Danske Ældreråd er repræsenteret i en række statslige råd, nævn, projekter og bestyrelser, men er ikke medlem af interesseorganisationer på ældreområdet. Her kan du læse om både fortløbende og afsluttede projekter. 

  • Folkebevægelsen mod Ensomhed. v. seniorkonsulent Marianne Lundsgaard. Flere end 70 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed, som har som erklæret mål at halvere ensomheden i Danmark.
  • Forum for underernæring. v. bestyrelsesmedlem Kirsten Nissen. Formålet med Forum for Underernæring er at forene stærke kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre fortsat prioriteres på linje med andre indsatsområder. Vi har i Danmark i dag en alvorlig udfordring med underernærede ældre, hvilket også er grunden til, at Danske Ældreråds bestyrelse har valgt underernæring som den mærkesag, der skal arbejdes med frem mod repræsentantskabsmødet i 2018.
  • Forum for ældre- og socialtandpleje. Én af de vigtigste veje til bedre tandpleje for ældre borgere er at give meget mere og meget bedre information og oplysning. Det vil sige information til borgere, pårørende og plejepersonale om hvorfor tandpleje er vigtig – også for de ældre borgere. Forum for Ældre- og Socialtandpleje har fokus på at forbedre ældres tandforhold gennem en række forskellige informationsaktiviteter.


Tidligere initiativer

National handlingsplan for demensindsatsen

National Handlingsplan for demensindsatsen blev politisk vedtaget i 2010. Målet med handleplanen er at styrke og forbedre indsatsen for mennesker med demens. DANSKE ÆLDRERÅD repræsenteret ved sekretariatsleder Marianne Lundsgaard indgiki følgegruppe for implementering af handleplanen. Læs mere om handlingsplanen her.

Projekt Rehabilitering af Ældre

Socialstyrelsen står bag projektet, som skal understøtte kommunernes arbejde med rehabilitering på ældreområdet. Som del af projektet har man kortlagt de “kommunale praksiserfaringer”. Det skal blandt andet resultere i en håndbog om rehabilitering på ældreområdet, med fokus på social, fysisk og psykisk funktionsevne. Projektet har en følgegruppe bestående af embedsfolk. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard indgik på DANSKE ÆLDRERÅDs vegne i følgegruppen.

Ældreforum

ÆldreForum
Ældreforum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, som skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal samtidig bidrage til at synliggøre ældres ressourcer og at nuancere billedet af ældre og aldring.

Hjemmehjælpskommissionen

Hjemmehjælpskommission blev nedsat i 2012 og har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan ressourcerne på området kan bruges bedst muligt.Hjemmehjælpskommissionen bestod af 12 medlemmer, blandt andre daværende formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Kirsten Feld. Hjemmehjælpskommissionen offentliggjorde d 1. juli 2013 sin rapport ”Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats”.

Se listen over Hjemmehjælpskommissionens medlemmer her.

Læs Hjemmehjælpskommissionens kommissorium her.

Læs pressemeddelelse fra DANSKE ÆLDRERÅD i anledning af offentliggørelsen af rapporten.

Læs mere på Social-/Børne-/og Integrationsministeriets hjemmeside.

Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne
2012 var Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Hvert medlemsland i EU forpligtede sig til at gennemføre og koordinere nationale og lokale aktiviteter med vægt på aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne, samt at samarbejde på EU-niveau. Flere ministerier udgjorde den danske styregruppe. DANSKE ÆLDRERÅD ved sekretariatsleder Marianne Lundsgaard indgik i en følgegruppe nedsat af styregruppen.
De mange generationers by
I anledning af det europæiske ældreår 2012 udskrev Social- og Integrationsministeriet en konkurrence om at blive ”De mange generationers by”. Konkurrencen sætter fokus på den betydning, som byers og lokalmiljøers indretning og organisering har for mennesker – og særligt for ældre borgere. Konkurrencen skal give inspiration til, hvordan gode og inkluderende by- og lokalmiljøer kan understøtte øget livsglæde og et mere aktivt liv hos den enkelte samt en øget sammenhængskraft imellem mennesker.
Projekt ”God mad - Godt liv”
Projekt ”God mad – Godt liv” var et kvalitetsudviklingsprojekt ved Servicestyrelsen. Projektets formål var, i kraft af lokalt forankret metodeudvikling, at understøtte en ny tilgang til praksis i forhold til såvel organisering som levering af madservice. Hensigten var, at metodeudviklingen i projekt­kommunerne vil kunne tjene som konkrete eksempler til inspiration for landets øvrige kommuner. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard indgik i projektets følgegruppe som repræsentant for DANSKE ÆLDRERÅD. Servicestyrelsen var projektholder, og projektet sluttede i 2010.
Projekt ”Liv i køkkenet”
Projekt ”Liv i køkkenet” havde det mål at bidrage til at bevare den decentrale madlavning i leve-bomiljøerne. Sammen med medarbejdere i en række leve-bomiljøer afprøvedes og udvikledes metoder til at sprede viden om, hvordan madlavning i leve-bomiljøerne kan organiseres, så kravene om høj madkvalitet, et rimeligt ressourceforbrug og beboernes medbestemmelse og inddragelse tilgodeses. Projektholder var Social- og SundhedsSkolen i Herning. Bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD, Niels Jørgen Lundsgaard, var medlem af projektets følgegruppe. Projektet sluttede i 2010.
Ældreboligrådet
Ældreboligrådet blev nedsat af det tidligere Velfærdsministerium. Rådet undersøgte boligønsker og behov hos fremtidens ældre. Derudover havde rådet fokus på bedre tilgængelighed til eksisterende boliger.
Kvalitet i ældreplejen
Kvalitet i ældreplejen var et projekt igangsat af tidligere socialminister Eva Kjer Hansen. Det satte fokus på kvaliteten og indholdet af den pleje, der ydes som personlig og praktisk hjælp i hjemmet og i plejeboliger. Projektet var tre-årigt og løb frem til foråret 2008. Sekretariatsleder for DANSKE ÆLDRERÅD Marianne Lundsgaard var repræsentant i projektets faglige følgegruppe.