Regeringen har den 21. november 2019 indgået aftale med et bredt politisk flertal om at fordele reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Reserven afløser den nedlagte Satspulje og bruges på initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker i Danmark.

Du kan nedenfor læse om de vigtigste initiativer på ældreområdet.

Opfølgning på demenshandlingsplanen 2025
Partierne er enige om at afsætte 244 millioner kroner til demensområdet over de næste fire år.

Pengene er en opfølgning på demenshandlingsplanen 2025 og skal bruges til fortsat at understøtte nogle af initiativerne i planen.

Der afsættes blandt andet penge til følgende initiativer:

  • Videreførelse af demensrejsehold med særligt fokus på reduktion af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens (20 mio. kr.).
  • Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin (24 mio. kr.).
  • Udbredelse af ”I sikre hænder”, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed rådgiver og oplærer med-arbejdere i kommunerne i systematiserede arbejdsgange så eksempelvis medicinfejl minimeres (16 mio. kr.).
  • Videreførelse af de eksisterende rådgivnings- og aktivitetscentre, som bl.a. tilbyder rådgivning og støtte samt sociale og fysiske aktiviteter til mennesker med demens, herunder yngre med demens, og deres pårørende (52 mio. kr.).
  • Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen (40 mio. kr.).
  • Pulje til lokale og landsdækkende demensvenlige aktiviteter, herunder demensvenlige boformer for mennesker med demens sammen med deres pårørende (16 mio. kr.).
  • Mere specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder, som skal understøtte en fortsat styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling af demenssygdomme (60 mio. kr.).

Nogle af de nye initiativer vil blive udmøntet som puljer, som kommunerne kan ansøge. Initiativerne vil give kommunerne mulighed for at sætte ind på nye områder eller fortsætte eksisterende initiativer, som måske er i risiko for ikke at blive videreført.

Opfølgning på fasttilknyttede læger på plejecentre
Ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre blev indført med aftale om udmøntning af satspuljen for 2016-2019 med henblik på at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejecentre, herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbedring af medicinhåndteringen mv.

Med aftalen om reserven er partierne enige om fortsat at understøtte, at kommunerne kan honorere de faste læger på plejecentre til at yde sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

Det gælder både kommuner, der har indført ordningen på plejecentre i kommunen og allerede har gode erfaringer med initiativet og kommuner, der endnu ikke er helt i mål.

Der afsættes i alt 20 mio. kr. til indsatsen i perioden 2020-2021.

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem
Partierne er enige om at afsætte 20 millioner kroner i 2021-2022 til en pulje til mere hjemlighed på plejehjem.

Puljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem, til at skabe mere hjemlige og genkendelige rammer på plejehjem m.v. med afsæt i beboernes ønsker.

Det er vigtigt for ældrerådene at være opmærksomme på, at de tre nævnte initiativer helt eller delvist udmøntes som puljer, som kommunerne vil kunne søge. 

Danske Ældreråd vil i nyhedsbrevet løbende gøre opmærksom på, hvornår der åbnes op for ansøgning til de enkelte puljer.

Publiceret 2. december 2019