Under overskriften ”En ældrepleje med tid til omsorg” har tidligere departementschef Per Okkels netop fremlagt sin afrapportering fra det rådgivende panel og ekspertgrupper om ny ældrelov. Et af de mest tydelige forslag er, at visitationen skal tæt på den ældre. En anbefaling som Danske Ældreråd opfordrer regeringen og Folketinget til at handle på.

Danske Ældreråd har deltaget i såvel det rådgivende panel som ekspertgrupper og er grundlæggende enig i mange af de løsningsforslag, man har valgt at tage med i rapporten. Ikke mindst er det helt rigtigt, når rapporten foreslår, at visitationen skal tæt på den ældre, og at medarbejdere skal organiseres i faste teams.

– Vi mener, at det centrale spørgsmål i en ny ældrelov bør være, hvordan vi kan sætte den enkelte ældre borger fri. Kommunerne skal gå fra at se ældre som en opgave i form af ydelser og minutter, til at se ældre som de mennesker, de er – og til at lade deres ønsker og behov være styrende, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Retssikkerhed
Når beslutninger om hjælp skal ske i dialog mellem den ældre og de medarbejdere, der kommer i hjemmet, bliver man nødt til at kigge på en anden tilgang til retssikkerhed.

– Danske Ældreråd er enig, når rapporten peger på, at vi skal flytte fokus fra en juridisk retssikkerhed med mange skriftelige afgørelser til en faglig retssikkerhed, som man kender fra sundhedsområdet, siger Inger Møller Nielsen.

På andre områder er rapporten knap så tydelig i sine forslag, mener Danske Ældreråd.

– Vi savner en klokkeklar anbefaling om, at personlig pleje, sygepleje, genoptræning og rehabilitering skal samles i én lovgivning. Der er betydeligt overlap mellem de forskellige ydelser, men i dag er ydelserne spredt på tværs af servicelov og sundhedslov, og det udgør en barriere for helhedstænkning og fleksibel opgavevaretagelse i ældreplejen. Ældreloven bør derfor ikke blive en ekstra lov, som medarbejdere og borgere skal navigere i, men i stedet samle reglerne i én lovgivning, siger Inger Møller Nielsen.

Hun peger samtidig på, at det ikke er hensigtsmæssigt, at man i rapporten peger på alder, eksempelvis folkepensionsalder, som en afgrænsning i lovgivningen.

– Set i lyset af, at både ældre og yngre mennesker har behov for pleje, sygepleje og genoptræning, mener vi ikke, at alder kan bruges som en afgrænsning, fortæller Inger Møller Nielsen.

Praktisk hjælp og andre faggrupper
I afrapporteringen stilles der spørgsmål ved, om det offentlige skal have ansvaret for levering af praktisk hjælp og madservice til de ældre, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven.

– For os er det afgørende, at kommunerne fortsat har ansvar for praktisk hjælp, fordi det at kunne få hjælp til rengøring og tøjvask, når man ikke længere selv kan, er helt essentielt for at kunne leve et værdigt liv. Når det er sagt, er vi åbne for, at andre faggrupper kan varetage opgaver relateret til praktisk hjælp, så vi bruger de social- og sundhedsfaglige kompetencer der, hvor der er mest brug for dem, lyder det fra Inger Møller Nielsen.

Et nyt tilsynssystem
Rapporten foreslår også, at man lægger de statslige tilsyn sammen, og at der i tilsynene skal være mindre fokus på skriftlige retningslinjer og mere fokus på inddragelse af det enkelte menneske.

– Vi bakker op om, at man lægger de to statslige tilsyn sammen. Men vi savner, at man tager stilling til, hvilken rolle det kommunale tilsyn skal spille fremadrettet, siger Inger Møller Nielsen og fortsætter:

– Det er vores holdning, at det kommunale tilsyn fortsat skal udgøre rygraden i det samlede tilsynssystem, men der er brug for en fælles national ramme for det kommunale tilsyn, som også kan være med til at sikre en bedre sammenhæng mellem det kommunale tilsyn og det statslige tilsyn.

Nu skal der handles
Alt i alt vurderer Danske Ældreråd, at regeringen og Folketinget med rapporten har fået en række løsningforslag til, hvordan ældreplejen bedst indrettes i fremtiden.

– Det er nu op til regeringen og partierne at følge op med handling –  blandt andet i form af konkret lovgivning, slutter Inger Møller Nielsen.

Alle Danske Ældreråds bemærkninger til rapporten kan læses her

Pressemeddelelse med kontaktoplysninger kan hentes her

Afrapportering ældrelovsrapport: “En ældrepleje med tid til omsorg”