Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD

Delt KMP 14Der er valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD i foråret 2015. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen.

Bestyrelsens valgperiode er to år. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter repræsentant-skabsmødet, som i 2015 finder sted d. 20. april.

Valg:
Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i DANSKE ÆLDRERÅDs ti valgkredse. Valg afholdes fra kl. 15.00 – 15.30 i forbindelse med en temadag, arrangeret af DANSKE ÆLDRERÅD. Med undtagelse af valget i valgkreds 10 (København, Frederiksberg, Bornholms Kommune), som afholdes kl. 12.45.

Valg afholdes således:

Valgkreds 1 i Nordjylland:  Mandag d. 23. februar – Hotel Søparken, Aabybro

Valgkreds 2 og 3 i Midtjylland: Torsdag d. 26. februar – Hotel Skanderborghus

Valgkreds 4 og 5 i Syddanmark: Onsdag d. 25. februar – Kryb-i-ly-Kro, Kolding

Valgkreds 6 og 7 på Sjælland: Tirsdag d. 3. marts – Hotel Scandic, Ringsted

Valgkreds 8, 9 og 10 i Hovedstaden:  Onsdag d. 4. marts – Nordsjællands Konferencecenter

NB! Bestyrelsesvalget er aflyst i valgkreds 1 og 7, fordi der ikke er opstillet flere kandidater, end der er poster.

Rådet afholder udgifter til transport til valgstedet.

Bestyrelsen har efter vedtægtens § 9, stk. 8, besluttet, at valg afvikles og ledes af en valgstyrer, der er udpeget af bestyrelsen. Valgstyreren udpeges af og blandt formandskabet og sekretariatet.  DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab er valgansvarlige. Sekretariatet varetager praktiske forhold vedrørende valget.

Valg til bestyrelsen sker efter §§ 6 og 9 i vedtægten for DANSKE ÆLDRERÅD.

Indstilling af kandidater:

Kandidater til bestyrelsen og som stedfortrædere kan indstilles af og blandt et ældre-/seniorråd i egen valgkreds. Indstilling skal være sekretariatet i hænde senest d. 20. januar 2015 kl. 23.55.

I skemaet til anmeldelse af kandidater skrives ca. 10 linjers præsentation af kandidaten, gerne vedlagt et foto. I præsentationen oplyser kandidaten, hvorfor han/hun ønsker at arbejde i bestyrelsen. Sekretariatet udsender præsentationer og fotos til valgkredsene d. 22. januar.

Bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, indstilles på samme måde som øvrige kandidater.

Tidsplan:

  • 22. januar 2015 sendes til hver valgkreds indkaldelse til valgmøde med specifikke informationer vedrørende valget, herunder opstillede kandidater m.m.
  • 23. februar til 5. marts 2015 valg afvikles.
  • 6. marts 2015 offentliggøres resultatet af valg til bestyrelsen for 2015-17.

Mere materiale:

Klik her for at se antal stemmeberettigede i hvert ældre-/seniorråd
Anmeldelse af kandidat til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelsesvalg (word-dokument til download)