
· Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltningen og blandt politikere.
· Mailservice lægges også på hjemmesiden under ”Vidensbank for ældreråd”.

Mailservice 7/2012

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Årets tema til 1. oktober
FN har offentliggjort temaet, ”Longeivity, Shaping the Future”, som på dansk hedder, ”Det lange liv former fremtiden”.

Ensomme Gamles Værn afholder konference d. 10. oktober
Konferencen ”Genveje, Smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre” onsdag d. 10. oktober 2012 kl. 12.00 – 17.00 i Fællessalen, Christiansborg.
Pris kr. 430. Konferencen er for fagfolk og ledere i pleje- og omsorgsinstitutioner, frivillige og ansatte i frivillige organisationer, ældreråd, politikere m.fl. Program er vedhæftet denne mail. Tilmelding sker til Ensomme Gamles Værn. Link til tilmelding:http://egv.dk/ensomhed-i-alderdommen/konferencer/genveje,-smutveje-og-omveje-til-faellesskab-blandt-aeldre.aspx

Nedslående statistik for afgørelser fra landets sociale nævn i 2011
De sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene afgjorde færre sager i 2011 – og sagsbehandlingstiden steg. Sagsbehandlingstiden i De sociale Nævn steg fra 15,7 til 18,2 uger fra 2010 til 2011. 28% af afgørelser fra De sociale Nævn blev ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Læs rapporten http://ankestyrelsen.dk/Page_Pic/pdf/Ankestatistik_2011_12_07_2012_15_41.pdf

Digitalisering
15 projekter skal afprøve nye måder til at få ældre med på IT-vognen. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup støtter sammen med satspuljepartierne projekterne med i alt 18 mio. kr. Projekterne er særligt rettet mod de ældre, der ikke deltager i eksisterende IT-tilbud. Disse ældre skal i stedet nås igennem eksempelvis en opsøgende indsats fra hjemmeplejen eller besøgstjenester som uddanner IT-besøgsvenner. Projekterne gennemføres i større og mindre kommuner, eksempelvis Slagelse, Brønderslev, Nyborg, Greve og Roskilde. Læs mere via linket: http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=826

EU-året for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer
I den forbindelse starter Dansk Skoleskak pilotprojektet ’Generationer i Spil’ op i Randers, København og på Frederiksberg. Projektet ønsker med skakspillet og skoleskak at bidrage til flere aktiviteter for ældre og styrke fællesskaber på tværs af generationer. DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat har orienteret de pågældende kommuners ældreråd om initiativet. Læs mere om tid og sted i vedhæftede dokument.

Ny formand for ÆldreForum
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har udpeget Ove E. Dalsgaard, tidligere borgmester i Ballerup, som ny formand for ÆldreForum, med virkning fra den 1. juli 2012. Ove E. Dalsgaard afløser Povl Riis, der har været formand for ÆldreForum gennem 16 år, og som modtog Ældrerådenes Hæderspris i år.
ÆldreForum er et uafhængigt råd nedsat af social- og integrationsministeren. ÆldreForums primære opgaver er at indsamle erfaringer, synliggøre de ældres ressourcer, formidle informationer og oplysninger om ældres vilkår og rettigheder og stille forslag om initiativer, der kan forbedre forholdene for ældre. DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i ÆldreForum gennem formand Kirsten Feld.

Ny direktør for Socialstyrelsen
Knud Aarup er udpeget som direktør for Socialstyrelsen med tiltræden 15. august. Socialstyrelsen har et helt særligt ansvar for at levere viden til gavn for børn, ældre, handicappede og andre udsatte grupper. Det er styrelsens opgave at sikre, at Folketingets socialpolitiske beslutninger hurtigt og effektivt bliver omsat til praktisk social indsats i kommunerne. Knud Aarup, 57 år, er uddannet cand.scient.pol. og kommer fra en stilling som social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune. DANSKE ÆLDRERÅD havde glæde af Knud Aarups inspirerende oplæg på den ældrepolitiske konference i Nyborg i 2011.

Vingstedkonference tirsdag d. 20. november 2012
DANSKE ÆLDRERÅD og Ensomme Gamles Værn arrangerer i fællesskab Årets Vingstedkonference med titlen:
Før livet bliver ubærligt – om forebyggelse af ensomhed
Konferencen varer fra kl. 9.45 – 16.00, og koster 850 kr. Program udsendes medio august.

