I hver kommune findes et ældreråd eller seniorråd. Ældrerådet er valgt ved direkte valg efter reglerne i §§ 30-33 i “Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område”.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen. Det skal høres – i god tid – om alle forslag, der forelægges i fagudvalg og kommunalbestyrelser, og som vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Ældrerådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsenhed, og er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen. En borger med fast bopæl i en kommune, som er fyldt 60 år, kan stemme og er valgbar til ældrerådet. Nogle ældreråd har valgt at kalde sig seniorråd – bortset fra navnet er der ingen forskel på ældreråd og seniorråd.

Danske Ældreråd er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Formålet er, at varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. Danske Ældreråds medlemmer er ældreråd fra landets 98 kommuner. Dermed repræsenterer organisationen alle landets ældreråd.

Danske Ældreråds arbejdsopgaver indbefatter udgivelse af nyhedsbrev, udarbejdelse af høringssvar, afholdelse af kurser og temadage samt generel vejledning og rådgivning af ældreråd i tvivlsspørgsmål.

Gennem vejledning, nyhedsbreve, kurser og temadage assisterer Danske Ældreråd det enkelte ældreråd og fremmer det tværkommunale samarbejde ældrerådene imellem.

Ved medlemskab af Danske Ældreråd opnår ældrerådet en landspolitisk repræsentation, både i forhold til Christiansborg og til andre landsdækkende interesseorganisationer. I forhold til disse arbejder Danske Ældreråd primært på at styrke ældrerådene og holder sig fuldkommen partipolitisk neutral.

Vores funktion er at støtte op om det ældrepolitiske arbejde, der udføres af de lokale ældrerådsmedlemmer, men ikke blande os heri.