Danske Ældreråd tager godt imod store dele af den nyligt indgåede velfærdsaftale, der sætter rammerne for regeringens frikommuneforsøg. Det er en aftale, der giver tre kommuner – Langeland, Middelfart og Viborg – stor frihed til lokalt at prøve nye ting af på ældreområdet samtidig med, at man har bevaret vigtige regler. Og så er det en aftale, som lægger op til, at de folkevalgte ældreråd i de tre kommuner får en central rolle.

– Det er vigtigt, at kommunerne får nogle reelle frihedsgrader til at gøre tingene på nye måder. For os er det helt centrale, at de tre kommuner forsat er forpligtet til at give borgeren den hjælp, de har brug for, og at man har sat nogle vigtige hegnspæle, som kommunerne skal efterleve, siger Mogens Rasmussen, formand for Danske Ældreråd.

Danske Ældreråd finder det blandt andet positivt, at man af hensyn til borgernes retssikkerhed fastholder, at Styrelsen for Patientsikkerhed fører et risikobaseret tilsyn med kvaliteten af både plejen og den sundhedsfaglige behandling i kommunerne.

– Når man giver kommunerne så store grader af frihed, som man gør her, er det vigtigt, at man fastholder et eksternt tilsyn, der kan opdage, hvis forsøgene får uheldige konsekvenser for de ældre, der modtager hjælp, siger Mogens Rasmussen.

Han hæfter sig også ved, at aftalen alene giver frihed fra centrale bestemmelser i serviceloven, men at sundhedslovgivningen som udgangspunkt ikke er omfattet.

– Det er positivt, at man holder fast i, at sundhedslovgivningen som udgangspunkt stadig gælder i de tre kommuner. Blandt andet er man nødt til at holde fast i, at den medicin, der gives, skal dokumenteres, fortæller Mogens Rasmussen.

Ret til at vælge anderledes er et minimum
Et af de aftaleelementer, der har mødt meget kritik er, at borgerens ret til frit valg af leverandør ikke er fredet. Dog har aftalen en bemærkning om, at kommunerne skal sikre, at ældre borgere fortsat har mulighed for at få et andet tilbud i tilfælde af utilfredshed med den leverede hjælp.

– Hvis man fjerner borgerens frie valg af leverandør på ældreområdet, er det for Danske Ældreråd et minimum, at man fastholder, at borgeren har ret til at vælge anderledes, hvis den tilbudte hjælp ikke er tilfredsstillende. Det har aftalen en bemærkning om, men hvordan det så i praksis skal løses, bliver op til de tre kommuner at finde ud af, og noget som Danske Ældreråd og ældrerådene i de tre forsøgskommuner vil følge tæt, lyder det fra Mogens Rasmussen.

Vil sikre, at det ikke bliver en spareøvelse
Partierne bag aftalen lægger stor vægt på, at de lokale ældreråd inddrages og tages med på råd i forhold til de tiltag, der gøres i kommunerne, så rådene også i regi af velfærdsaftalerne kan bidrage til at sikre den bedst mulige ældrepleje. I aftaleteksten lyder det således, at det er ”et centralt opmærksomhedspunkt for aftalepartierne, at kommunernes inddragelse af ældrerådene afspejles i de endelige velfærdsaftaler, som indgås med kommunerne.”.

– Danske Ældreråd er meget tilfreds med, at de folkevalgte ældreråd er tiltænkt så central en rolle i udformningen af de lokale aftaler. Det er vigtigt at få ældre borgeres perspektiv på aftalerne, og det kan kommunen få gennem de folkevalgte ældreråd. Desuden kan ældrerådene være med til at sikre, at forsøget ikke udvikler sig til at blive en spareøvelse, men reelt sikrer bedre velfærd for borgerne, slutter Mogens Rasmussen.

Velfærdsaftalen for ældreområdet kan læses her