Mission – Vision

Mission

Danske Ældreråds mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældre-/seniorrådenes arbejde, så rådene får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne.

Det betyder, at Danske Ældreråd

–  påvirker myndigheder og beslutningstagere generelt og særlig i forberedelse af ny lovgivning,

–  er bindeled mellem ældre-/seniorråd og regering, Folketing, KL, Danske Regioner, offentlige, halvoffentlige og private organisationer,

–  rådgiver ældre-/seniorråd og andre parter i relevante spørgsmål,

–  sikrer uddannelse for og vidensformidling mellem ældre-/seniorråd,

– iværksætter udviklingsprojekter, der kan støtte op om ældre-/seniorråd og skabe debat lokalt og nationalt,

– opsamler og formidler viden om ældre-/seniorråds vilkår og arbejde.

 

Vision

 Danske Ældreråd vil være kendt som en professionel organisation, der på vegne af ældre-/seniorrådene sætter den ældrepolitiske dagsorden.

Pejlemærker

– Danske Ældreråd skal arbejde for at fastholde og udvide finansiering af Danske Ældreråd via

finansloven,

– Danske Ældreråd skal være på forkant og komme med udspil om aktuelle ældrepolitiske emner,

– Danske Ældreråd skal inspirere til et godt ældre-/seniorrådsarbejde i relation til kommunalbestyrelsen og internt i rådet, samt arbejde for at fastholde de resultater, der er opnået for ældre-/seniorråd i kommunerne,

– Danske Ældreråd skal arbejde for, at regionsældreråd sikres økonomisk grundlag og lovfæstes,

 

Formål som beskrevet i Danske Ældreråds vedtægt:

Bestyrelsen er enig i det eksisterende formål for Danske Ældreråd – som beskrevet i Danske Ældreråds vedtægt:

Danske Ældreråd har som formål:

  • at varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer
  • at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke
  • at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.