Danske Ældreråd udskyder repræsentantskabsmøde 2021

Bestyrelsen har besluttet at udskyde Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde til:

onsdag den 16. juni 2021 kl. 11.00-16.30
på Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

Repræsentantskabsmødet er tidligere udmeldt til den 10. maj 2021, men udskydes som følge af corona-situationen og de seneste meldinger i forhold til genåbning.

Udskydelsen betyder ikke, at flere kan deltage.

Som følge af udskydelsen gælder der nu følgende frister:

Forslag

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet sendes til sekretariatet (ttl@danske-aeldreraad.dk) senest onsdag den 5. maj 2021, jf. vedtægtens § 7, stk. 2.

Frist for indstilling af kandidater til formandsposten er ligeledes onsdag den 5. maj 2021.

Bestyrelsen vil på repræsentantskabsmødet stille forslag om, at kontingentbetalingen fra 2022 forhøjes med 25 øre pr. borger, som er fyldt 60 år, og at der indføres en pris- og lønregulering af kontingentet. Alle formænd har modtaget en skriftlig orientering om Danske Ældreråds økonomiske situation og bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse.

Tilmelding

Frist for tilmelding til repræsentantskabsmødet er onsdag den 5. maj 2021.  hjemmeside.

Klik her for mere information og tilmelding

Allerede tilmeldte til årets repræsentantskabsmøde vil automatisk få overført deres tilmelding til den 16. juni 2021 og få besked herom direkte per mail. Det er muligt at ændre eller annullere tilmeldingen frem til fjorten dage før arrangementets afholdelse.

Hvis der inden repræsentantskabsmødet opstår forfald blandt de tilmeldte repræsentanter, er rådet berettiget til at udpege en stedfortræder. Sekretariatet informeres herom inden mødets start.

Pris for deltagelse i repræsentantskabsmødet er 875 kr. pr. person.

Grundet coronasituationen bliver Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i år mindre end normalt. Det er således kun stemmeberettigede repræsentanter samt afgående og nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, som kan tilmeldes repræsentantskabsmødet. Hvis det mod forventning ikke er muligt at afholde et fysisk repræsentantskabsmøde den 16. juni, vil der blive fundet en alternativ mulighed for afvikling.

Valg af formand

Mogens Rasmussen har meddelt, at han ikke genopstiller som formand for Danske Ældreråd i 2021. Der skal derfor på repræsentantskabsmødet vælges en ny formand.

Inger Møller Nielsen, næstformand i Danske Ældreråd og formand for Brønderslev Ældreråd, har meddelt, at hun stiller op som kandidat til formandsposten.

Jørn Gettermann, formand for Lyngby-Taarbæk Seniorråd, har meddelt, at han stiller op som kandidat til formandsposten.

Ældreråd kan indstille kandidater til formandsposten, jf. vedtægtens § 8. Der er frist for indstilling af kandidater mandag den 5. maj 2021 til sekretariatschef Trine Toftgaard Lund på ttl@danske-aeldreraad.dk. Skabelon til brug for indstillingen kan findes her.

Materiale

Materiale til repræsentantskabsmødet sendes pr. mail til alle tilmeldte senest den 16. maj 2021 og lægges samtidig ud på Danske Ældreråds hjemmeside.


Tiltrædelse af ny bestyrelse

Udskydelsen af repræsentantskabsmødet betyder, at Danske Ældreråds nyvalgte bestyrelse først tiltræder umiddelbart efter repræsentantskabsmødet 16. juni 2021.


Dagsorden

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal, jf. vedtægtens § 7, mindst indeholde:

 1. valg af dirigent
 2. valg af stemmetællere og referent
 3. bestyrelsens beretning for den forgangne periode
 4. forelæggelse og godkendelse af årsrapport
 5. forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder”
 6. orientering om budgetter for indeværende og kommende år
 7. indkomne forslag
 8. fastsættelse af kontingent
 9. præsentation af nyvalgt bestyrelse
 10. valg af formand
 11. valg af revisor
 12. eventuelt


Antal stemmeberettigede

Der er her en oversigt over antal stemmeberettigede repræsentanter for de enkelte ældreråd.

Oversigten er baseret på en opgørelse af antal borgere, som er fyldt 60 år pr. 1. januar 2021.

Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende stemmeberettiget repræsentant.

Bilag:
Antal stemmeberettigede repræsentanter 2021

Skema til anmeldelse af kandidat som formand for Danske Ældreråd 2021-2023

Scroll til toppen