Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et fagligt oplæg til handlingsplanen for ’Det gode ældreliv’.

Det faglige oplæg er en opfølgning på satspuljeaftalen for 2019, hvor der blev afsat i alt 165,1 mio. kr. over fire år til en national handlingsplan for ’Det gode ældreliv’. Oplægget skal danne baggrund for politiske forhandlinger om en national handlingsplan for ’Det gode ældreliv’ mellem partierne bag satspuljeaftalen.

Det er dog vigtigt at bide mærke i, at der inden offentliggørelsen af det faglige oplæg er sket en omprioritering af de 100 millioner kroner, som i stedet skal finansiere en opfølgning på demenshandlingsplanen 2025. Det skete i november 2019 som led i aftalen om reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Der er således kun 65,1 millioner kroner tilbage til de kommende politiske forhandlinger om en handlingsplan for ’Det gode ældreliv’. Det er vi ærgerlige over i Danske Ældreråd, da der er mange vigtige anbefalinger at tage fat på.

14 anbefalinger
Sundhedsstyrelsens faglige oplæg indeholder 14 anbefalinger, der skal forbedre indsatsen for alle ældre borgere, herunder de svageste ældre, med særligt fokus på at fremme gode ældreliv.

Handlingsplanen skal:

  • Sikre at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod.
  • Understøtte at de svageste ældre får den nødvendige støtte til at forebygge dårlig livskvalitet.
  • Understøtte at borgere får en værdig død i trygge omgivelser.

Sundhedsstyrelsen er i udarbejdelsen af det faglige oplæg blevet rådgivet af en bredt sammensat referencegruppe med både faglige selskaber, ældreorganisationer, interesseorganisationer, faglige organisationer, forskningsinstitutioner samt andre aktører med aktiviteter og viden inden for ældreområdet i forhold til de forskellige temaer.

Danske Ældreråd har siddet med i arbejdet repræsenteret ved sekretariatet.

Danske Ældreråd vil især fremhæve følgende anbefalinger i det faglige oplæg, som har været vigtige for os at få med, og som støtter op om Danske Ældreråds mærkesager.

Anbefaling 6: Styrke forebyggelse af fysisk og psykisk belastning hos pårørende til svækkede ældre gennem afdækning og udbredelse af gode erfaringer med aflastning og afløsning.

For at understøtte pårørende til svækkede ældres individuelle og skiftende behov for aflastning og afløsning anbefales det, at der fra nationalt hold afdækkes eksisterende gode erfaringer med fleksible aflastnings- og afløsningstilbud til pårørende til svækkede ældre i kommunerne efter § 84 i lov om social service, både på demensområdet og ældreområdet generelt, herunder eksisterende samarbejdsmodeller med civilsamfundet

I Danske Ældreråd er vi optagede af at sikre gode tilbud om aflastning til de mange pårørende, der hver dag løfter en kæmpe opgave, når det handler om at drage omsorg og støtte deres nærmeste. De pårørende skal vide, at der er hjælp at hente, når de trænger til et pusterum. Derfor er vi også tilfredse med, at afdækning af aflastningstilbud til pårørende er en del af det faglige oplæg.

Servicelovens regler om aflastningstilbud er i dag ikke særlig præcise i forhold til, hvilken hjælp de pårørende kan få. Danske Ældreråd ser derfor gerne, at ny viden om, hvilke tilbud om aflastning der efterspørges og virker, senere vil blive fulgt op af en præcisering af reglerne på området.

Anbefaling 8: Understøtte information om og udbredelsen af forskellige boformer for ældre, som understøtter meningsfulde fællesskaber, trivsel og sund aldring

For at sikre størst mulig fleksibilitet i forhold til fremtidige boformer for ældre borgere, kan overgangen til pensionistlivet være et godt tidspunkt at overveje fremtidige boformer. Det anbefales derfor at styrke arbejdet med information om og udbredelse af forskellige boformer, der fremmer et godt ældreliv, herunder seniorbofællesskaber, der understøtter meningsfulde fællesskaber, trivsel og sund aldring.

Danske Ældreråd er helt enig i behovet for at tænke i nye boligformer, der kan fremme tryghed og fællesskab for det stigende antal ældre. For eksempel seniorbofælleskaber eller tryghedsboliger. Der er behov for en gennemtænkt og langsigtet boligpolitik, der kan sikre et tilstrækkeligt udbud af boliger til ældre, og som kan medvirke til, at behovet for en plejehjemsplads udskydes eller måske slet ikke opstår.

Anbefaling 12: Evaluering af de forebyggende hjemmebesøg med fokus på at give viden, som kan styrke høj kvalitet i de forebyggende hjemmebesøg.

For at styrke de forebyggende hjemmebesøg og dermed understøtte borgernes livskvalitet og trivsel, anbefales det, at der gennemføres en evaluering af ordningen om forebyggende hjemmebesøg (jf. §79 a i lov om social service). Evalueringen skal give et solidt videns- og dokumentationsgrundlag for det fremadrettede arbejde med den faglige udvikling af de forebyggende hjemmebesøg.

Danske Ældreråd har i flere høringssvar og ved flere lejligheder efterspurgt en evaluering af de forebyggende hjemmebesøg og herunder de seneste ændringer af reglerne på området. Vi er derfor meget tilfredse med, at det nu indgår som en del af det faglige oplæg.

Anbefaling 13: Fremme rehabiliteringsindsatser af høj kvalitet på tværs af landet gennem en styrkelse af vidensgrundlaget med fokus på blandt andet organisering af indsatsen § 83 a og udbyttet for borgerne

Det anbefales at fremme rehabiliteringsindsatser af høj kvalitet til gavn for svækkede ældre ved at skabe mere viden om, hvad der virker gennem en afdækning og systematisk evaluering af de rehabiliterende indsatser i kommunerne med særligt fokus på rehabilitering efter § 83 a i lov om social service. 

Som led i evalueringen kan det med fordel undersøges, hvilke forskellige modeller, der anvendes i kommunerne, hvilken virkning de enkelte modeller har for borgeren, hvilke borgere, der visiteres til rehabiliteringsforløb, og hvordan forskellige kommunale medarbejdere arbejder rehabiliterende.

Danske Ældreråd vurderer ligeledes, at der er behov for et serviceeftersyn af kvaliteten i kommunernes indsats på rehabiliteringsområdet. Danske Ældreråd oplever, at praksis er meget forskellig på tværs af landet, og vi ser desværre eksempler på kommuner, der er begyndt at skære i de rehabiliterende indsatser – det har vi ikke råd til, hverken menneskeligt eller økonomisk.

Det faglige oplæg til handlingsplanen for ”Det gode ældreliv” kan downloades her.


Publiceret den 30. januar 2020