Projekt “Ældrerådsnetværk og Ældrerådsrådgivning” startede i 2007, og udvikling af denne hjemmeside er en del af dette. Intensivering af rådgivning, afholdelse af temadage om relevante emner og udsendelse af nyhedsbreve til medlemmer af Danske Ældreråd indgår også i projektet.
DANSKE ÆLDRERÅD fik ved uddeling af satspulje på det sociale område i 2010 bevilget midler i tre år til projekt “Uddannelse, rådgivning og netværk”. Dette projekt tager udgangspunkt i og videreudvikler på resultaterne fra projekt “Ældrerådsnetværk og Ældrerådsrådgivning”. Med vedtagelsen af Finansloven har DANSKE ÆLDRERÅD fra 2014 modtaget et fast årligt driftstilskud på 1 mio. kr.

Udviklingsplan for projekt
”uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd”

Pulje SRÅD

J. nr. 1761 – 0001 – 01

Projektbevilling: 1.000.000 kr. årligt

 

Projektets målgruppe

Projektets primære målgruppe er Ældrerådene årgang 2011  – 14, herunder ældrerådsformænd

Ældreråd består af folkevalgte 60 plusårige, der arbejder for at sikre den bedste ældrepolitik i kommunerne. Medlemmer af ældreråd spænder vidt – fra husmødre til tidligere ansatte i forvaltning og forhenværende kommunalpolitikere. Målgruppens forudsætninger er således meget forskellige. Næsten halvdelen af ældrerådenes medlemmer er i 2010 nyvalgte (jævnfør DANSKE ÆLDRERÅDs undersøgelse af ældrerådsvalg). Ligeledes er flere end halvdelen af formændene nyvalgte.

Hvert af de 98 ældreråd består i gennemsnit af 10 personer og der er valgt et tilsvarende antal stedfortrædere. Ældrerådsmedlemmer modtager diæter for ældrerådsmøder, men derudover er arbejdet ulønnet og frivilligt.

 

Projektets formål

Formålet med projektet ”Uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd” er at tilbyde uddannelse og rådgivning for medlemmer af de lovfæstede ældreråd.

Initiativerne skal sikre, at medlemmer af ældreråd får den faglige viden, rådgivning og uddannelse, der er betingelsen for, at de kan opfylde de krav, der er til ældrerådenes lovfæstede opgaver.

Initiativerne skal sætte ældrerådene i stand til at indgå i en konstruktiv dialog med kommunalpolitikere og embedsværk i kommunerne en dialog der bygger på kvalificerede, veldokumenterede og proaktive argumenter. Dette gælder ikke mindst ift høringssvar på politiske initiativer.

Initiativerne skal tillige sætte ældrerådene i stand til bedre at opfange og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Projektets formål er landsdækkende, og er en opgave der ikke løses indenfor det kommunale forsyningsansvar.

 

Status

DANSKE ÆLDRERÅD har i 2007 – 2010 haft en bevilling på 1.600.000 kr. årligt til et projekt med det formål at gøre DANSKE ÆLDRERÅD til en synlig, tilgængelig og kompetent medlemsorganisation for de folkevalgte ældreråd. Med en bevilling på årligt 1.000.000 (knap 40% reduktion) i 2011 – 13 er sket en beskæring af projektets økonomi, hvilket nødvendiggør færre aktiviteter i de kommende år.

Den nuværende praksis i projektet er, at alle 98 ældreråd er medlem og har været medlem af DANSKE ÆLDRERÅD siden kommunesammenlægningen – den direkte målgruppe for projektet er således 98 ældreråd, der hver i gennemsnit har 10 medlemmer. Der har været valg til ældreråd i hovedparten af landets kommuner i 2010, med en udskiftning i medlemmer og formænd, samt også udskiftning hos ældrerådenes samarbejdspartnere (kommunalpolitikere og forvaltninger).

Projektet har i 2007 – 2010 opfyldt de for projektet besluttede milepæle og mål.