Generationernes by
De ni udvalgte byer, som fortsætter til 2. runde af konkurrencen er valgt ud fra de kriterier, at alle generationer er medspillere og inddrages i projekterne, samt at der er fokus på mangfoldighed. Med udvælgelsen sættes nu gang i konkurrencens 2. runde, hvor byerne har mulighed for at arbejde videre med at konkretisere deres projekt på baggrund af sparring med og inspiration fra dommerpanelet, WHO og byerne indbyrdes.” Dommerpanelet består af:
Kirsten Feld, formand, Formand for Danske Ældreråd
Margrethe Kähler, Seniorkonsulent i Ældre Sagen
Christian Fumz, GivRum.nu
Christina Krog, Specialkonsulent i Sund By Netværket
Anne Mette Boye, Arkitektskolen i Aarhus
Læs mere på dette link: http://www.socialstyrelsen.dk/aeldre/aktiv-aldring/de-mange-generationers-by/bedommelse

Brugerbetaling på ydelser inden for sundheds- og ældreområdet kan spare mia.
Der er potentielt flere milliarder kroner at spare ved at indføre brugerbetaling på ydelser inden for sundheds- og ældreområdet – uden at det nødvendigvis har markante sundhedsmæssige konsekvenser. Ny rapport fra AKF. Det konkluderes i rapporten, at:
1. Brugerbetaling reducerer den individuelle efterspørgsel efter en række ydelser på sundheds- og ældreområdet. Med andre ord vil brugerbetaling betyde, at den enkelte borger vil gå mindre til læge, bruge mindre hjemmehjælp og mindre medicin.
2. De eksisterende studier viser, at der på kort sigt ikke er nogen sundhedsmæssige effekter af brugerbetaling.
3. Brugerbetaling repræsenterer en ulige form for finansiering. Sårbare grupper som personer med lav indkomst og et stort behov for behandling bliver således mere ramt af brugerbetaling end den øvrige befolkning.
Læs hele rapporten: http://www.akf.dk/presserum/pressemeddelelser/alle/ny_rapport_kortlaegger_konsekvenserne_af_brugerbetaling/

Evaluering af ”Projekt utilsigtede hændelser på det sociale område”
Socialstyrelsen har bedt om en evaluering af projektet, der skal indgå som et element i drøftelserne om, hvorvidt rapportering af utilsigtede hændelser på sundhedsområdet skal udbredes til også at omfatte rapportering af hændelser på det sociale område i kommunerne. Læs mere hér: http://shop.servicestyrelsen.dk/products/evaluering-af-utilsigtede-haendelser-pa-det-sociale-omrade

Ajourførte love
Når folketingsåret slutter samles alle årets ændringer og skrives sammen med den eksisterende lov, således at loven er ajourført inden det næste folketingsår. Derfor har ministerierne offentliggjort følgende tre love: Serviceloven,https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141372
· Pensionsloven, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142132
· Retssikkerhedsloven, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142709

Gratis foredrag om ældre som ulandsfrivillige
Projects Abroad vil gerne støtte op omkring Generationernes dag, og tilbyder derfor nogle foredragsholdere eller tidligere frivillige til at skabe nogle aktiviteter Projektet har en del foredragsholdere omkring København i alderen 50+. Projects Abroad holder foredrag, der vil vare omkring en time. Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål og få en god snak med en tidligere frivillig. Projects Abroad henvender sig til den modne dansker, der ønsker at høre mere om muligheden for frivilligt arbejde i fattige og ressourcefattige lande. Frivillige vil møde andre ligesindede, som har valgt at bruge deres tid og kræfter på at rejse ud som frivillig og arbejde på forskellige projekter. Læs mere om organisationen og de 30 lande, hvor der udstationeres frivillige på http://www.projects-abroad.dk/. Ældre- og seniorråd er meget velkomne til at kontakte Projects Abroad, der træffes på telefon 42 40 90 20 mellem 10 og 16 eller via e-mail info@projects-abroad.dk.

Mailservice 6/2012

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

DANSKE ÆLDRERÅD bistår ekspertudvalg
DANSKE ÆLDRERÅD er med to personer inviteret til at bistå ekspertudvalget Fattigdom med at kvalificere debatten om fattigdom på en konference, der afholdes d. 13. september 2012 i København. Ekspertudvalget skal undersøge, ud fra hvilke kriterier det er relevant at opgøre fattigdom i Danmark. Samtidig skal udvalget have fokus på fattigdomsfælder samt faktorer, der kan bringe mennesker ud af fattigdom.

