I hver region er der af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, hvor repræsentanter fra regionens kommunale ældreråd samarbejder om temaer, som er relevante på det regionale plan. Regionerne har opgaver indenfor sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og trafikområdet har ældrerådenes interesse. Der findes ingen lovgivning om regionsældreråd.

Danske Ældreråd og regionsældrerådene har etableret et samarbejde*. På repræsentantskabsmøde 2015 vedtog de stemmeberettigede repræsentanter, at regionsældreråd fik en observatørpost i Danske Ældreråds bestyrelse. Dertil deltager to-tre repræsentanter fra hver regionsældreråd og formanden for Danske Ældreråd i et til to årlige møder med fokus på erfaringsudveksling. På møderne udveksler deltagerne udtalelser til regionen om konkrete emner, drøfter regionsældrerådets økonomiske vilkår, orienterer hinanden om aktiviteter og diskuterer, hvordan ældreråd bliver hørt i regionerne.

Læs mere om de fem regionsældreråd herunder.

Patientinddragelsesudvalg

Hver region i Danmark har et patientinddragelsesudvalg. Regionsældrerådet i hver region har én repræsentant i udvalget.
Udvalget består desuden af tre medlemmer udpeget af Danske Patienter, tre medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer og et medlem udpeget af Ældre Sagen.

Se hvem der er regionsældrerådets repræsentanter herunder.

*Rammer for samarbejde mellem Danske Ældreråd og de fem regionsældreråd

Danske Ældreråd bakker op om, at ældrerådene ad frivillighedens vej har etableret fem regionsældreråd med udpegede medlemmer fra de folkevalgte ældreråd.

Regionsældrerådene er vigtige dialogpartnere for Danske Ældreråd. De fem regionsældreråd har, med deres udgangspunkt i de kommunale ældreråd, stor indsigt i ældre borgeres behov og efterspørgsel efter regionale tilbud.

Danske Ældreråd lægger vægt på, at de fem regionsældreråd bidrager til at pege på problemstillinger på det regionale område, som kan være relevante for ældrerådene at arbejde med lokalt og for Danske Ældreråd at tage op nationalt. Det gælder opgaver inden for sundhed, uddannelse, kultur, miljø, sociale tilbud og kollektiv trafik af betydning for ældre.

Danske Ældreråd og de fem regionsældreråd har etableret et tæt samarbejde:

  • De fem regionsældreråd udpeger en observatør til Danske Ældreråds bestyrelse.
  • Repræsentanter fra de fem regionsældreråd mødes ca. en gang årligt med Danske Ældreråds bestyrelse med henblik på erfaringsudveksling og drøftelse af faglige temaer.
  • Danske Ældreråd arrangerer et årligt erfaringsudvekslingsmøde for de fem medlemmer og suppleanter af Patientinddragelsesudvalgene, som er udpeget af regionsældrerådene.
  • Danske Ældreråd tilbyder at fortsætte traditionen med at facilitere et møde mellem formanden for Danske Regioner og repræsentanter fra de fem regionsældreråd.
  • Danske Ældreråd tilbyder, at en medarbejder fra sekretariatet kan deltage i et møde i hvert af de fem regionsældreråd én gang årligt og eventuelt bidrage med et fagligt oplæg (primært på sundhedsområdet).