”I kan noget som Ældreråd. I kan følge forholdene tæt. I er værdifulde og kan indgå i et tæt samarbejde med byrådet”. Sådan lød det for nylig fra social- og ældreminister Astrid Krag på et møde, hun holdt med Ikast-Brande Ældreråd for at få input til den nye ældrelov.

Når jeg nævner Astrid Krags ord, er det, fordi de meget godt beskriver den unikke situation, ældrerådene befinder sig i. Vi er tæt på kommunen, vi er tæt på borgerne, og vi er interessante for landspolitikerne.

Det er værd at have in mente, når ældrerådene i 2022 kan fejre, at det er 25 år siden, alle kommuner fik et folkevalgt ældreråd. Jeg er overbevist om, at det gode arbejde, der er gjort af tusindvis af ældrerådsmedlemmer gennem årene, er stærkt medvirkende til, at ældrerådene i dag står i en god position til at få indflydelse på den nye ældrelov.

Den nye ældelov er da også et af Danske Ældreråds fokusområder i 2022.

Statsministeren annoncerede i sin nytårstale, at regeringen vil afskaffe den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starte helt forfra. Der skal laves en ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier om værdighed, valgfrihed og selvbestemmelse og med få dokumentationskrav.

Ældrerådenes perspektiver og erfaringer
Danske Ældreråd deler regeringens ønske om en ældrepleje med større værdighed og selvbestemmelse. Vi tror, at vejen dertil ikke kun går via et opgør med unødvendige statslige regler. Mange regler og dokumentationskrav på ældreområdet er blevet til i kommunerne.

Det er vigtigt, at ældrerådenes perspektiver og erfaringer kommer til at trække ældreloven i den rigtige retning.

Derfor vil vi allerede i marts invitere alle ældrerådsformænd til en drøftelse af, hvordan de og deres ældreråd ser på mulighederne for skabe større værdighed og selvbestemmelse i ældreplejen, og hvordan en ny ældrelov kan understøtte det.

Vi forventer at afholde møder 3 steder rundt i landet. Vi kommer ikke alene til at drøfte, hvad det er for nogle budskaber, Danske Ældreråd skal tage med til Christiansborg, og hvilke tanker Danske Ældreråds bestyrelse har gjort sig. Vi kommer også til at tale om, hvordan ældrerådene bedst stiller sig, når flere kommuner i 2022 vil benytte sig af den nye mulighed for at blive sat fri af statslige regler på ældreområdet.

Borgerperspektivet skal styrkes
Danske Ældreråds bestyrelse er optaget af at sikre, at borgerperspektivet bliver styrende i en ny ældrelov.

Der skal være friere rammer til, at medarbejdere og borgere i dialog kan definere, hvad borgeren har brug for af hjælp.

Det betyder samtidig, at en ny ældrelov skal skabe de bedst mulige betingelser for at arbejde i mindre, selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Det er positivt, hvis en ny ældrelov kan sætte medarbejderne fri for unødvendige regler og krav til blandt andet dokumentation. Men vi kan ikke give køb på borgernes grundlæggende retssikkerhed eller for den sags skyld patientsikkerheden.

Bestyrelsen vurderer, at de fleste dokumentationskrav i dag er følger af lovgivningen på sundhedsområdet, og at mange af de dokumentationskrav er nødvendige af hensyn til patientsikkerheden. Det vigtige er derfor også at sikre en god systemunderstøttelse af den nødvendige dokumentation.

Serviceloven indeholder ikke samme dokumentationskrav, og derfor kommer afbureaukratisering på ældreområdet ikke kun til at handle om at fjerne regler, men også om at forandre de eksisterende styringsmodeller, så de bliver mere meningsfulde for medarbejdere og borgere.

Desuden kan en ny ældrelov med fordel sætte nogle klare rammer for tilsynene på ældreområdet, så vi får mere ud af dem. Det afgørende skal være, om hjælpen har den nødvendige kvalitet – ikke som det er i dag i de kommunale tilsyn, om borgeren får præcis de ydelser, som han eller hun er visiteret til. Der skal mere fokus på borgerperspektivet, og de to nationale tilsyn på henholdsvis ældre- og sundhedsområdet må gerne slås sammen.

Dette er nogle af de overvejelser, som bestyrelsen har gjort sig i forhold til den nye ældrelov. Jeg håber, at alle ældrerådsformænd er interesserede i, at vi mødes for at drøfte bestyrelsens overvejelser. Og ikke mindst jeres egne perspektiver og erfaringer på området, sådan at vi med fælles fodslag kommer med nogle kvalificerede anbefalinger til ny ældrelov.

Inger Møller Nielsen
formand

Læs mere om programmet for dialogmøderne og om tilmelding her