Der er brug for konkrete løsninger og en langsigtet plan, lyder det fra Danske Ældreråds formand Inger Møller Nielsen som reaktion på TV2 dokumentaren ”Opråb fra plejehjemmet”.

TV2’s dokumentar ”Opråb fra plejehjemmet” viser alvorlige omsorgssvigt. Den viser medarbejdere, som ikke kan håndtere de udfordringer, de står med, og som taler hårdt og truende til svækkede ældre i deres eget hjem. Nogle beboere må ligge timevis med fyldte bleer eller lider af tryksår, fordi de ikke bliver vendt. Andre får ikke deres medicin. Og når de pårørende og en medarbejder advarer mod forholdene, bliver der ikke reageret.

– Dokumentaren viser et alvorligt svigt og mangel på ledelse. Det er uhyre trist at være vidne til. Det er også trist, at man fra politisk hold nu i flere år har talt om, at der skal sætte en ny retning på ældreområdet, men ganske lidt er sket, siger Inger Møller Nielsen.

Hun peger på, at der de sidste to år har været afholdt ældretopmøder og været nedsat panel og ekspertgrupper, der er kommet med løsningsforslag til en ny ældrelov.

– Der er peget på mange rigtige løsninger i forarbejdet til en ny ældrelov. Det vi nu savner er politisk handling. En kommende regering må uanset farve få taget de konkrete initiativer, der kan sætte en ny retning for ældreplejen, siger Inger Møller Nielsen.

Et forum for inddragelse på alle plejehjem
Noget af det som Danske Ældreråd gerne ser indført er, at der på alle plejehjem bliver etableret et forum for inddragelse.

– Vi skal i ældreplejen blive meget bedre til at lytte til de pårørende. Det gælder i den daglige pleje af svækkede ældre, hvor nære pårørendes perspektiver og observationer er vigtige. Det gælder også på et mere generelt plan.

Danske Ældreråd anbefaler derfor, at der på alle plejehjem etableres et forum for inddragelse. Ikke bare af pårørende, men også af beboere og ressourcepersoner fra lokalsamfundet.

– Det er vores klare vurdering, at et forum for inddragelse kan være en støtte for ledelsen i udviklingen af plejehjemmene. Det kan være i form af plejehjemsbestyrelser. Det kan også være i en form for plejehjemsråd, fortæller Inger Møller Nielsen.

Ledelse er også varme hænder
Et andet område som Danske Ældreråd anbefaler bliver styrket er ledelsesområdet.

– Mange steder ser vi i dag et alt for stort ledelsesspænd. Det er ikke holdbart med en leder til 40 medarbejdere, som man ser det nogle steder. Der er blevet sparet alt for meget på ledelsen, siger Inger Møller Nielsen og understreger:

– Det er ledelsen, der skal gå foran for at få skabt en god kultur og sikre, at der er kontinuitet, og at medarbejderne har de nødvendige faglige kompetencer. Det handler ikke om kolde hænder mod varme hænder, for god ledelse, der er tæt på medarbejderne og borgerne, er også varme hænder ude på det enkelte plejehjem.

Udenlandsk arbejdskraft
Mangel på arbejdskraft i ældreplejen er en anden udfordring.  Danske Ældreråd opfordrer til, at der tænkes nyt og man ser fordomsfrit på alle mulige løsninger:

– Vi skal turde åbne op for, at andre faggrupper kan varetage opgaver relateret til praktisk hjælp. Det vil sige rengøring og tøjvask. Vi har så stor mangel på social- og sundhedsfaglige medarbejdere, at vi skal bruge dem der, hvor der er allermest behov, nemlig i den personlige pleje og sygepleje, siger Inger Møller Nielsen.

– Der er brug for bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft i ældreplejen. Sproget kan selvfølgelig være en udfordring, men er omsorgsgenet og lysten til at arbejde i sektoren stor, så tror jeg, det løser det sig, hvis vi samtidig tilbyder den nødvendige danskundervisning, slutter Inger Møller Nielsen.

Danske Ældreråd peger i papiret ”Anbefalinger til en kommende regering” på flere tiltag