Teknologiske hjælpemidler som døralarmer, trædemåtter og kamerakig kan bruges til at styrke omsorgen for særligt sårbare borgere på botilbud og plejehjem. Det viser Vives evaluering af et frikommuneforsøg i syv kommuner.

De syv kommuner – Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa – har i perioden 2016 til 2020 lavet forsøg med teknologiske hjælpemidler og særlige døråbnere til borgere, der ikke kan give samtykke

Vive har nu evalueret forsøget, og deres konklusion er klar: Brugen af ny teknologi kan bidrage til øget sikkerhed og tryghed samt bedre søvn hos borgerne og samtidig give mindre indgribende overvågning.

Øget sikkerhed
I evalueringen fortæller personalet, at de oplever, at teknologier som døralarmer, trædemåtter og kamerakig gør det muligt at kunne give rettidig omsorg og forebygge risikosituationer, for eksempel hvis borgeren forlader afdelingen.

Hovedparten føler stor tryghed i at have teknologierne til rådighed, idet de får besked, når beboerne har brug for hjælp, og de ved, at beboerne ikke forlader afdelingen uden ledsager. Det sidste giver især en ekstra tryghed om natten, hvor personalet kan være optaget af at hjælpe andre, når en beboer beslutter sig for at gå ud.

Pårørende føler sig ligeledes mere trygge ved brug af teknologierne. For de pårørende er borgerens sikkerhed et afgørende argument og afspejler en stor bekymring og ønske om at beskytte borgeren bedst muligt mod ulykker og skader.

Samlet set oplever personalet og pårørende, at teknologierne, der er blevet afprøvet giver:

  • øget sikkerhed for borgerne, blandt andet ved at forebygge fald
  • forbedret søvnkvalitet
  • større tryghed og forebyggelse af konflikter
  • bedre støtte af personlig hygiejne.

Mindre overvågning og større
bevægelsesfrihed

Hovedparten af medarbejdere og ledere vurderer samtidig, at brug af teknologier bidrager til mindre forstyrrende overvågning.

Personalet kan for eksempel undgå at forstyrre borgere, som vågner let om natten, ved enten at kigge til borgeren via kamerakig og derudfra vurdere, om der er behov for hjælp, eller ved at bevægelsessensorer giver besked om behov for hjælp, for eksempel hvis borgeren står op om natten.

Undersøgelsen peger desuden på, at den særlige døråbner giver mere bevægelsesfrihed til beboeren i egen lejlighed eller på fællesarealerne, netop fordi teknologien begrænser borgeren i at forlade afdelingen og derved udsætte sig selv for risiko. Derved behøver personalet ikke at følge efter beboeren for at være sikker på, at vedkommende ikke forlader afdelingen uden ledsager.

Rapporten Teknologi i plejen af borgere med demens eller kognitivt handicap kan downloades her