Når værdighedsmilliarden fra år 2020 overgår til at være en del af det samlede bloktilskud i kommunerne, er det væsentligt, at ældrerådene er opmærksomme på, at midlerne fortsat anvendes til en værdig ældrepleje.

Dels fordi midlerne ikke længere er øremærkede initiativområderne i kommunernes værdighedspolitikker, dels fordi Sundheds- og Ældreministeriets løbende kontrol med anvendelsen af midlerne forsvinder.

Om værdighedsmilliarden
I perioden 2016 til og med 2019 er ældreområdet blevet tilført en milliard kroner hvert år til at understøtte udbredelsen og implementeringen af initiativer i værdighedspolitikken.

Pengene er blevet udmøntet som en pulje og fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet (ældrenøgle).

Kommunerne har i alle puljeårene fra 2016 til 2019 over for Sundheds- og Ældreministeriet redegjort for, hvordan midlerne fra værdighedsmilliarden er anvendt på indsatsområderne i værdighedspolitikken, og kommunerne har indsendt budgetter og regnskaber til ministeret, som dokumentation for at midlerne er anvendt til formålet.

Mange steder har ældrerådene i de sidste fire år været involveret i den politiske proces omkring fordelingen af midlerne fra værdighedsmilliarden.

Det sker, når værdighedsmilliarden overgår til bloktilskud
Når værdighedsmilliardens midler fra 2020 overgår til at indgå i det generelle bloktilskud til kommunerne, vil den enkelte kommune fortsat få tildelt midlerne efter fordelingsnøglen for udgiftsbehovet på ældreområdet (ældrenøgle). Det fremgår af den politiske aftale om finansloven for 2016. Derved vil kommunerne modtage det samme beløb fremadrettet til en værdig ældrepleje.

Men midlernes status som øremærkede til indsatsområderne i værdighedspolitikken, og kommunernes forpligtigelse til at redegøre for midlernes anvendelse over for Sundheds- og Ældreministeriet, bortfalder. Kommunerne vil således ikke længere være forpligtede til at udarbejde særskilte budgetter og regnskaber for værdighedsmilliardens anvendelse.

Ved midlernes overgang til det generelle bloktilskud bliver det derfor vanskeligere for ældrerådene at følge pengene, men bestemt ikke mindre vigtigt at ældrerådene er engagerede i midlernes fortsatte anvendelse og i kommunernes værdighedspolitik.

Danske Ældreråd opfordrer derfor til, at alle ældreråd:

  • går i dialog med kommunen om den fremadrettede anvendelse af midler fra værdighedsmilliarden
  • spørger ind til, om initiativer, der tidligere har været finansieret af midler fra værdighedsmilliarden, videreføres uændret fra 2020, og hvor i kommunens budget disse initiativer er anført
  • hvis initiativerne ikke videreføres, holder øje med, at kommunens andel af midlerne fra værdighedsmilliarden fortsat anvendes til en værdig ældrepleje, for det er og bliver den politiske intention med midlerne
  • engagerer sig i fortsat at være en aktiv del af værdighedspolitikken, og følger op på, at kommunen forpligtiger sig til at efterleve dens værdighedspolitik.

I forhold til værdighedspolitikken er det vigtigt at bide mærke i, at den løbende er blevet udvidet med flere områder, og at der udover den årlige værdighedsmilliard, som er indført fra 2016-, er blevet afsat 60 millioner kroner årligt til en værdig død fra 2018, 60 millioner kroner årligt til aflastning af pårørende fra 2018 og 100 millioner kroner årligt i perioden 2019 til 2022 til bekæmpelse af ensomhed.

I skemaet nedenfor ses, hvilke midler der påvirkes af overgang fra puljemidler til udmøntning via bloktilskuddet i disse år.

 

Publiceret den 15. august 2019