Nye krav om akutfunktion i kommunerne skal sikre bedre hjælp til syge og skrøbelige ældre, blandt andet ved at sikre hurtigere udskrivelse og undgå indlæggelser. Det er første gang, at Sundhedsstyrelsen stiller faste krav til de indsatser, der varetages af kommunerne, og ældrerådene spiller en vigtig rolle i implementeringen.

Vi hører til stadighed om for mange ældre borgere der oplever behandlingsforløb, der ikke hænger godt nok sammen. Det gælder f.eks. den ældre mand med diabetes og hjerteproblemer, der efter en indlæggelse på sygehuset ikke får afstemt sin medicin, og hurtig bliver genindlagt. Den ældre kvinde med KOL og dårligt hjerte, der med den rette indsats fra sin praktiserende læge og den kommunale sygepleje helt havde kunnet undgået en indlæggelse. Eller en borger med behov for for eksempel instrumentel ernærings – eller antibiotikabehandling, som ville kunne blive i eget hjem og modtage denne behandling af en specialiseret sygeplejerske.

Der er altså et stort behov for at se på, hvordan struktur og sektorer spiller bedre sammen – ikke mindst fra borgerens perspektiv. Borgeren skal sættes først. Vi skal have mere velfærd for pengene, og en mere sammenhængende offentlig sektor, er det politiske budskab, og hvis vi i de kommende mange år skal have en offentlig sektor, som kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, kræver det fornyelse og innovation. Det kræver ikke alene, at den offentlige sektor skal køre længere på literen – det kræver, at der køres nye veje og nytænkes.

Kommunal akutfunktion
En af de nye veje er bl.a. Sundhedsstyrelsens krav til landets 98 kommuner om indførelse af en kommunal akutfunktion pr. 1. januar 2018. Jf. Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser.

Det er første gang Sundhedsstyrelsen stiller faste krav til de indsatser, der skal varetages af landets kommuner. Årsagen hertil skal findes i, at der i øjeblikket, er alt for stor variation i den behandling som ældre kan forvente at modtage, samt i det samarbejde om behandling af borgere, som man kan se mellem hospital, kommune og almen praksis, rundt i landet. Med indførelse af en landsdækkende kvalitetsstandarder for akutfunktion, med ensartede krav, skal borgerne gerne være sikret, at de fremover får samme høje kvalitet over hele landet. Desuden bliver det tydeligt og muligt for den enkelte borger at se, hvilke indsatser og behandlingsmuligheder, som det skal være muligt at få løst i eget hjem/kommune, med specialiseret hjælp fra kommunens akutfunktion.

I den nye kvalitetsstandard er kravet bl.a., at den kommunale akutfunktion er et tilbud, der er tilgængeligt døgnet rundt alle ugens syv dage, samt at funktionen bemandes med sygeplejersker med tre til fem års relevant klinisk erfaring (minimum to år). Tilbuddet skal nemlig dække behovet hos patienter/borgere, der har brug for en særlig sundhedsfaglig indsats, hvilket indikerer, at opgaven ikke kan/skal varetages af den ‘normale’ kommunale hjemmesygepleje, men af sygepleje på et højt specialiseret niveau.

Ældrerådene sikrer kvaliteten
Set i ældre-/seniorrådssammenhænge kan vi være med til at sikre, at den kommunale akutfunktion bliver en væsentlig forbedring for mange ældre, som ofte ellers ville være på hospital, for noget som kunne behandles i kommunen/eget hjem, eller som kan muliggøre, at borgeren kom hjem fra hospitalet tidligere til et fortsat behandlingsforløb. For det kræver selvfølgelig, at akutfunktionen i den enkelte kommune kommer til at fungere efter sin tiltænkte hensigt, bl.a. med den nødvendige faglige kompetence og bemanding, komplekse sygeplejehandlinger og ansvarlige lægers indvirke, som er krav til akutfunktionens indhold.

Sundhedsstyrelsen udstikker med kvalitetsstandarden en model for, hvordan kommunerne tildeles, skal og kan løse opgaven, men i sidste ende er det kommunerne selv, der skal sikrer en rigtig og brugbar implementering pr. 1. januar 2018. Som med alle andre kvalitetsstandarder, der vedrører ældrebefolkningen, spiller ældrerådene en vigtig rolle. I de folkevalgte ældreråd har I til opgave, at rådgive kommunerne og øve indflydelse på beslutninger på alle områder, der vedrører ældrebefolkningen. Med den kommunale akutfunktion ligger altså en væsentlig opgave forude for ældre-/seniorråd!

Læs alle anbefalinger og krav i Kvalitetsstandarden her.