Konst. landsformand
Mogens Rasmussen
Rubæksbanke 9
5500 Middelfart
Mobil: 27148090
Mail@mogensrasmussen.dk

Mogens er meget interesseret i samfundsforhold, og han følger aktivt med i ældrepolitikken. Derfor stillede han på til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD.

Læs mere om Mogens
Han arbejder i tanke og handling arbejder for, at især ældre borgere med behov får en omsorgsfuld og fagkyndig pleje og støtte.
Fra april 2012 til maj 2013 var han suppleant og siden maj 2013 har han været medlem af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. Han har været medlem af Middelfarts Kommunes Ældreråd siden 1.januar 2010 og er genvalgt pr. januar 2014. Han deltager her i flere udvalgsarbejder – digitalisering og velfærdsteknologi, og han er med i projektgruppe vedrørende demens og pårørende-problematikker.
Mogens er oprindeligt uddannet inden for handel og markedsføring, og han har i en lang årrække fungeret som eksportchef og salgsdirektør i større danske og udenlandske virksomheder. De sidste 15 år af sit arbejdsliv var Mogens selvstændig med egen virksomhed, som nu er blevet solgt videre.
Han har i store dele af sit arbejdsliv været medlem af flere erhvervsbestyrelser. Det har gjort ham fortrolig med arbejdet i større organisationer.
Valgkreds 1
Jørgen Linnemann
Solbakken 39
9210 Aalborg SØ
Tlf. 9831 4596
linnerne@gvdnet.dk

Jørgen er meget interesseret i at alle opnår et seniorliv hvor værdighed og selvbestemmelse tilgodeses gennem nærvær, respekt og ansvarlighed.

Læs mere om Jørgen
Jørgen Linnemann er handelsuddannet. Ansat i i ældreafsnittet i Socialforvaltningen i Aalborg i en 12 års periode hvor han startede som sagsbehandler og sluttede som ældrechef i Aalborg distrikt Nord. Senere ansat som uddannelsesleder af hjemmehjælperskolen i Aalborg området i en 5 års periode og var med til at udvikle og igangsætte social- og sundhedsuddannelserne.
Jørgen Linnemann er stadig meget optaget af ældres liv og velfærd og begyndte derfor i 2008 som frivillig i lokalråd Aalborg Centrum. Han blev valgt ind i ældrerådet i Aalborg i 2010 og på ny i 2014, hvor han blev næstformand. Jørgen Linnemann er medlem af regionsældrerådet i Nordjylland i 2014 og formand for dette i 2016.
Der er til stadighed mange udfordringer på ældreområdet og primært er han opmærksom på, at kommunens infrastruktur også tilgodeser de ældres særlige behov i forhold til boligbyggeri, tilgængelighed og transportmuligheder.

Valgkreds 2
Per Toft Mouritsen
Kærvej 37
7870 Roslev
Tlf. 9757 2144
per.mouritsen@privat.dk 
 
Læs mere om Per
Med baggrund i personlige oplevelser omkring en tæt pårørendes demens, hvor de pårørende ikke kom så meget i focus, som kunne ønskes, vil dette område blive fulgt tæt.
Per Toft Mouritsen er næstformand i Skive Kommunes Ældreråd. Han var formand for Bruger- Pårørenderådet ved plejehjemmet, hvor forældrene boede, i perioden fra 1999 – 2010.

Valgkreds 3
Carl Aksel Kragh Sørensen
Ludvig Holbergsvej 4a
8230 Åbyhøj
Tlf.:86257424
Mobil: 21917688
caks@petersminde.dk

Carl Aksel har gennem årene oparbejdet et stort ønske om at gøre livsvilkårene bedre for ældre mennesker.

Læs mere om Carl Aksel
Han har oplevet mange måder at blive gammel på og mange måder at dø på – og var også efter et langt arbejdsliv selv kommet i reparationsalderen. Derfor stillede han op til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse, hvor han har været medlem siden maj 2013. Han er medlem af Ældrerådet i Aarhus Kommune, hvor han har været medlem i otte år, heraf formand i tre år, næstformand i et år og nu sekretær på tredje år. Han er i forretningsudvalget for Regionsældrerådet og tovholder i 7-by samarbejdet.
Carl Aksel var selvstændig erhvervsdrivende i 45 år – som tredje generation i en gartnerivirksomhed – hvor han som 21-årig efter sin fars død overtog driftsansvaret. Han har siddet med i talrige klubber, sektorer og bestyrelser indenfor gartneribranchens mange berøringsflader. Virksomheden gennemgik mange organisatoriske og teknologiske ændringer, og han sluttede i 2004 med at sælge en forædlingsvirksomhed med spanske marguritter, som han i de sidste fem år var konsulent for. Det medførte rejser i Europa, USA, Sydamerika, Afrika, Mellemøsten, hvor han hjalp kunder. På virksomhedens tidligere areal blev der bygget seniorboliger og ungdomsboliger.
Hans E Pedersen
Valgkreds 4
Hans Erik Pedersen
Kirkestien 53, Ødsted
7100 Vejle
Tlf.: 41815500
Mobil: 23819036
hep@oedsted.dk

Hans Erik ønsker at have medindflydelse og være medbestemmende for øget velfærd og tryghed for sine medborgere