De aktiviteter der er gennemført i projektperioden 2007 – 2010 er:

-udgivelse af nyhedsbreve – 6 gange årligt

-telefonisk og internetbaseret medlemsrådgivning med ca. 750 henvendelser årligt

-etablering af fagbaserede elektroniske netværk og internetkonferencer, en aktivitet der i perioden er nedlagt grundet for lille tilslutning. Aktiviteten er erstattet af hyppigere e-mailbaserede fagligenyheds- og informationsmails til ældrerådene

-udbud af flere end 10 temadage årligt, samt 2 ældrepolitiske konferencer årligt. Deltagerantallet har været stigende i perioden

– udbygning og vedligeholdelse af en omfattende hjemmeside

– at DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i relevante råd, projekter, nævn, samt at der jævnligt udsendes pressemeddelelser.

 

Projektets langsigtede mål

Den fremtidige indsats vil tage udgangspunkt i resultaterne af det eksisterende projekt, der blandt andet har identificeret følgende behov hos de enkelte ældrerådsmedlemmer og hos ældrerådene som helhed:

–       Udvikling af faglige og evt. personlige kompetencer

–       At kende sin rolle og grundlaget man er valgt på

–       At forstå ældrerådets rolle som rådgiver – og ikke beslutningstager

–       Fora for vidensdeling med andre ældreråd

–       At kende det politiske og retslige grundlag samt den forvaltningsmæssige struktur

–       At øge refleksionen over årsagssammenhænge i ældrerådets indflydelse eller mangel på samme

–       At få specifik faglig viden om sociale og sundhedsmæssige områder

 

DANSKE ÆLDRERÅD vil gennem projektets langsigtede mål sikre, at ældrerådene forstår ældrerådets rolle i forhold til den kommunale forvaltning og kommunalpolitikere. Ældrerådene er rådgivere – ikke beslutningstagere – og der skal arbejdes med denne sondring. De første fire år efter kommunesammenlægningen har tillige vist at strukturer, kulturer, roller og arbejdsopgaver er ændret i de nye større kommuner, hvilket er en udfordring for ældrerådenes virksomhed. Ældrerådene skal, for at matche dette, blive mere professionelle i deres virke, opgaveløsning og kommunikation. Ældrerådenes konstruktive, lokale arbejde skal fastholdes, også med rådenes mange nye medlemmer.

Formandsrollen i ældrerådet skal udvikles til en mere proaktiv rolle. Samarbejdet mellem ældreorga-nisationer og ældreråd skal udvikles både lokalt og nationalt, og der skal skabes forståelse for forskellen mellem ældreorganisationernes pressions- og aktivitetsvirksomhed, og ældrerådenes opgaver som rådgivere for de kommunale politikere.

 

Fremtidig Indsats

Den fremtidige indsats struktureres ud fra følgende målsætninger:

–       At de lovfæstede ældreråd får den faglige viden, rådgivning, der er betingelsen for at udfylde ældrerådenes rådgivningsfunktion overfor de kommunale beslutningstagere

–       At ny- og genvalgte ældrerådsmedlemmer klædes på til arbejdet og kan bevare engagement og motivation

 

Målene opnås ved at have fokus på forskellige indsatsområder i projektperioden:

2011: Netværksdannelse blandt ældrerådene

Herunder planlægge og gennemføre temadage og konferencer for ældrerådene med henblik på vidensdeling, netværksdannelse og erfaringsudveksling

2012: Videreudvikling og specialisering af rådgivning for ældrerådene

Herunder bl.a.:Udvikle og formidle en særlig værktøjskasse for ældrerådsmedlemmer

2013: Rekruttering af kandidater, øvrig forberedelse til og afvikling af valg

Herunder bl.a.:Planlægge og gennemføre temadage med fokus på regler og praksis vedrørende valg til ældreråd, samtudsende inspirationsmateriale om forberedelse og afvikling af valg til ældrerådene

Følgende indsatser vil være gennemgående i hele perioden:

–       Uvildig faglig rådgivning om generelle og konkrete spørgsmål  (telefon, e-mail, ansigt-til-ansigt) Afholdelse af mindst én årlig ældrepolitisk konference

–       Afholdelse af mindst 5 årlige temadage om fagspecifikke og relevante emner ift. lovgivning, praksis, arbejdsområder

–       Udsendelse af mindst fire nyhedsbreve årligt. Nyhedsbrevene udsendes pr. e-mail til ældrerådene.

