Opstart

Overlevering
Det afgående ældreråd kan med fordel overveje, hvordan en god overlevering til det kommende råd sikres.

Mange rådsmedlemmer sidder i flere valgperioder, hvilket gør overgangen nemmere, men nye rådsmedlemmer skal klædes på for at komme godt ind i ældrerådsarbejdet. Det er en løbende opgave.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at et nyt ældreråd skal have mulighed for at nydefinere sig selv. Det er vigtigt i forhold til at skabe en holdånd, hvor såvel ’gamle’ som nye rådsmedlemmer arbejder i samme retning.

Ved det konstituerende møde kan ældrerådet med fordel lave en forventningsafstemning, hvor indhold og rammer for arbejdet præciseres, og hvor arbejdsform, arbejdsmængde og engagement drøftes.

Den gode overlevering ved formandsskifte er et kapitel for sig, da formanden typisk har flest opgaver og størst arbejdsbyrde. Det kan i forbindelse med en ny formands tiltræden være en god idé med et eller flere overleveringsmøder, hvor den afgående formand orienterer om arbejdet og verserende sager i ældrerådet. Hvis den nye formand ønsker det, kan den afgåede formand stille sig til rådighed for løbende rådgivning og spørgsmål.

Det første møde i det nyvalgte ældreråd
På det første møde efter valget konstituerer ældrerådet sig med formand og næstformand samt evt. andre poster, som f.eks. kasserer eller sekretær.

I mange råds vedtægter er det angivet, at det første møde skal finde sted senest 14 dage efter valget.

Hvis valget har været afviklet samtidig med valg til kommunalbestyrelsen, tiltræder rådet ligesom kommunalbestyrelsen pr. 1. januar.

Ofte er det rådets kommunale sekretær, der indkalder til mødet, som – indtil formanden er blevet valgt – typisk ledes af det rådsmedlem med den højeste anciennitet. Hvis flere har samme anciennitet, så tillige ældst af år.  Det er vigtigt, at indkaldelsen til det konstituerende møde sker så hurtigt som muligt, så ældrerådsarbejdet kommer i gang.

Værktøjer og baggrundsmateriale: