Regeringen kunne tidligere i denne uge præsentere kommissoriet for den nye sundhedsstrukturkommissionen, der skal gentænke sundhedsvæsenets organisering.

Baggrunden er et hårdt presset sundhedsvæsen. Kommissoriet peger blandt andet på, at stadig flere borgere får behov for pleje og behandling, mens der er rekrutteringsudfordringer næsten alle steder i sundhedsvæsenet. Og samtidig oplever borgerne ”ofte store forskelle i sundhedstilbud på tværs af landet og der er alt for ofte ikke nogen rød tråd i deres forløb på tværs af specialer og myndighedsskel.”

Det bliver sundhedskommissionens opgave at opstille nye modeller for den fremtidige organisering, der ”skal understøtte et forbyggende sundhedsvæsen med mere lighed, nærhed og bærdygtighed”.

Danske Ældreråd finder det positivt, at hele sundhedsområdet nu får et 360 grader eftersyn. Det er der hårdt brug for.

Godt med fokus på forebyggelse og sammenhæng
Særligt hæfter vi os ved, at der skal fokus på forebyggelse og på at skabe sammenhæng.

Især den dårlige sammenhæng mellem sygehus, praktiserende læge og det kommunale sundhedsvæsen, er noget som mange ældre patienter lider under, og som Danske Ældreråd mener, det haster at få gjort noget ved.

Derfor var det godt at høre, at formanden for sundhedskommissionen Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør, Jesper Fisker, da kommissoriet blev præsenteret pointerede, at behandlingen af syge ældre på tværs af ældrepleje og sygehuse netop bliver centralt for kommissionens arbejde.

Danske Ældreråd er helt enig. Det er ikke hensigtsmæssigt, at sundhedsområdet og ældreplejen i dag ikke er tænkt bedre sammen.

Alt for mange patienter – og især mange ældre patienter – tabes i sektorovergangene mellem sygehus og det nære sundhedsvæsen i kommunen – af nogle derfor kaldet Bermuda-trekanten.

Blandt andet betyder det, at den store gruppe af ældre, der har flere sygdomme, ofte havner i forløb, der ikke er koordinerede på tværs af sygehus og kommune. De sundhedsprofessionelle mangler desuden overblik over det samlede forløb, blandet andet fordi de nogle steder ikke har adgang til andre sektorers journaler. Det er udfordringer, som netop kalder på en ny organisering og nye incitamenter, der understøtter helhedstænkning, og at man tager afsæt i den enkelte patient.

Ældrelov bør tænkes med
Danske Ældreråd opfordrer til, at helhedstækningen også kommer til at afspejle sig i en ny kommende ældrelov. Vi anbefaler at samle personlig pleje, sygepleje, genoptræning og rehabilitering i én lovgivning. Årsagen er, at der er betydeligt overlap mellem de forskellige ydelser, men i dag er ydelserne spredt på tværs af servicelov og sundhedslov, og det udgør i sig selv en barriere for helhedstænkning og fleksibel opgavevaretagelse.

Nærhospitaler sat i bero
Som konsekvens af, at sundhedsvæsenet står over for en ny-organisering, er finansieringen af de 25 nærhospitaler sat i bero, indtil kommissionen om et år har fremlagt sine forslag til nye modeller, og man har lagt sig fast på en ny organisering. Det er selvfølgelig ærgerligt for kommuner og regioner, som var klar til at gå i gang med etableringen. Men omvendt giver det god mening at vente med etableringen af nærhospitaler, indtil organiseringen er på plads. Ellers risikerer man at have nogle nærhospitaler, der ikke passer ind i den fremtidige struktur for sundhedsvæsenet.

Inger Møller Nielsen
formand

Kommissoriet for den nye sundhedsstrukturkommission kan læses her