Nyhedsbrevene indeholder ældrepolitisk relevante artikler, information om undersøgelser, nyt fra ministerier og styrelser (herunder lovstof), oplysninger om relevante projekter, bøger m.m., erfaringsbaserede nyheder ”fra ældreråd til ældreråd”. Indholdet klæder ældrerådene på til debatter, viden og spørgsmål til egen kommune

–       Besvarelse af høringer over lovforslag samt formidling heraf til ældreråd

–       Udsendelse af e-mails til alle ældreråd med nyheder ca. een gang pr. måned. Nyhedsservicen indeholder aktuelle nyheder, nyt om bestyrelsens arbejde, lovforslag m.m.

–       Vedligeholdelse og udvikling af DANSKE ÆLDRERÅDs omfattende hjemmeside, herunder bl.a. ajourføring af lovgivning, opdatering af nyheder, kontaktinformationer til ældreråd, ældrerådenes årsberetninger m.m.

–       Støtte op om arrangementer til markeringen af FN´s internationale ældredag 1. oktober – ældrerådenes dag

–       Den nuværende indsats vil blive justeret, da en tildelte bevilling for de kommende år er beskåret. De overordnede mål vil blive efterstræbt, men vejen til målene søges nået gennem mindre omkostningstunge løsninger. Eksempelvis udsendes færre nyhedsbreve og disse udsendes ikke pr. post, men pr. e-mail, der kan komme en større brugerbetaling på projektets aktiviteter som f.eks. temadage og konferencer, der kan blive en længere ekspeditionstid på konkrete henvendelser, opdatering af hjemmeside m.m.

Den løbende opfølgning på behov for justering af mål og indsats i det fremtidige projekt sker via årlig drøftelse mellem bestyrelse i DANSKE ÆLDRERÅD og sekretariat. Deltagertilfredshed med projektets aktiviteter, herunder overordnet deltagerevaluering af temadage/konferencer, nyhedsbreve, e-mailservices registreres midtvejs i projektperioden. Evalueringen sker gennem spørgeskemaundersøgelse til ældrerådsformænd. I denne evaluering spørges til målgruppens prioritering mellem projektets forskellige aktiviteter. På baggrund af ovennævnte drøftelser overvejes fremtidige aktiviteter og en evt. justering af mål og indsats?

Dokumentation

Indsats og resultater er hidtil blevet dokumenteret gennem målgruppens evalueringer af projektets aktiviteter, samt gennem en omfattende effektmåling, hvor såvel ældrerådsformænd, forvaltningsmed-arbejdere i kommunerne, samt politikere i kommunerne 2 gange med knap 2 års mellemrum har besvaret et spørgeskema. Ovennævnte effektevaluering viser en stor tilfredshed med ældrerådenes arbejde, samt med de aktiviteter som er blevet tilbudt ældrerådene og forvaltningsmedarbejderne gennem de seneste 4 projektår.

Der vil i den kommende projektperiode fortsat blive evalueret på indsats og resultater, men i et noget mindre omfang:

 • Tilfredshed med temadages indhold, form og udbytte vil blive evalueret via evalueringsskemaer til deltagerne
 • Spørgsmål til den uvildige faglige rådgivning (e-mail og telefoniske henvendelser) vil fortsat blive registreret
 • Ved projektperiodens afslutning foretages en intern evaluering af projektets indsats og resultater via DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse, der repræsenterer 23 ældreråd.

Denne dokumentation anses for tilstrækkelig til at vurdere projektets resultater, og sikre en fortsat udvikling og kvalitet af indsatsen. Dette begrundes i, at projekts målgruppe i den kommende projektperiode ikke ændres markant, og i, at målgruppens opgave fortsat vil være det samme som hidtil.

Den mest markante ændring i målgruppens arbejdsbetingelser er kommunernes økonomiske situation, hvor de kommende år betyder nedskæringer i servicenivauet på alle områder. Ældrerådene kommer således til i højere grad at rådgive om, hvor nedskæringer gør mindst ondt, frem for at pege på ønskelige udviklingstiltag.

Denne ændring betyder, at der er behov for en pædagogisk indsats som ikke er indskrevet i projektet, men som kan betyde at indsatsen løbende må tilpasses den faktuelle ændring i omverdnen.

Da en konsekvens af den beskårne bevilling er, at nyhedsbreve fremover udsendes sjældnere og elektronisk (frem for papirbåret), samt at, der ikke i samme omfang vil kunne ydes fagspecifik rådgivning, samt at der skal en højere grad af brugerbetaling på f.eks. temadage (nuværende pris 650 kr. pr temadage), kan der blive behov for en yderligere justering af den nuværende dokumentation for at følge projektets resultater.

