Vedtægten for Danske Ældreråd  

Navn
Foreningens navn er Danske Ældreråd.
Hjemstedet er København, Danmark.

§ 2
Medlemskreds
Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende lovgivning.
Kommuner med flere ældreråd kan dog kun repræsenteres, som var der ét ældreråd i kommunen.
Der kan ikke optages personlige medlemmer.

§ 3
Formål
Danske Ældreråd har som formål,

 • at varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer,
 • at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke,
 • at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.

§ 4
Optagelse og udmeldelse
Optagelse i Danske Ældreråd sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet.
Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst seks måneders varsel til et kalenderårs udløb.
Efter udtræden har det udtrædende ældreråd intet krav på Danske Ældreråd.

§ 5
Ordinært repræsentantskabsmøde
Danske Ældreråds højeste myndighed er repræsentantskabsmødet.
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i andet kvartal. Indkaldelse med meddelelse om dato, tid og sted sker med mindst tre måneders skriftligt varsel.

Stk. 2. Sammen med indkaldelsen gives der meddelelse til det enkelte ældreråd om, hvor mange stemmeberettigede repræsentanter det er berettiget til.
Stk. 3. Dagsorden med bilag udsendes senest en måned før mødet.
Stk. 4. Ældrerådene indsender senest seks uger før repræsentantskabsmødet tilmelding med kontaktoplysninger og navne på de stemmeberettigede repræsentanter. Såfremt der inden repræsentantskabsmødet opstår forfald blandt de tilmeldte repræsentanter, er det pågældende ældreråd berettiget til at udpege en stedfortræder. Sekretariatet informeres herom inden mødets start.
Stk. 5. Kandidater til alle valg i Danske Ældreråd indstilles af et ældreråd.

§ 6
Beregning af antal stemmeberettigede repræsentanter.
Ethvert ældreråd har ret til én repræsentant for hver påbegyndt 10.000 af kommunens borgere, som pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 60 år.

Stk. 2. Det er en forudsætning for et ældreråds deltagelse i repræsentantskabsmødet, at kontingentet er betalt senest to måneder før det pågældende møde.
Stk. 3. Ældrerådsmedlemmer, som overværer repræsentantskabsmødet uden stemmeret, har taleret.
Stk. 4. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende repræsentant. Hver tilstedeværende repræsentant kan bære én fuldmagt.

§7
Repræsentantskabsmøde
Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde:

 1. valg af dirigent
 2. valg af stemmetællere og referent
 3. bestyrelsens beretning for den forgangne periode
 4. forelæggelse og godkendelse af årsrapport
 5. forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder”
 6. orientering om budgetter for indeværende og kommende år
 7. indkomne forslag
 8. fastsættelse af kontingent
 9. præsentation af nyvalgt bestyrelse
 10. valg af formand, jf. § 8
 11. valg af revisor
 12. eventuelt

Stk. 2. Indkomne forslag skal, for at kunne behandles, være sekretariatet i hænde senest seks uger før repræsentantskabsmødet.
Stk. 3. Repræsentantskabsmødet træffer sine afgørelser med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter, der hver har én stemme – jf. dog § 15 og § 6. stk. 4. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, jf. dog § 8.
Stk. 4. Hvis et flertal på repræsentantskabsmødet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.
Stk. 5. Udgifter ved deltagelse i repræsentantskabsmødet afholdes af hvert enkelt af de deltagende ældreråd.
Stk. 6. Repræsentantskabets beslutninger baseres på oplæg fra bestyrelsen.

§ 8
Valg af formand
Valg af formand sker på det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige årstal. Valget sker ved skriftlig afstemning, hvis der er foreslået mere end én kandidat.
Stk. 2. Den kandidat, der har opnået mindst halvdelen af de afgivne stemmer, er valgt. Opnår ingen af de opstillede denne andel af stemmerne ved første afstemning, holdes ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede de højeste stemmetal. Valgt er den, der opnår flest stemmer.
Stk. 3. Ældreråd kan indstille kandidater indtil seks uger før repræsentantskabsmødet.
Stk. 4. Såfremt formanden afgår i valgperioden, overtager førstenæstformanden funktionen frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor nyvalg finder sted. Samtidig konstituerer bestyrelsen en ny andennæstformand for den resterende del af perioden.

