Danske Ældreråds projekt “Det nære sundhedsvæsen”

Danske Ældreråd fik pr. 1. januar 2017 en finanslovsbevilling på 1 mio. kr. årligt til projektet: “Det nære sundhedsvæsen — en ny opgave for ældreråd i kommuner og regioner”.

Du kan her læse en beskrivelse af projektet:

Bevillingen skal anvendes til at ansætte en medarbejder med sundhedsfaglige kompetencer og en medarbejder med formidlingskompetencer til at opkvalificere ældrerådene vedrørende sundheds- og forebyggelsesområdet, samt til at skabe synlighed omkring arbejdet med disse spørgsmål.

Baggrund og argumentation for projektet

DANSKE ÆLDRERÅD er gennem de seneste år blevet opmærksom på, at ældreråd i kommuner og regioner i stigende omfang skal tage stilling til politiske initiativer på det sundhedsfaglige og sundhedspolitiske område.

DANSKE ÆLDERÅD har erfaret, at der er et behov for at medlemmer af de 98 ældreråd i kommunerne og de fem regionsældreråd klædes bedre på til at indgå i dialog med politikere og borgere om initiativer og indsatsområder på sundheds- og forebyggelsesområdet. Kun hvis ældrerådene på et realistisk sundhedsfagligt grundlag kan forholde sig til indsats og muligheder, vil de blive anset for kompetente samarbejdspartnere i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Den stigende opgaveflytning fra regioner til kommuner, det øgede fokus på rehabilitering og forebyggelse, den ældre medicinske patient, og ikke mindst den øgede indsats på demensområdet har stor indflydelse på sundheds- og ældrepolitik i de 98 kommuner. Forebyggelse og sundhed for ældre er en væsentlig post på både regionale og kommunale budgetter. Kommuner og regioner udvikler i stigende grad nære sundhedstilbud og forebyggelsestiltag til gavn for ældre borgere og for økonomien. Ældreråd medvirker i denne udvikling bl.a. gennem deltagelse i projektgrupper, borgermøder og høringer. De er borgernes talerør og har samtidig øje for, om ressourcer anvendes bedst muligt. Ældreråd inddrages og spørges og rådenes medlemmer ønsker at give kvalificerede og veldokumenterede svar. Men de mangler viden og rådgivning på det generelle plan ift. forebyggelse og sundhed.

DANSKE ÆLDRERÅD søger hermed satspuljen om 1 , 1 mio. kr. årligt fra primo 2017 til ultimo 2020. Bevillingen vil blive anvendt til at ansætte en medarbejder med sundhedsfaglige kompetencer og en medarbejder med formidlingskompetencer, til at opkvalificere ældreråd vedrørende sundheds- og forebyggelsesområdet, samt til at skabe synlighed omkring arbejdet med disse spørgsmål.

Projektets målgruppe og formål

Projekters primære målgruppe er DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse, medlemmer af de 98 ældreråd i kommunerne, samt medlemmer af de 5 regionsældreråd.

Et ældreråd består i gennemsnit af 10 folkevalgte ældre, der er fyldt 60 år. Ældreråd rådgiver politikere og arbejder således for den bedste ældre- og sundhedspolitik.

Projekts formål er at give målgruppen større indsigt i og dermed indflydelse på sundhedsfaglige problemstillinger og dermed sætte forebyggelse og sundhed på ældrerådenes dagsorden. Formålet udmøntes gennem følgende initiativer:

 • At ældreråd tilføres en øget faglig viden på sundhedsområdet. En viden der giver dem redskaber til relevant rådgivning, samarbejde og dialog med beslutningstagere og embedsværk.
 • At ældreråd hjælpes til at sætte sundhedsfaglige og – forebyggende emner i spil lokalt til fordel for kommunens ældre borgere.
 • At ældreråd sættes i stand til at følge op på lokale sundheds-, forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser som en naturlig konsekvens af det nære sundhedsvæsen. At ældreråd styrkes til at indgå som samarbejdspartnere på sundheds- og forebyggelsesområdet i samspil med andre foreninger og sundhedsorganisationer.
 • At ældreråd tilføres viden, så de anerkendes som kvalificerede stemmer i sundhedsfaglige sammenhænge for ældre borgere.
 • At DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse og sekretariat får kapacitet til at påvirke nationale dagsordner på sundheds- og forebyggelsesområdet eksempelvis ift. initiativer som

Værdighedsmilliarden, Demenshandlingsplanen og Handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient.

 • At DANSKE ÆLDRERÅDs faglige kapacitet til at analysere udvikling og initiativer på sundheds- og forebyggelsesområdet styrkes og formidles til ældre- og regionsældreråd.

Styrket sundhedsfaglige kompetence

Vækst i ældrebefolkningen medfører flere og mere omfattende sundhedspolitiske initiativer i kommuner, regioner og fra Folketinget.

