Billede om Danske Ældreråd

Herunder kan du finde links til ældre-/seniorråd, som er medlemmer af Danske Ældreråd. 
Ud for hvert råd står i parentes angivet, hvor mange medlemmer hvert råd består af.

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden

Profil af et ældreråd 2014-15

Hvordan ser et ældre-/seniorråd ud? (DANSKE ÆLDRERÅDs undersøgelse i 2014)

Det gennemsnitlige ældre-/seniorråd anno 2014 ser sådan ud:

 • Rådet består af 10 medlemmer. Gennemsnitligt 9,7 medlemmer.
 • Medlemmerne består af næsten lige mange kvinder og mænd. 52 % er mænd.
 • Aldersfordelingen gennemsnitligt set viser, at fire af medlemmerne i rådet er 70 – 79 år, tre medlemmer er 65 – 69, to er 60 – 64, og én er 80 år eller derover.
 • 8 % af rådene har et medlem, som også er medlem af kommunalbestyrelsen.

Hvordan er borgernes opbakning til ældreråd?

 • 51,9 % af kommunernes borgere over 60 år stemte ved valg afholdt i 2013. (80 ud af 98 ældreråd holdt valg i 2013).
 • 71,4 % af borgerne over 60 år stemte til de 21 ældrerådsvalg, der blev holdt som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget i 2013.

Hvad koster ældreråd? (DANSKE ÆLDRERÅDs undersøgelse og beregning i 2014)

 • Staten refunderer kommunerne via bloktilskuddet: I 2014 var refusionen 37 mio. kr. til drift af ældreråd, og 9 mio. kr. til diæter/udgiftsgodtgørelse. Ældrerådenes regnskaber og budgetter er meget varierede, da rådenes opgaver og midler aftales individuelt med kommunalbestyrelserne.

Høringssvar og høringsfrist (DANSKE ÆLDRERÅDs undersøgelse i 2012)

 • Ældre- og seniorråd bliver hørt og bruger deres høringsret: Gennemsnitligt afgives to eller flere høringssvar pr. måned.
 • Høringsmateriale tilsendes rådet for det meste eller altid senest fire dage før svarfristen.
 • 29 ældre-/seniorråd har svaret på, hvor tilfredse de er med deres muligheder for at drøfte og følge indhold og udformning af kommunens ældrepolitik. Tre ud af fire er overvejende tilfredse med deres muligheder.

Ældrerådenes samarbejdsrelationer (DANSKE ÆLDRERÅDs undersøgelse af politikere, forvaltningsmedarbejdere og ældreråds syn på det indbyrdes samarbejde i 2011)

Alle tre svargrupper er enige i, at samarbejdet mellem ældreråd og kommunalbestyrelse overordnet er godt. De tre svargrupper er enige om, at hvis samarbejdet mellem ældreråd og kommunalbestyrelser skal udvikles yderligere, skal det især være i forhold til:

 • at inddrage ældrerådene i relevante initiativer/projekter,
 • i højere grad indgå i dialog med ældrerådet,
 • at skærpe opmærksomheden på, at ældrerådet skal høres i relevante sager.

Eksempler på høringer, hvor ældrerådet har gjort en forskel

 Eksempler fra forskellige ældreråds årsberetninger fra 2014:

 • Ældrerådet har noteret med tilfredshed, at embedslægerne gennemfører regelmæssige besøg på plejecentrene, samt at kommunens anmeldte og uanmeldte tilsyn er ved at komme i det rette gear. Ældrerådet har medvirket ved tilrettelæggelsen af en forretningsgang for behandlingen af tilsynsrapporterne. Det er Ældrerådets indtryk, at tilsynsrapporterne efterhånden har fået en tydeligere plads på Ældre- og sundhedsudvalgets dagsorden, og det er Ældrerådet tilfreds med.
 • Ældrerådet har arbejdet for at få øget afstanden som gælder for ture med Flextur fra 6 km til 10 km for en pris af 24 kr. og har opnået dette resultat.
 • Ældrerådet er tillige repræsenteret i kommunens trafiksikkerhedsudvalg og taler der de svage trafikanters sag – cyklisternes og fodgængernes sag. Det er indtrykket, at der lyttes til vore forslag
 • Ældrerådet har taget initiativ til opstilling af motionsredskab(er) på let tilgængelige steder i det offentlige rum – i Svebølle Center er nu opstillet et to motionsredskaber.
 • Uafhængigt af Sundhedsaftalen, men inden for samme område, har vi arbejdet med et forslag til forebyggelse af indlæggelser. Mange genindlæggelser af ældre, medicinske patienter kan undgås, når man er opmærksom på forholdet og har de rigtige værktøjer og tilbud. Der er sat penge af i budgettet til formålet. Vi skal have tilstrækkeligt med akutpladser, hvor borgerne kan få en intensiv pleje i stedet for, at vagtlægen sender dem på sygehuset.
 • Derudover har gruppen lavet oplæg til Ældrerådet om vores forventninger / krav til det nye plejecenter med 100 pladser og stillet forslag om etablering af tryghedspladser.

Eksempler fra referater af ældrerådsmøder i 2015:

 • Der foreligger tilsynsrapporter fra alle fem kommunale plejehjem samt fra Ellen Mariehjemmet. Administrationen anbefaler, at Ældrerådet tager tilsynsrapporterne til efterretning. Ældrerådet kan ikke blot tage orienteringen om de uanmeldte tilsyn på plejehjemmene til efterretning, men ønsker en reel drøftelse af den ændrede tilsynspraksis. Ældrerådet anmoder derfor om et møde med SSU om de pågældende uanmeldte tilsyn. Ældrerådet har allerede tidligere bedt om et møde med udvalget om de uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen.
 • Det er Ældrerådets vurdering, at prioriteringskataloget afleder opmærksomheden fra langt større underliggende udfordringer:
  • omkostninger til hospitalsindlæggelser skal nedbringes – derfor bør der fokuseres på bedre kontrol med indlæggelser og bedre opfølgning.
  • vedligeholdelsestræningen er ophørt. Det vil inden for forholdsvis kort tid give en større udgift – derfor skal der indføres vedligeholdelsestræning igen. Det vil dermed være en del af den forebyggende indsats, og dette vil give færre udgifter på langt sigt.
  • kvalitetsstandarder for såvel hjemmepleje som plejehjemsdrift må kræves opfyldt i henhold til de indgåede kontrakter.