Den direkte projektindsats i forhold til målgruppen må i lyset af dette anses for at være projektets væsentligste opgave og må prioriteres frem for dokumentationsdelen.

 

Er der behov for justeringer i projektets organisering?

Projektet vil fortsat være forankret i og drives af DANSKE ÆLDRERÅD, med DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariatsleder som projektleder, samt medarbejder. Projektet udføres af sekretariatets øvrige medarbejdere i tæt samspil med DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse og forretningsudvalg.

Projektet har gennem det seneste år haft en jurist ansat på 30 timer ud over projektets øvrige ansatte som er  to akademikere og én hk/bogholder. Ingen af projektets ansatte har arbejdet fuldtids på projektet, men sideløbende varetaget andre opgaver. Der vil som naturlig følge af reduktionen i tildelte midler ske en reduktion i medarbejdertimer på projektet med risiko for, at der ikke blandt sekretariatets medarbejdere fortsat vil være den samme fagekspertise som hidtil.

 

14. december 2010

 

Marianne Lundsgaard

Sekretariatsleder

Herunder kan du læse projektbeskrivelsen af projekt “Ældrerådsnetværk og ældrerådsrådgivning”:
Projektbeskrivelse ældrerådsnetværk og ældrerådsrådgivning
Projektskema til brug for udmøntning af satspuljen for 2007
 • Alle felter i projektskemaet skal udfyldes.  Vejledning til skemaet vedlægges.
 • Specificeret budget skal vedlægges som bilag.
1
Ansøger:
Kirsten Feld, formand Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark
2
Adresse:
Jernbane Alle 54 – 3. sal
2720 Vanløse
3
Projektets titel:
Ældrerådsnetværk og Ældrerådsrådgivning
4
Beskriv projektets målgruppe:
Hvem er målgruppen?:
Den direkte målgruppe for projektet er de folkevalgte medlemmer af de lovfæstede ældreråd i kommunerne. Ældre arbejder i ældrerådene frivilligt og ulønnet for at sikre den bedste ældrepolitik i kommunerne. Ældrerådene er tillige borgernes talerør ift. forvaltning og politikere.
Medlemmerne af ældreråd spænder fra husmødre over hjemmehjælpere til tidligere ansatte i  forvaltning eller f.eks. forhenværende kommunalpolitikere. Målgruppen er således meget bred.
Der er ældreråd i de 98 kommende kommuner – og medlemmerne er for en stor dels vedkommende nyvalgte.
Hvor stor er projektets målgruppe?ca. 1500 personer
5
Beskriv projektets formål: (Hvilket problem skal løses?)
Formålet med projektet ” Ældrerådsnetværk og Ældrerådsrådgivning” er at opfylde ældrerådsmedlemmernes behov for faglig vidensformidling og ønske om uvildig rådgivning. Dette er vigtigt ikke mindst i de første år efter kommunesammenlægninger og ny opgavefordeling.
Ældrerådsmedlemmerne har behov for information og bistand både i forhold til daglig praksis og ift. nye lovtiltag.
Kommunesammenlægningerne har vist, at kommunerne har meget forskellig praksis og kultur. I forhold til ældrerådene medfører dette et  behov for fagbaserede netværk ældrerådene imellem og en landsdækkende uvildig rådgivning af ældrerådene.
Flere ældrerådsmedlemmer har peget på brug af internet og elektroniske medier. F.eks. gennem en interaktiv hjemmeside med intranet og fagbaserede elektroniske konferencer som supplement til ansigt til ansigt dialog.
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark vurderer, at der er behov for udviklingsinitiativer, hvis ældrerådsmedlemmerne skal bevare gejsten for det ulønnede arbejde og føle sig klædt på til opgaven.
Punktet skal udfyldes, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.
6
Hvordan skal projektets resultater nås? (Hvordan kommer projektet fra A ­til B?)
Projektets resultater skal nås gennem
–          etablering af fagbaserede netværk og gennem elektroniske medier f.eks. i form af internetbaserede konferencer
–          mulighed for telefonrådgivning
–          udgivelse af trykt nyhedsbrev 6 gange årligt til alle ældrerådsmedlemmer
–          afholdelse af temadage (brugerbetalte) om relevante emner. F.eks. ældrerådenes rolle i tilsyn på plejehjem, hvilke gråzoner skaber den nye opgavefordeling i sundhedsindsatsen i kommunen, kvalitet i ældreplejen – hvordan forstås kvalitet af borgere, brugere og fagprofessionelle. m.v.
Punktet skal udfyldes, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.
7
Beskriv de centrale aktiviteter i projektet (Hvilke aktiviteter vil man udføre for at formålet opnås?)
 • Udgivelse og udsendelse af nyhedsbrev til ældrerådsmedlemmer
 • Mulighed for uvildig faglig rådgivning ved konsulenter – telefon, email, ansigt til ansigt
 • Udvikling af interaktiv hjemmeside med netværkskonferencer
 • Udvikling af temadage om relevante emner
Punktet skal udfyldes, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.
8
Hvilke resultater skal projektet opnå for, at det er en succes? (Hvilke forandringer skal målgruppen opleve, hvor mange fra målgruppen skal projektet nå ect.?)
Ældrerådsmedlemmerne skal bruge projektets centrale aktiviteter
Der skal være tilfredshed med ydelserne, og de skal løbende udvikles i relation til brugerne
Punktet skal udfyldes, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.
9
Hvordan vil projektet måle, om målsætningerne er opfyldt? (Hvordan måler man om succeskriterierne er opfyldt?)
 • Der udarbejdes 2 brugerundersøgelser i bevillingsperioden
 • Der måles og evalueres på brug af faglige netværkskonferencer og rådgivning gennem punktmålinger
 • Der måles på deltagerantal på temadage – samt evalueres på tilfredshed og oplevelse af lettere opgaveløsning i kommunerne.

