Om Danske Ældreråd

Danske Ældreråd er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne.

Formålet er, at varetage ældrerådenes interesser, at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke samt arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til at alle ældre kan få et godt liv.

Danske Ældreråds medlemmer er ældreråd fra landets 98 kommuner. Dermed repræsenterer organisationen alle landets ældreråd.

Danske Ældreråds arbejdsopgaver indbefatter udgivelse af nyhedsbrev, udarbejdelse af høringssvar, afholdelse af kurser og temadage samt generel vejledning og rådgivning af ældreråd i tvivlsspørgsmål.

Formål som beskrevet i Danske Ældreråds vedtægt:

  • at varetage ældrerådenes interesser over for regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer
  • at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke
  • at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.

Danske Ældreråds vedtægt kan læses her

Gennem vejledning, nyhedsbreve, kurser og temadage assisterer Danske Ældreråd det enkelte ældreråd og fremmer det tværkommunale samarbejde ældrerådene imellem.

Ved medlemskab af Danske Ældreråd opnår ældrerådet en landspolitisk repræsentation, både i forhold til Christiansborg og til andre landsdækkende interesseorganisationer. I forhold til disse arbejder Danske Ældreråd primært på at styrke ældrerådene og holder sig fuldkommen partipolitisk neutral.

Danske Ældreråds funktion er at støtte op om det ældrepolitiske arbejde, der udføres af de lokale ældrerådsmedlemmer, men ikke blande sig heri.

Om ældrerådene
I hver kommune findes et ældreråd eller seniorråd. Ældrerådet er valgt ved direkte valg efter reglerne i §§ 30-33 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen.

Det skal høres - i god tid - om alle forslag, der forelægges i fagudvalg og kommunalbestyrelser, og som vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Ældrerådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsenhed, og er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

En borger med fast bopæl i en kommune, som er fyldt 60 år, kan stemme og er valgbar til ældrerådet.

Nogle ældreråd har valgt at kalde sig seniorråd - bortset fra navnet er der ingen forskel på ældreråd og seniorråd.

En oversigt over alle ældreråd, der er medlemmer af Danske Ældreråd findes her

Læs her historien bag Danske Ældreråd og de 98 lokale ældreråd

Scroll til toppen