Læs mere om Hans Erik
Han er meget optaget af ældres liv og velfærd og ønsker mest mulig omsorg, pleje og tryghed for ældre, uanset om de bor hjemme eller på et plejehjem. I 2010 blev han valgt ind i Vejle Ældreråd, hvor han senere blev næstformand. Han blev genvalgt i 2014 og sidder nu som formand for Vejle Ældreråd. Der ud over er han også medlem af regionsældrerådet i region Syddanmark. Tidligere har Hans Erik siddet i skolebestyrelse, bestyrelse for idrætsforening, bestyrelse i lokalrådet for Østed sogn i Vejle Kommune, en del af repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse og formand for Vejle Politis Seniorklub. Han været byrådsmedlem i den tidligere Egtved Kommune.  
*
Valgkreds 5
Kirsten Broberg
Fåborgvej 41
5610 Assens
Mobil: 5188 8109
kibro@assens.dk 
 

Valgkreds 6
Jørgen Larsen
Benløse By 37
4100 Ringsted
Mobil:25651995
Joergen.larsen@live.dk 

Jørgen finder det meget interessant at deltage i debatten om ældres forhold og forhåbentlig være med til at gøre vilkårene bedre for alle.

Læs mere om Jørgen
Hans interesse for samfundsforhold og for vilkårene for seniorbefolkningen gjorde, at han stillede op til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse, hvor han blev valgt ind i maj 2013. Organisationens dialog med både kommunerne, regioner og folketing er et arbejde, som han finder vigtigt og spændende.Sammenhængen mellem det kommunale ældreråd, Regionsældrerådet og Danske Ældreråd er meget vigtig.
Han er næstformand i Ringsted Ældreråd.
Jørgens arbejdsliv har kommet den danske folkeskole til gode. Her brugte han 37 år som lærer, indtil han blev pensionist – en tilværelse, hvor han bidrager som aktiv i blandt andet ældrerådsarbejde.
Valgkreds 7
Inger Zander Andersen
Grundtvigsvej 47
4500 Nykøbing Sjælland
Mobil: 4045 2193
rono@mail.dk

Inger interesserer sig for plejeboliger med en værdig pleje og selvbestemmelse, demens, rehabilitering og velfærdsteknologi.

Læs mere om Inger
Da Inger Zander Andersen i mange år har arbejdet  indenfor plejeområdet, som beskæftigelsesvejleder, var det naturligt for hende at stille op til Ældrerådet i Odsherred Kommune. Her blev hun valgt ind i 2009, og blev formand efter et halvt år, og genvalgt i 2013.

Inger Zander Andersen stillede op til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse i 2017 og blev valgt ind, hvor hun vil bidrage aktivt.

Valgkreds 8
Inge Jacobsen
Bygaden 3C
2630 Taastrup
Mobil: 2330 3416
ie@c.dk

Inge Jacobsen interesserer sig bl.a. for demensvenlige kommuner med gode livsvilkår for mennesker med demens og deres pårørende.
Læs mere om Inge
Inge Jacobsen. Uddannet Sygeplejerske. Bestyrer af plejecenter. Seniorsygeplejerskernes bestyrelse. Formand for menighedsråd. Provstiets bestyrelse. Forretningsudvalg Hovedstadens Regionsældreråd. Næstformand Seniorrådet Høje Taastrup. Oprettelse af Vågetjeneste Høje Taastrup. Gruppeleder i Sorggruppe. Oprettelse af Værested.
Nytænkning af ældre- og handicapvenlige boformer.
Anvendelse af velfærdsteknologi som supplement.
Valgkreds 9
Finn Kamper-Jørgensen
Toeltvej 37
3050 Humlebæk
Tlf.: 4919 1188
Mobil: 2244 1575
finnkamper@gmail.com

Finn-Kamper Jørgensen fokuserer på det gode ældreliv, sundhedspolitik og socialpolitik.

Læs mere om Finn
Finn Kamper-Jørgensen er aktuelt formand for Seniorrådet i Fredensborg kommune og har 7 års erfaring med Seniorrådsarbejde. Han er også medlem af forretningsudvalget og Regionsældrerådet for Region Hovedstaden.
Finn-Kamper Jørgensen er initiativtager til, at kommunalbestyrelsen for Fredensborg Kommune har etableret Danmarks eneste “Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen” – og han er selv, som repræsentant for bruger-siden, blevet formand. Der etableres handlingsplaner for fysisk aktivitet, mental sundhed, patientrettet forebyggelse og bl.a. en 5-årig gigthandlingsplan mv.
Han er pensioneret læge. Har i 30 år fokuseret professionelt på forbedring af danskernes levetid og sundhed. Været leder af Statens Institut for Folkesundhed i 30 år og bl.a været 20 år i Sundhedsministeriets koncernledelse. Stor international og nordisk erfaring med udvikling af sundhed og sundhedsvæsenet. Er bredt interesseret i det gode ældreliv.

 

Kirsten Nissen
Valgkreds 10
Næstformand
Kirsten Nissen
Dronningens Tværgade 23,5-3
1302 København K
Mobil 40382782
kirstennissen45@gmail.com

Kirsten Nissen  er formand for Københavns Ældreråd.

Læs mere om Kirsten
Kirsten Nissen er formand for Københavns Ældreråd. Hun er meget glad for ældrerådsarbejdet, hvor hun kan bruge sine evner og erfaring i interessevaretagelse, – det er der god brug for. Kirsten Nissen har været forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund og medlem af LO´s Daglige Ledelse. Har erfaring fra en række bestyrelsesposter i bl.a PKA, KTO, ATP, LD og Nationalbanken.