Komplekse sundhedsfaglige og sundhedspolitiske problemstillinger fylder tiltagende i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse og sekretariat, og på dagsordner i ældreråd i kommuner og regioner. Eksempler er: udmøntning af værdighedsmilliardens temaer, initiativer på demensområdet, opsporing af svækkede og ensomme ældre, den ældre medicinske patient, rehabiliterings — og forebyggelsesinitiativer i det nære sundhedsvæsen. Kun ved en styrkelse af sekretariatets sundhedsfaglige kompetence kan disse opgaver løftes tilfredsstillende f.eks. i form af rådgivning til ældreråd.

Projektets bevilling kan dække ansættelse af en sundhedsfaglig medarbejder i 4 år.

Styrket synlighed og kommunikation på det sundhedsfaglig område

DANSKE ÆLDRERÅD oplever det som tiltagende nødvendigt at have ressourcer til at synliggøre ældrerådenes arbejde ikke mindst i forhold til kommuners sundheds- og forebyggelsesinitiativer. Rådene efterspørger uvildig og upartisk information fra DANSKE ÆLDRERÅD — en information som i dag kun sporadisk kan gives.

Hvis ældrerådene udelukkende modtager lokale informationer kommer de til at basere deres indflydelse og beslutninger på information fra lokale ældreorganisationer eller fra embedsværket i kommunen.

DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse ser et behov for at DANSKE ÆLDRERÅD er mere synlig i den offentlige debat omkring nationale initiativer og sundheds- og forebyggelsesinitiativer. En synlighed der i dag hverken er faglig eller kommunikationsmæssige ressourcer til.

Projektets bevilling kan dække deltidsansættelse af en kommunikationsfaglig medarbejder i 4 år.

Opfyldelse af projektets formål

Projektet vil tage udgangspunkt i den opgaveflytning, som ses fra sygehusene til kommunerne på ældre- og sundhedsområdet og i initiativer omkring rehabilitering og forebyggelse Fokus vil være hvordan kommunerne løser flere og mere komplekse behandlings- og plejeopgaver, samt formidling af sundhedsfaglig viden, evidens og forskning inden for sundheds- og forebyggelsesområdet. Eksempelvis:

 • Viden og ressourcer der er nødvendige i kommunerne for at løse opgaven med øget kompleks pleje og behandling af svage ældre herunder: palliation, den kroniske patient, den ældre medicinske patient, rehabilitering/speciel rehabilitering, velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger, en værdig død m.m.
 • Viden om sammenhængende og koordinerede forløb og fokus på ældrerelevante emner som: ældres ernæring, medicinhåndtering på plejehjem, transportmuligheder for ældre borgere til genoptræning, samt omkostninger og kvalitet i ældreplejen.
 • Større grad af deltagelse fra DANSKE ÆLDRERADs side i projektgrupper, følgegrupper og referencegrupper i Sundhedsministeriets og -styrelsens regi. Desuden øget kommunikation på hjemmeside, i nyhedsbreve, på temadage, på konferencer m.v. om sundhedsfaglige og sundhedspolitiske temaer.

Forankring af projektet

Projektet forankres i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat under ledelse af sekretariatsleder Marianne Lundsgaard.

Evaluering af projektet

Der vil løbende blive evalueret på projektets indsats og resultater i form af:

 • Tilfredshedsmåling hos ældrerådene midtvejs i projektet og tilpasning af projektet ift. behov.
 • Registreringer af spørgsmål, undervisningsopgaver, analyseopgaver og faglige rådgivning.
 • En intern evaluering ved projektets afslutning, hvor indsats og resultater forelægges

DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse, og Sundheds- og ældreministeriets ældrekontor.

om DANSKE ÆLDRERÅD

DANSKE ÆLDRERÅD er frivillig landsorganisation for de folkevalgte ældreråd og har alle 98 ældreråd som medlemmer. Derudover samarbejdes tæt med de 5 regionsældreråd.

DANSKE ÆLDRERÅD har siden 2011 modtaget I mio. kr. årligt i varig driftsstøtte via Finansloven. (Udmøntningsaftalen fra 2010, FL. §15.75.73.71). Desuden opkræver DANSKE ÆLDRERÅD et årlig kontingent fra ældrerådene på i alt knap 700.000 kr.

Sekretariat består i dag af 2 1/2 årsværk (juridisk, økonomisk, administrativ og socialfaglig/-politisk) til at betjene medlemmer i de 98 ældreråd, samt bestyrelse og repræsentantskab.

DANSKE ÆLDRERÅD har en omfattende hjemmeside, afholder årligt to ældrepolitiske konferencer med ca. 400 deltagere, et årligt repræsentantskabsmøde, IO kursusdage om aktuelle kommunalrelevante emner. Desuden udgives årligt 4 nyhedsbreve, 2 konferencerapporter, samt 10 elektroniske nyhedsopdateringer. Sekretariatet udfører derudover personlig og mailbaseret rådgivning til ældreråd, samt løbende organisatorisk og politisk (deltager i følgegrupper, udarbejder høringssvar m.m.) arbejde for bestyrelsen.

På vegne af DANSKE ÆLDRERÅD

Bent Aa. Rasmussen Formand

Bilag I . budget