Fem ældrerådsformænd og Danske Ældreråd afholdt den 19. april virtuelt møde med social- og ældreminister Astrid Krag (S). Det handlede blandt andet om bruger- pårørenderåd på plejehjem, klippekortsordningen, ældrerådsvalg og forebyggelse.

Social- og ældreminister Astrid Krag sagde efter mødet:

-Jeg er meget glad for de mange gode indspark og den åbne og ærlige dialog, vi har. Den lokale stemme er vigtig, når det gælder de mest sårbare ældre, og derfor er jeg også meget optaget af at lytte til de mange gode konstruktive ideer og erfaringer fra landets ældreråd. Vi har en vigtig og fælles opgave i at sikre, at alle ældre kan få et trygt og værdigt ældreliv i deres lokalmiljø, fyldt med glæde og samvær baseret på den enkeltes behov.

– Der sker mange gode ting i vores ældrepleje, men der er også steder hvor vi skal gøre det bedre og her har ældrerådene en afgørende viden.

Behov for bruger-  pårørenderåd på alle plejehjem
Et af de emner, der blev drøftet på mødet var bruger- og pårørenderåd. Her kunne ældrerådene fortælle, at de oplever et behov for, at man indfører et sådant forum for dialog på alle plejehjem.

– I Lolland Kommune er vi gået i gang med at etablere bruger- og pårørenderåd på de enkelte plejecentre. Vi kalder rådene kontaktgrupper og har store forventninger til, at de bliver et forum, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse kan mødes for at drøfte nye initiativer og forbedringer.  I aftalen, der er lavet med ældre- og sundhed, har vi ønsket, at ældrerådsmedlemmet ”sætter sig for bordenden” og påtager sig mødelederrollen – da den person er den mest neutrale, fortalte May-Brit Horst, formand, Ældrerådet i Lolland Kommune.

Gør klippekortsordningen obligatorisk
Også klippekortsordningen argumenterede ældrerådene for igen bliver udbredt i alle kommuner. Ikke mindst, fordi ordningen er med til at give nogle af de svageste ældre større selvbestemmelse og dermed øge livskvaliteten.

– Det er vigtigt med tilbud som klippekortsordningen, der giver plejehjemsbeboere og de svageste hjemmehjælpsmodtagere mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen til aktiviteter efter eget valg. Desværre sparer mange kommuner ordningen væk. Blandt andet har ordningen været sparet væk i Hjørring Kommune, men den er nu genindført og har skabt større livsglæde for mange ældre. Vi kan derfor kun anbefale, at klippekortsordningen bliver et fast tilbud i alle kommuner, lød det fra Kirsten Holst, formand for Ældrerådet i Hjørring Kommune.

En ældrepleje med større selvbestemmelse
I det hele taget så ældrerådene gerne, at ældreplejen i højere grad tog hensyn til den enkelte ældres behov og ønsker.

– Ikke alle har lyst til og brug for det samme. Vi skal have en værdibaseret ældrepleje, hvor vi spørger den enkelte, hvad er vigtigt for dig. Det skal vi gøre i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen og på plejehjem. Klippekortsordningen er et godt eksempel på, hvordan man kan give den ældre plejehjemsbeboer eller hjemmehjælpsmodtager mulighed for at vælge selv, sagde Hans Holm, formand, Seniorrådet i Furesø Kommune.

Mere forebyggelse
På mødet med ministeren blev forebyggelse også drøftet. Oplevelsen blandt ældrerådene var, at der er et stort potentiale både menneskeligt og økonomisk i at holde raske ældre raske. Desuden er der ofte tale om en lille investering med en langsigtet gevinst. Men der er også behov for at tænke nyt.

– Forebyggelse skal fremmes og nytænkes! De såkaldte KRAM-faktorer, som påvirker en sund livstil (Kost, Rygning, Alkohol og motion), skal udvides med Stresshåndtering og Ensomhed, så vi i stedet taler om KRAMSE-faktorer. Det handler blandt andet om nye boformer med tilhørende infrastruktur, smidig ældrevenlig kollektiv trafik, nudging af lokalt kultur- og foreningsliv og med nærhed tænkt ind i alle tiltag, var budskabet fra Erik Mitens, formand for Ældrerådet i Holstebro Kommune.

Fremmødevalg
En af Danske Ældreråds mærkesager er, at ældrerådsvalgene afholdes som fremmødevalg. Ældrerådene kunne på mødet fortælle ministeren, at mange kommuner fortsat afholder ældrerådsvalgene digitalt eller som brevvalg, selvom de to valgformer giver en markant lavere valgdeltagelse end ved fremmødevalg.

– Vi har i de senere år arbejdet meget for, at ældrerådsvalgene afholdes som et almindeligt fremmødevalg, da den valgform giver den højeste stemmeprocent. Det er desværre blevet afvist af kommunen med henvisning til, at valgstederne ikke kan rumme det. I stedet bliver det et kombineret brevvalg og digitalt valg. Vi så meget gerne, at det blev et krav, at kommunerne skal afholde ældrerådsvalg som fremmødevalg, berettede Dagmar Andersen, formand, Ældrerådet, Odense Kommune.

Alt i alt var ældreministeren meget lydhør over for ældrerådsformændene. Og Danske Ældreråd sætter pris på, at ministen går i direkte dialog med ældrerådene og Danske Ældreråd.

– Som både rådgiver for kommunerne og talerør for kommunernes ældre borgere har ældrerådene god føling med, hvad der lokalt er vigtigt for ældre borgere og de udfordringer, der er på ældreområdet i de enkelte kommuner. Vi er derfor glade for, at ældreministeren går i direkte dialog med landets folkevalgte ældreråd, og hermed får indblik i de udfordringer, som ældrerådene arbejder med at løse, siger Mogens Rasmussen, formand for Danske Ældreråd.

Disse forslag blev drøftet på mødet

  • Genindførelse af bruger- og pårørenderåd eller lignende fora på plejehjem
  • Fastholdelse af klippekort og andre øremærkede midler på ældreområdet
  • Behov for styrkelse af det kommunale tilsyn med ældreplejen
  • Vigtigt med prioritering af forebyggelse
  • Udfordringer med rekruttering i ældreplejen
  • Vigtigt med god ledelse i ældreplejen – ikke mindst i forhold til at skabe øget selvbestemmelse og værdighed.
  • Ældrerådsvalg – arbejdet for fremmødevalg og ældrerådenes praksiserfaringer

Forslagene flugter med Danske Ældreråds mærkesager og de anbefalinger, som Danske Ældreråd har fremført på og i forlængelse af sidste års ældretopmøde.

Læs anbefalingerne her

Læs mærkesagerne her