1. oktober-arrangement ?
Ældreråd, der har fastlagt arrangementer d. 1. oktober eller i anledning af EU-ældreår, opfordres til at melde disse ind til DANSKE ÆLDRERÅD på ls@danske-aeldreraad.dkog til Danmarks aktivitetsside for EU- ældreåret ved Karin Ito, KI@discus.dk.
Hjemmesiden for EU-ældreåret har adressen www.aktivaldring2012.dk

Program for DANSKE ÆLDRERÅDs temadage i efteråret, ”Ældrerådsvalg 2013”
Programmet er vedhæftet denne mail. Frist for elektronisk tilmelding via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside er d. 10. september for deltagelse i Jylland, og 24. september for deltagelse på Sjælland. Pris 750 kr.
Temadagene finder sted i
Aabybro d. 8. oktober,
Fårvang d. 10.oktober,
Kolding d. 11. oktober,
Høje Taastrup d. 22. oktober,
Næstved d. 25. oktober.

DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 20. november
Den ældrepolitiske konference får temaet Ensomhed. Programmet forventes udsendt medio august.

EU studietur til Bruxelles d. 26.-28. november 2012
Der er dags dato tilmeldt 10 deltagere fra fem ældreråd. Frist for tilmelding er d. 20 august. Invitationen ligger på hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk

Sæt kryds i kalenderen d. 4. december 2012 – afslutningskonference for ældreåret
På afslutningskonferencen for EU-ældreåret præmieres Generationernes by. Konkurrencen skal kåre den by, der er mest attraktiv at leve i, for alle generationer i byen. Formand for dommerkomiteen er Kirsten Feld. De nominerede byer er: Bellinge i Odense kommune. Frederiksberg kommune. Toftlund i Tønder kommune. Nakskov i Lolland kommune. Nørre Nissum i Lemvig kommune. Horsens kommune. Næstved kommune. Skanderborg kommune. Helsinge i Gribskov kommune. Det øvrige program samt sted for konferencen udsendes senere.

Fornyelsesfondens midler kan også søges af offentlige aktører
Fornyelsesfondens formål er at fremme grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse i danske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder. Fonden har i perioden 2010-2012 uddelt 489 mio. kr. til 106 projekter, og heraf 111 mio. kr. til velfærdsløsninger. Velfærdsløsninger er serviceydelser og produkter, der bidrager til at øge effektiviteten og kvaliteten i de offentlige sundheds- og velfærdsydelser. Det vil sige, at serviceydelserne og produkterne skal rettes imod en specifik problemstilling inden for de offentlige sundheds- og velfærdsydelser. Løsningerne skal have en direkte velfærdseffekt. Der er derfor fokus på følgende områder:
· Plejeområdet og det sociale område (ældre og handicap)
· Sundhedssektoren (primære og sekundære sundhedssektor)
· Folkesundhed og forebyggelse
Ældre- og seniorråd, som hører om (ufinansierede) gode ideer og løsninger på velfærdsområdet, kan henvise interesserede parter til at læse mere påwww.Fornyelsesfonden.dk

Efterlysning af erfaringer med indsatser for etniske ældre
ÆldreForum vil i den kommende tid indsamle erfaringer og gode råd fra kommuner, frivillige organisationer og andre, der arbejder hos og med ældre med anden etnisk baggrund, særligt ældre fra ikke-vestlige lande. Det kan fx være erfaringer i forhold til at håndtere sproglige barrierer, kulturforskelle, brug af tosprogede medarbejdere, væresteder for etniske ældre, pleje og omsorg, sprogfællesskaber, danskundervisning, etniske sundhedsformidlere, forebyggende hjemmebesøg osv.
ÆldreForum hører gerne fra alle, der har erfaringer på området. Kontakt venligst fuldmægtig Liselotte Lundsfryd på mail: llu@aeldreforum.dkeller på telefon 22 85 11 11 (bedst mandag, tirsdag og onsdag mellem 9 og 16). Læs mere hér: http://www.aeldreforum.dk/om-aeldreforum/aeldreforum-efterlyser/indsats-for-etniske-aeldre
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Kirsten Feld, er medlem af ÆldreForum.

Fra formand Kirsten Feld’s mødekalender
10. august – møde i forretningsudvalget
ikke fastsat i august – 2. møde i hjemmehjælpskommissionen
21. – 22. august – bestyrelsesseminar
12. – 13. september – Årsmøde, DemensKoordinatorerne i DanmarK

Statsforvaltningen Hovedstaden har afgjort…
at en kommune ikke var berettiget til at udfærdige kvalitetsstandarder om hjælp efter servicelovens § 83 til indkøb således, at kommunen ikke betaler for leveringen af indkøbte varer. Uanset om hjælpen er tilrettelagt således at bestillinger sker via internettet, har kommunen pligt til at betale for leveringen af varerne. Ønskes yderligere oplysninger kan Dorthe Neergaard kontaktes i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat på tlf. 38 77 01 63.