Punktet skal udfyldes, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.

10
Budgetforslag (Samlede budget for de enkelte år oplyses i mio kr. med 1 decimal, fx 0,1, 1,1, 2,2, 3,3)
Mio. kr. med en decimal 2007 2008 2009 2010
Forslag 1.6 1.6 1.6 1.6
Punktet skal udfyldes, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.
Der er vedlagt supplerende budget og argumentation i form af separat ansøgning i prosa.
I denne ansøgning er også argumenteret for behovet, i og med at ældrerådene og deres landssammenslutning Sammenslutningen af Ældreråd
 • ikke er berettiget til at søge Tips-Lottomidler i Ældrepuljen, da Sammenslutningen ikke defineres som en ældreorganisation
 • ikke er berettiget til at søge Puljen til frivillige sociale organisationer, da ældreråd ikke defineres som sociale organisationer
 • ikke er berettiget til at søge Paragraf 115 midler og øvrige frivilligemidler, da ældreråd er lovfæstede
Hvis medlemmer af ældreråd skal gives lige muligheder for udannelse  – og ikke være afhængig af det enkelte ældrerådsmedlems medlemskab af en af ældreorganisationerne – er der behov for midler til ældrerådenes egen landssammenslutning.
Her er SATS-Puljen eneste ansøgningsmulighed.
11
Dato 28. september 2006
Kirsten  Feld

 

