Regionsældreråd

I hver region er der af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, hvor repræsentanter fra regionens kommunale ældreråd samarbejder om temaer, som er relevante på det regionale plan. Regionerne har opgaver indenfor sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og trafikområdet har ældrerådenes interesse. Der findes ingen lovgivning om regionsældreråd.

Danske Ældreråd og regionsældrerådene har etableret et samarbejde*. På repræsentantskabsmøde 2015 vedtog de stemmeberettigede repræsentanter, at regionsældreråd fik en observatørpost i Danske Ældreråds bestyrelse. Dertil deltager to–tre repræsentanter fra hver regionsældreråd og formanden for Danske Ældreråd i et til to årlige møder med fokus på erfaringsudveksling. På møderne udveksler deltagerne udtalelser til regionen om konkrete emner, drøfter regionsældrerådets økonomiske vilkår, orienterer hinanden om aktiviteter og diskuterer, hvordan ældreråd bliver hørt i regionerne.

Læs mere om de fem regionsældreråd herunder.

Region Nordjylland
Der er 11 ældreråd i regionen. På et årsmøde i 2007 blev det besluttet, at de 11 kommunale ældrerådsformænd mødes hvert kvartal, og der er valgt et formandskab på tre personer. I august 2010 er retningslinjerne for samarbejdet revideret. Der afholdes nu tre møder pr. år, hvor alle formænd og næstformænd mødes, samt et fælles årsmøde i oktober kvartal, hvor regionsældrerådet inviterer alle ældrerådsmedlemmer i regionen.

Formand: Leo Pedersen
Næstformand: Carsten Møller Nielsen
Sekretær: Jette Nielsen

Region Midtjylland
Der er 19 ældre- og seniorråd i regionen. Der er etableret et samarbejde uden vedtægter, men med en samarbejdsaftale. Forretningsudvalget på fem er valgt geografisk.Der afholdes formands- og næstformandsmøder blandt de kommunale ældreråd og seniorråd to-tre gange årligt. Møderne bliver holdt i Regionshuset, hvor forretningsudvalget også deltager. Regionsældrerådet har en fast kontaktperson i regionen.Møderne koncentrerer sig om de sundhedspolitiske emner af regionale og kommunal interesse. Belyst gennem besøg af regionspolitikere og ledende medarbejdere fra
regionen samt centrale kommunale medarbejdere.Møderne er også et forum for gensidig inspiration og erfaringsudveksling for de
lokale ældreråd.Endvidere afgives der høringssvar om fx sundhedsaftalen oftest i tæt samarbejde med
patientinddragelsesudvalget.Formand og regnskabsfører: Anker Andersen, karenanker@jafnet.dk tlf. 3190 1246,
Næstformand og sekretær: Carl Aksel Kragh Sørensen, caks@petersminde.dk tlf. 21917688
Region Syddanmark
Der er 22 ældreråd i regionen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, og alle kommunale ældreråd er kommet på høringslister. Det er besluttet at oprette regionsældreråd med en repræsentant fra hvert ældreråd og et forretningsudvalg på fire. Rådet har fået en kontaktperson ved regionen. Der holdes et årligt møde i Regionshuset.

Formand: Merete Helgens
Næstformand: Svend Egon Christensen
Region Sjælland
Der er 17 kommunale ældre-/seniorråd i Region Sjælland, som alle er medlemmer af Regionsældrerådet. Alle kommunale ældreråd betaler et årligt kontingent, som i 2018 er fastsat til 1.000 kr.
Regionsældrerådet fungerer på baggrund af en vedtaget forretningsorden og vedtægter, og der er valgt et forretningsudvalg på fem personer.
Hvert år bliver der holdt to regionsældrerådsmøder for de valgte regionsældrerådsmedlemmer samt mindst to temadage, hvor flere end de udpegede regionsældrerådsmedlemmer fra de kommunale ældreråd kan deltage. Temadagene behandler især emner af interesse for det regionale og kommunale samarbejde omkring de ældre – specielt indenfor sundhedsområdet og trafik.
Regionsældrerådet har et meget positivt og tillidsfuldt samarbejde med Regionsrådet, og Regionsældrerådet er således bl.a. repræsenteret i Patientinddragelsesudvalget og den tværsektorielle demensgruppe i Region Sjælland.
Regionsældrerådet høres i sager, der har de ældres interesse – for eksempel sundhedsaftalerne og frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet.
Regionsrådet stiller faciliteter til rådighed – og yder stor praktisk hjælp.Formand:Flemming Tejmers, tlf. 2043 5609, mail: flt@c.dk
Næstformand: Bent Jørgensen, tlf. 2320 0386, mail: bejn42@gmail.com
Kasserer: Britta Nørgård, tlf. 2119 0052, mail: bn@mollevangborup.dk
Sekretær: Lotte Pedersen, tlf. 2147 6744, mail: lotteanthonypetersen@hotmail.com
Region Hovedstaden

Der er 29 kommuner med ældreråd i regionen. Der har fra 1. januar 2007 virket et regionsældreråd med vedtægter godkendt 10. oktober 2006. Der opkræves ikke kontingent. I regionsældrerådets møder deltager to repræsentanter fra hvert kommunalt ældreråd – dog deltager 12 repræsentanter fra De københavnske ældreråd. Regionsældrerådet holder årligt fire ordinære møder på Regionsgården i Hillerød. Der er valgt et forretningsudvalg på syv medlemmer med suppleanter.

