Vedtægten for Danske Ældreråd  

Navn

§ 1. Foreningens navn er Danske Ældreråd. Hjemstedet er København, Danmark.

Formål

§ 2. Danske Ældreråd har som formål,

  • at varetage ældrerådenes interesser over for regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer,
  • at støtte, styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke,
  • at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.

Medlemskreds

§ 3. Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende lovgivning. Ved ældreråd forstås såvel ældreråd som seniorråd. Kommuner med flere ældreråd kan dog kun repræsenteres, som var der ét ældreråd i kommunen. Der kan ikke optages personlige medlemmer.

Optagelse og udmeldelse

§ 4. Optagelse i Danske Ældreråd sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst seks måneders varsel til et kalenderårs udløb.
Efter udtræden har det udtrædende ældreråd intet krav på Danske Ældreråd.

Ordinært repræsentantskabsmøde

§ 5. Danske Ældreråds højeste myndighed er repræsentantskabsmødet. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i andet kvartal. Indkaldelse med meddelelse om dato, tid og sted udsendes til ældrerådene med mindst tre måneders skriftligt varsel.

Stk. 2. Sammen med indkaldelsen meddeles ældrerådene, hvor mange stemmeberettigede repræsentanter de hver er berettiget til.

Stk. 3. Dagsorden med bilag udsendes senest en måned før mødet.

Stk. 4. Ældrerådene indsender senest seks uger før repræsentantskabsmødet tilmelding med kontaktoplysninger og navne på de stemmeberettigede repræsentanter. Såfremt der inden repræsentantskabsmødet opstår forfald blandt de tilmeldte repræsentanter, er det pågældende ældreråd berettiget til at udpege en stedfortræder. Sekretariatet informeres herom inden mødets start.

Stk. 5. Kandidater til valg i Danske Ældreråd indstilles af et ældreråd. Valgberettigede er kun medlemmer af ældreråd.

Beregning af antal stemmeberettigede repræsentanter

§ 6. Ethvert ældreråd har ret til én repræsentant for hver påbegyndt 10.000 af kommunens borgere, som pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 60 år.

Stk. 2. Det er en forudsætning for et ældreråds deltagelse i repræsentantskabsmødet, at kontingentet er betalt senest to måneder før det pågældende møde.

Stk. 3. Alle ældrerådsmedlemmer, som deltager i repræsentantskabsmødet, har taleret.

Stk. 4. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende stemmeberettiget repræsentant. Hver tilstedeværende repræsentant kan ud over egen stemme bære én fuldmagt fra eget eller andet ældreråd.

Repræsentantskabsmøde

§ 7. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde:

1. valg af dirigent
2. valg af stemmetællere og referent
3. bestyrelsens beretning for den forgangne periode
4. dialog om aktuelle ældrepolitiske emner samt godkendelse af eventuel udtalelse fra repræsentantskabet
5. indkomne forslag
6. forelæggelse og godkendelse af årsrapport (årsregnskab)
7. orientering om budget for indeværende og kommende år
8. fastsættelse af kontingent
9. valg af formand, jf. § 8
10. valg af næstformand, jf. § 8
11. godkendelse af statsautoriseret eller registeret revisor
12. eventuelt

Stk. 2. Indkomne forslag fra ældrerådene skal, for at kunne behandles, være sekretariatet i hænde senest seks uger før repræsentantskabsmødet.

Stk. 3. Repræsentantskabsmødet træffer beslutninger med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter, der hver har én stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ændring af vedtægten kræver mindst 2/3 flertal, jf. § 15.

Stk. 4. Hvis et flertal af de stemmeberettigede repræsentanter fremsætter ønske om det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Stk. 5. Udgifter ved deltagelse i repræsentantskabsmødet afholdes af hvert enkelt af de deltagende ældreråd.

Stk. 6. Bestyrelsen har mulighed for at indkalde til virtuelt repræsentantskabsmøde med samme frist og dagsorden som til ordinære møder, såfremt tungtvejende årsager ligger til grund.

Valg af formand og næstformand

§ 8. Valg af formand sker på det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige år, og valg af næstformand sker på det ordinære repræsentantskabsmøde i lige år. Valgene sker ved skriftlig afstemning, hvis der er foreslået mere end én kandidat. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Den kandidat, der har opnået mindst halvdelen af de afgivne stemmer, er valgt. Opnår ingen af de opstillede denne andel af stemmerne ved første afstemning, holdes ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede de højeste stemmetal. Valgt er den, der opnår flest stemmer.

Stk. 3. Ældreråd kan indstille kandidater indtil seks uger før repræsentantskabsmødet.