Sammensætningen af De sociale Nævn er ændret
Der tilføres yderligere juridisk viden fra Ankestyrelsen til de sociale nævn. Social- og Integrationsministeriet har ved at ændre lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ønsket at sikre, at tilgængelig viden fra retsafgørelser og praksis fra Ankestyrelsen lægges til grund i nævnenes afgørelser.

Sekretariatet holder sommerferielukket fra mandag d. 9. juli til og med fredag d. 27. juli (uge 28, 29 og 30).

Læs tidligere udsendte mailservices og husk at sende mailservice videre til samarbejdspartere
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltningen og blandt politikere.
Mailservice lægges også på hjemmesiden under ”Vidensbank for ældreråd

Alle medlemmer ønskes en god sommer

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
Mailservice 5/2012

DANSKE ÆLDRERÅD medlem af Hjemmehjælpskommissionen
Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDREÅD er udpeget af social- og integrationsminister Karen Hækkerup til medlem af
Hjemmehjælpskommissionen.
Læs mere om Hjemmehjælpskommissionens medlemmer og kommissorium på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside www.danske-aeldreraad.dk

DANSKE ÆLDRERÅDs temadage ”Ældrerådsvalg 2013” holdes på følgende datoer:
· Mandag d. 8. oktober Aabybro
· Onsdag d. 10. oktober Fårvang
· Torsdag d. 11. oktober Kolding
· Mandag d. 22. oktober Høje Taastrup
· Torsdag d. 25. oktober Næstved
Program udsendes senest i begyndelsen af august. Tilmelding sker elektronisk.

Ældre- og seniorråd inviteredes til en EU studietur til Bruxelles d. 26.-28. november 2012
Programmet og indholdet for turen er udsendt til DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer d. 13. juni. Pris for flytransport, ophold, nogle måltider og fagligt indhold er for enkeltværelse 4.850 kr., og for dobbeltværelse 4000 kr. Turen arrangeres af DANSKE ÆLDRERÅD i samarbejde med FIC (Fagligt Internationalt Center- en almennyttig organisation) v/Claus Larsen-Jensen, der er koordinator på turen.
Tilmelding: først til mølle-princip til evy.olsen@fic.dk. Sidste mulighed for tilmelding til en af de 25 pladser er d.20. august. Invitationen ligger på hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk

Ældre- og seniorråd opfordres til at sikre sig, at kommunalbestyrelsen afsætter midler til næste valg
Check allerede nuat der er afsat midler på næste års kommunale budget til dækning af udgifter til ældrerådsvalget i 2013. Omkostninger ved valget kan afhænge af valgmetoden, og derfor skal der også tages stilling til valgmetoden.
Erfaringer om afholdelse af elektroniske valg efterlyses. Ring eller skriv til Dorthe Neergaard på dn@danske-aeldreraad.dk, telefon 38770163.

Ældreråd på barrikaderne for mad på plejehjemmet – en opfølgning på Ældrekommissionens anbefaling
”Måltiderne er dagens højdepunkter for beboerne på plejecentre, og så skal det også dufte af med, mens de bliver tilberedt. Det mener Ældrerådet i Jammerbugt Kommune, og på tirsdag mødes rådet med socialudvalget for at diskutere ønsket.” Nordjyske Tidende har bragt historien, der kan læses i sin helhed på dette link: http://nordjyske.dk/nyheder/jammerbugt/aabybronyt/aeldreraad-oensker-madlavning-tilbage/7f66e287-04f9-4ed9-9159-32dbd1a33e4e/59/1533

Regeringen og KL har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2013.
Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse, hverdagsrehabilitering for ældre og kronisk syge. Derfor afsættes der et målrettet løft til kommunerne på 300 mio. kr. i økonomiaftalen for 2013. Blandt øvrige initiativer i aftalen kan nævnes, en ny moderniseringsaftale, der frigør knap 750 mio. kr. til borgernær service i kommunerne i 2013, samt at der fortsat skal være en indsats for afbureaukratisering af regler på kommunale opgaveområder. Hele aftalen samt delaftaler om digitalisering og modernisering kan læses i følgende link: http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/6/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2013_groen-omstilling-og-udvikling-af-velfaerd/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2012/06/KL%20aftale/aftale%20om%20kommunernes%20økonomi%20for%202013.ashx