Uddybning af projekt Ældrerådsnetværk og Ældrerådsrådgvning.
På baggrund af henvendelse fra Socialministeriet uddybes hermed projektskemaet
Projektets aktiviteter:
A: telefonisk og internetbaseret medlemsrådgivning.
Ældrerådene og de faglige medarbejdere der betjener ældrerådene har mulighed for at søge råd og vejledning – dels juridisk, dels fag- og informationsbaseret i Sammenslutningens sekretariat
Den målbare målsætning er
500 henvendelser i 2007 stigende til 750 henvendelser de efterfølgende år.
Sekretariatet registrerer henvendelser til sekretariatet.
Bestyrelsesmedlemmerne registrerer henvendelser til sig.
Milepæle:
december 2007 og december 2008 sammenfattes antal henvendelser – og disse registreres ift typer henvendelser.
Der udarbejdes efterfølgende en sammenfatning til socialministeriet ( sendes 1. februar 2008 og 1. februar 2009 )
B: Nyhedsbreve
Nyhedsbrevet indeholder faglig, juridisk, orienterende information og sendes til ældrerådet til omdeling blandt ældrerådsmedlemmer og den kommunale lforvaltning
Den målbare målsætning er 6 nyhedsbreve årligt i projektperioden
Milepæle:
Der udarbejdes oversigt over udsendte nyhedsbreve ultimo december 2008 og ultimo december 2010.
C: Etablering af fagbaserede elektroniske netværk og internetkonferencer
Ældrerådsmedlemmer får mulighed for at melde sig til elektroniske netværk der er opdelt i f.eks bolig, transport, forebyggelse m.m. Netværkene initieres af sekretariatet med et bestyrelsesmedlem som ankerperson for hvert netværk. Netværkene udspringer f.eks af aktuelt opståede behov som f.eks. klagerådsopgaver, tilsyn med plejecentre, kvalitetsstandarder m.m.
Den målbare målsætning er der etableres 4 fagbaserede netværk i 2007, yderligere 4 i 2008, yderligere 4 i 2009, yderligere 4 i 2010 – hvis ældrerådene udtrykker behov
Milepæle:
Der registreres løbende aktiviteter i netværkene og igangsættes initiativer.
I december 2007, 2008, 2009 og 2010 registreres de aktiviteter og initiativer der har været i netværkene
D: Temadage og konferencer
Sekretariatet udbyder temadage til ældre- og klagerådsmedlemmer om fagspecifikke og aktuelle temaer for fagligt at klæde ældrerådsmedlemmerne på til opgaven, samt for at sikre dialog mellem ældreråd fra forskellige kommuner.
Den målbare målsætning er:
Udbud af mindst 10 temadage med mindst tre forskellige emner hvert år. Temadagene udbydes regionsvis.
Udbud af mindst 1 ældrepolitisk landsdækkende konference
Deltagertilfredshed er mindst 70% tilfredse eller meget tilfredse.
Deltagerantal: 40 til hver temadag i gennenmsnit i alt 600 deltagere, 250 til konferencen
Milepæle:
Temadage, deltagerantal, deltagertilfredshed registreres løbende og afrapporteres for 2007 og 2008 februar 2009 og for 2009 og 2010, i den afsluttende rapport.
Projektets resultater
Projektet skal resultere i, at Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark er en synlig, tilgængelig og kompetent medlemsorganisation for ældrerådene.
Dette resultat søges opnået ved:
 • at ældrerådene mindst 6 gange i løbet af 1 år får en mail med en faglig information
 • at der er åben telefontid mindst 15 timer ugentligt
 • at der udarbejdes mindst 5 pressemeddelelser i løbet af 1 år
 • at Sammenslutningen og deres synspunkter er repræsenteret i relevante råd, nævn og projekter – mindst 4 råd og projekter årligt
 • at der udbydes mindst 1 landsdækkende konference, samt mindst 10 regionale temadage årligt
 • at der udarbejdes 6 nyhedsbreve årligt
 • at Sammenslutningen af Ældreråd har en opdateret hjemmeside – med faglige fora
Projektets mission og effekter af projektet
Projektets mission er at sikre de bedst mulige betingelser for at udvikle og understøtte ældrerådenes funktion i kommunerne med at rådgive kommunalbestyrelsen og formidle synspunkter fra borgere til kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
Effekter af Projektet
Målbare målsætninger for mission og effekter er:
 • at ældrerådene selv vurderer at de er blevet bedre klædt på til arbejdet
 • at politikere oplever ældrerådene som kompetente medspillere
 • at forvaltningsmedarbejdere oplever at ældrerådene tager initiativer og leverer kvalificerede høringssvar
 • at borgerne kender til ældrerådenes virksomhed
Milepæle:
Der udarbejdes i sidste kvartal af 2008 en mindre undersøgelse blandt et rimeligt repræsentativt udsnit af kommunerne baseret på et spørgeskema med fokus på ovennævnte spørgsmål. Såvel ældrerådsformænd, forvaltning, som politikere får et spørgeskema tilsendt. I enkelte kommuner testes ældrebefolkningens viden om ældrerådet. Undersøgelsen suppleres evt. med kvalitative interviews. Samme spørgsmål stilles ved udgangen af 2010 og resultaterne sammenlignes.
Afslutningsvis
Det aftales yderligere at Sammenslutningen af Ældreråd laver en sammenfatning og opfølgning primo 2009 på målopfyldelsen og graden af succes. Modellen for sammenfatningen drøftes med Ældreenheden inden udgangen af 2008.
Marianne Lundsgaard
sekretariatsleder
24. januar 2007