§ 9
Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere
Til bestyrelsen vælges 10 personer.
Stk. 2. Medlemmer af Danske Ældreråd er fordelt i 10 valgkredse. Bestyrelsen kan give dispensation til ældreråd, der ønsker at skifte valgkreds.
Stk. 3. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmet og stedfortrædere vælges ved et decentralt valg for en toårig periode i ulige års første kvartal.
Stk. 5. Valgbare er medlemmer af et ældreråd i pågældende valgkreds.
Stk. 6. Stemmeberettigede, jf. § 6, er kun tilstedeværende medlemmer af ældrerådene i pågældende valgkreds. Der kan stemmes ved fuldmagt, jf. § 6, stk. 4.
Stk. 7. Valgprocedurer vedtages af bestyrelsen og skal være ens for alle valgkredse.
Stk. 8. Valgkredsens bestyrelsesmedlem er ansvarlig for valgets udskrivelse og afholdelse.
Stk. 9. Valgresultatet skal være sekretariatet i hænde senest seks uger før repræsentantskabsmødet.

§ 10
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når der foreligger en skriftlig anmodning herom enten fra et flertal i bestyrelsen eller fra mindst en fjerdedel af de ældreråd, der er medlemmer. Den skriftlige anmodning skal indeholde en motiveret dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes inden én måned efter at anmodningen er modtaget i sekretariatet.
Stk. 3. Indkaldelse sker ved særskilt skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel og skal være ledsaget af motiveret dagsorden samt oplysning om antal stemmeberettigede.
Stk. 4. Ældrerådene indsender senest syv dage før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde tilmelding med kontaktoplysninger og navne på de stemmeberettigede repræsentanter.

§ 11
Bestyrelsen
Bestyrelsen for Danske Ældreråd består af formand, to næstformænd, samt otte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. De fem regionsældreråd vælger i fællesskab en observatør, som deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 3. Formanden vælges på repræsentantskabsmødet, jf. § 8.
Snarest efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med en første- og andennæstformand.
Formandskabet består af formand og to næstformænd.
Stk. 4. Bestyrelsen beslutter sin forretningsorden på det konstituerende møde. Heri fastlægges også formandskabets opgaver og kompetence.
Stk. 5. Hvis formanden eller et bestyrelsesmedlem udtræder af eller ikke opnår genvalg til eget ældreråd, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden.
Stk. 6. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.
Der afholdes mindst tre ordinære bestyrelsesmøder årligt, og der føres referat.
Stk. 7. Formanden skal indkalde til yderligere bestyrelsesmøde, hvis mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 8. Formanden er berettiget til når som helst at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

§ 12
Sekretariatet
Bestyrelsen fastlægger sekretariatets placering og virke.
Sekretariatslederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 13
Tegningsret
Formand og én næstformand tegner i fællesskab Danske Ældreråd. Ved dobbelt forfald udpeger bestyrelsen en tegningsberettiget person.
Bestyrelsen kan meddele afgrænset prokura til sekretariatets leder.

§ 14
Regnskab og budget
Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsrapport, der revideres af den af repræsentantskabet valgte registrerede/statsautoriserede revisor. Herefter fremlægges årsrapporten til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Stk. 3. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde efter indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder ved udgangen af hvert år budgettet for det kommende år.
Stk. 5. Danske Ældreråds virksomhed og drift finansieres af medlemskontingenter samt andre mulige indtægter.

§ 15
Ændring af vedtægten
Ændring af vedtægten skal, for at være gyldig, vedtages på et repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.

§ 16
Opløsning af Danske Ældreråd
Opløsning kan kun ske med stemmer fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Disse møder skal finde sted med mindst en uges mellemrum.
Ved opløsning af Danske Ældreråd anvendes en eventuel formue til formål, der tilgodeser ældres interesser.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2019.

Dirigent Marie-Louise Knuppert
Formand Mogens Rasmussen

Scroll til toppen Warning: Undefined property: WP_Members::$reg_form_showing in /customers/5/5/0/danske-aeldreraad.dk/httpd.www/dae/wp-content/plugins/wp-members/includes/api/api-forms.php on line 593