Regionsrådet er pt inddelt i fem områder:

  • København/Frederiksberg, som har to medlemmer i forretningsudvalget.
  • Vestgruppen (består af Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, rødovre, Tårnby og Vallensbæk), som har to medlemmer i forretningsudvalget.
  • Nordgruppen (Allerød, Egedal, Fredensborg, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hørsholm, Frederikssund og Hillerød), som har et medlem i forretningsudvalget.
  • Nordøstgruppen (Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal), som har et medlem i forretningsudvalget.
  • Bornholm, som har et medlem i forretningsudvalget.

Formand: Jørn Gettermann
Næstformand: Bente Clausen
Kasserer: Sonja Michael Burgess

Patientinddragelsesudvalg

Hver region i Danmark har et patientinddragelsesudvalg. Regionsældrerådet i hver region har én repræsentant i udvalget.
Udvalget består desuden af tre medlemmer udpeget af Danske Patienter, tre medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer og et medlem udpeget af Ældre Sagen.

Se hvem der er regionsældrerådets repræsentanter herunder.

Region Nordjylland

Repræsentant til Patientinddragelsesudvalget:
Torben Andersen, Rebild Ældreråd
Tlf: 98391519 & 61501519
Mail: tvandersen345@hotmail.com

Suppleant til Patientinddragelsesudvalget:
Carsten Møller Nielsen
Tlf.nr.: 20998075
Mail: cilmic@stofanet.dk

Region Midtjylland

Repræsentant til Patientinddragelsesudvalget:
KB Nielsen. Ringkøbing / Skjern Ældreråd

Stedfortræder til Patientinddragelsesudvalget:
Kate Runge, Aarhus Ældreråd

Region Syddanmark

Repræsentant til Patientinddragelsesudvalget:
Merete Helgens, Odense Ældreråd, Tlf. 66 19 05 18, mail: merete@helgens.dk

Suppleant til Patientinddragelsesudvalget:
Inge Lodberg, Middelfart Ældreråd, Tlf. 64 41 22 79, mail: Inge.lodberg@privat.dk

Region Sjælland

Medlem af patientinddragelsesudvalget:
Per Frandsen, tlf. 4640 8621, mail: musle@mail.dk

Suppleant til patientinddragelsesudvalget:
Lotte Petersen, tlf. 2147 6744, mail: lope@post7.tele.dk

Region Hovedstaden

Repræsentant til Patientinddragelsesudvalget:
Bente Clausen, Albertslund Ældreråd

Suppleant til Patientinddragelsesudvalget:
Hanne Vedersø, Frederikssund Ældreråd

*Rammer for samarbejde mellem Danske Ældreråd og de fem regionsældreråd

Danske Ældreråd bakker op om, at ældrerådene ad frivillighedens vej har etableret fem regionsældreråd med udpegede medlemmer fra de folkevalgte ældreråd.

Regionsældrerådene er vigtige dialogpartnere for Danske Ældreråd. De fem regionsældreråd har, med deres udgangspunkt i de kommunale ældreråd, stor indsigt i ældre borgeres behov og efterspørgsel efter regionale tilbud.

Danske Ældreråd lægger vægt på, at de fem regionsældreråd bidrager til at pege på problemstillinger på det regionale område, som kan være relevante for ældrerådene at arbejde med lokalt og for Danske Ældreråd at tage op nationalt. Det gælder opgaver inden for sundhed, uddannelse, kultur, miljø, sociale tilbud og kollektiv trafik af betydning for ældre.

Danske Ældreråd og de fem regionsældreråd har etableret et tæt samarbejde:

  • De fem regionsældreråd udpeger en observatør til Danske Ældreråds bestyrelse.
  • Repræsentanter fra de fem regionsældreråd mødes ca. en gang årligt med Danske Ældreråds bestyrelse med henblik på erfaringsudveksling og drøftelse af faglige temaer.
  • Danske Ældreråd arrangerer et årligt erfaringsudvekslingsmøde for de fem medlemmer og suppleanter af Patientinddragelsesudvalgene, som er udpeget af regionsældrerådene.
  • Danske Ældreråd tilbyder at fortsætte traditionen med at facilitere et møde mellem formanden for Danske Regioner og repræsentanter fra de fem regionsældreråd.
  • Danske Ældreråd tilbyder, at en medarbejder fra sekretariatet kan deltage i et møde i hvert af de fem regionsældreråd én gang årligt og eventuelt bidrage med et fagligt oplæg (primært på sundhedsområdet).