Stk. 4. Såfremt formanden afgår i valgperioden, overtager næstformanden formandsposten frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvorefter nyvalg finder sted.

Stk. 5. Såfremt næstformanden afgår i valgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny næstformand af bestyrelsens midte, som sidder frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvorefter nyvalg finder sted. Den nye næstformands stedfortræder indtræder i bestyrelsen.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

§ 9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når der foreligger en skriftlig anmodning herom enten fra et flertal i bestyrelsen eller fra mindst en fjerdedel af de ældreråd, der er medlemmer. Den skriftlige anmodning skal indeholde en motiveret dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes inden seks uger efter, at anmodningen er modtaget i sekretariatet.

Stk. 3. Indkaldelse udsendes til ældrerådene med mindst 14 dages varsel og skal være ledsaget af motiveret dagsorden samt oplysning om antal stemmeberettigede for det enkelte ældreråd.

Stk. 4. Ældrerådene indsender senest syv dage før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde tilmelding med kontaktoplysninger og navne på de stemmeberettigede repræsentanter.

Stk. 5. Bestyrelsen har mulighed for at indkalde til virtuelt ekstraordinært repræsentantskabsmøde med samme frist og dagsorden som til ekstraordinære møder, såfremt tungtvejende årsager ligger til grund.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere

§ 10. Til bestyrelsen vælges 10 personer.

Stk. 2. Medlemmer af Danske Ældreråd er fordelt i 10 valgkredse. Bestyrelsen kan give dispensation til ældreråd, der ønsker at skifte valgkreds.

Stk. 3. Valgkreds 1, 3, 5, 7 og 9 vælger et bestyrelsesmedlem og en stedfortræder hver i første kvartal i ulige år for to år. Valgkreds 2, 4, 6, 8 og 10 vælger et bestyrelsesmedlem og en stedfortræder hver i første kvartal i lige år for to år. Genvalg kan finde sted. Valgene kan om nødvendigt afholdes uden fysisk fremmøde.

Stk. 4. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder ved første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

Stk. 5. Valgbare er medlemmer af et ældreråd i pågældende valgkreds.

Stk. 6. Stemmeberettigede, jf. § 6, er kun medlemmer af ældrerådene i pågældende valgkreds. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hver stemmeberettiget repræsentant kan ud over egen stemme bære én fuldmagt fra eget eller andet ældreråd i valgkredsen.

Stk. 7. Valgprocedurer vedtages af bestyrelsen og skal være ens for alle valgkredse.

Stk. 8. Sekretariatet forestår udskrivelse, afholdelse og bekendtgørelse af valg.

Bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsen for Danske Ældreråd består af formand, næstformand og ti bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. De fem regionsældreråd vælger i fællesskab en observatør, som deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 3. Formandskab består af formand og næstformand.

Stk. 4. Bestyrelsen beslutter sin forretningsorden på første møde efter nyvalgte medlemmer er indtrådt i bestyrelsen.

Stk. 5. Hvis formanden, næstformanden eller et bestyrelsesmedlem udtræder af eller ikke opnår genvalg til eget ældreråd, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden.

Stk. 6. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. Der holdes årligt mindst tre ordinære bestyrelsesmøder. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Referater er tilgængelige på Danske Ældreråds hjemmeside.

Stk. 7. Formanden skal indkalde til yderligere bestyrelsesmøde, hvis mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 8. Formanden er berettiget til når som helst at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Sekretariatet

§ 12. Bestyrelsen fastlægger sekretariatets placering og arbejdsopgaver. Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Tegningsret

§ 13. Formand og næstformand tegner i fællesskab Danske Ældreråd. Ved dobbelt forfald udpeger bestyrelsen en tegningsberettiget person. Bestyrelsen kan meddele afgrænset prokura til direktøren.

Regnskab og budget

§ 14. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsregnskab, der revideres af den på repræsentantskabsmødet godkendte revisor. Årsrapport med revisionspåtegning er tilgængelig på Danske Ældreråds hjemmeside.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder ved udgangen af hvert år budgettet for de kommende to år.
Stk. 4. Danske Ældreråds virksomhed og drift finansieres af medlemskontingenter samt andre mulige indtægter.

Ændring af vedtægten

§ 15. Ændring af vedtægten skal, for at være gyldig, vedtages på et repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter. Ændring af vedtægten skal fremstå som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Opløsning af Danske Ældreråd

§ 16. Opløsning kan kun ske med stemmer fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Disse møder skal finde sted med mindst en uges mellemrum. Ved opløsning af Danske Ældreråd anvendes en eventuel formue til formål, der tilgodeser ældres interesser.


Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 9. maj 2022.

Dirigent Tim Lund-Jensen

Formand Inger Møller Nielsen