Loven om digital selvbetjening er vedtaget (L160, som blev omtalt i forrige Mailservice)
Lovgivningen betyder, at borgere der kan, fremover skal betjene sig selv digitalt. Loven omfatter fra 1. december 2012, ansøgning om nyt sundhedskort og meddelelse om flytning, samt ansøgning om plads i dagtilbud, skole og SFO. Obligatorisk digital selvbetjening indføres på sigt på alle relevante offentlige serviceområder. Kommunerne forventer, at den generelle omstilling til digital kommunikation med digitale breve og selvbetjening vil kunne frigøre omkring 1 milliard kr. i kommunerne fra 2015-16. Læs hele KL’s pressemeddelelse på dette link: http://kl.dk/Administration-og-digitalisering/KL-hilser-obligatorisk-selvbetjening-velkommen-id105309/

Folketingets Kommunaludvalg har spurgt til brug af NemID
Ministeren har oplyst overfor Kommunaludvalget, at der er i dag ca. 3,9 mio. borgere i Danmark på 15 år eller derover, der har NemID. Af disse benytter over 3,7 mio. borgere NemID til offentlig digital signatur. Ifølge Danmarks Statistik er der i dag 4.600.880 borgere på 15 år eller derover i Danmark. Heraf vil nogle ikke være i stand til at få NemID på grund af fx mentalt handikap eller lignende, hvorfor det reelle potentiale for NemID må vurderes at være lidt lavere. Spørgsmål og svar kan læses i sin helhed på Folketingets hjemmeside, som spørgsmål nr. 123 af 29. marts 2012, www.ft.dk.

Rapport: Evaluering af lov om friplejeboliger
Rambøll har til Folketinget evalueret effekten af lovgivningen, og målet med evalueringen er at tilvejebringe en overordnet vurdering af, om friplejeboligordningen indfrier de fastsatte mål. Det fremgår af rapporten, at der medio 2011 var 379 beboere i friplejeboliger i Danmark. Evalueringen og dens konklusioner hviler derfor på den grundlæggende præmis, at antallet af både leverandører og friplejeboliger på nuværende tidspunkt er beskedent. En af årsagerne er, at loven forståelsesmæssigt er så kompleks, at den i sig selv udgør en barriere for friplejeboligordningens udbredelse.
Evalueringen afklarer at,
· geografi og renommé er de væsentligste faktorer i borgerens valg, og betinger således groft sagt valgfriheden for den enkelte,
· der er endnu ikke etableret tilstrækkelig volumen til, at der er tale om et egentlig marked med dertil hørende konkurrence mellem leverandører og/eller kommunale plejehjem,
· forvaltningen har haft øget tidsforbrug på blandt andet dialog med leverandører og tilpasning af beregningsmodeller,
· der forventes øgede driftsomkostninger til borgere i friplejeboliger sammenlignet med borgere i kommunale plejeboliger.
Rapporten og ministeriets notat kan læses på dette link:https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003579

Frikommuneforsøget giver lov til at tilbyde kommunale tilkøbsydelser
Det kan dog kun tilbydes borgere, der modtager hjemmehjælp og madservice, men ikke andre kommunale omsorgsydelser. I et svar til Folketingets Kommunaludvalg har Margrethe Vestager oplyst, at der ikke kan blive tale om tilkøbsydelser indenfor genoptræningsområdet. Læs mere på Folketingets hjemmeside, www.ft.dk

Sensorer afløser tryghedsbesøg hos ældre
Gladsaxe Kommune afprøver et tryghedssystem i hjemmeplejen bestående af sensorer, der opstilles forskellige steder i hjemmet og sender en alarm til hjemmeplejen hvis fx borgeren er faldet eller ikke stået ud af sengen om morgenen.
Læs mere via linket: http://www.ffvt.dk/Resultater-og-overblik/Afsluttede-projekter/AEldre/Sensorer-afloeser-tryghedsbesoeg-hos-aeldre

Sekretariatet holder sommerferielukket fra mandag d. 9. juli til og med fredag d. 27. juli
(uge 28, 29 og 30).

Læs tidligere udsendte mailservices og husk at sende mailservice videre til samarbejdspartere
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltningen og blandt politikere.
Mailservice lægges også på hjemmesiden under ”Vidensbank for ældreråd”.

Tidligere mailservice fra 2012

Mailservice, 2. halvår 2011

Mailservice 1. halvår 2011

Mailservice, 2. halvår 2010

Mailservice, 1. halvår 2010

Tidligere mailservice – klik her