Danske Ældreråd ærgrer sig over, at ny evaluering af de forebyggende hjemmebesøg mere har karakter af en kortlægning end en evaluering.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en evaluering af de forebyggende hjemmebesøg. Evalueringen viser blandt andet, at de borgere, der modtager besøg, bliver mere opmærksomme på og i højere grad handler på skavanker. Besøgene giver borgere en samtalepartner og større tryghed i en svær livssituation, og borgerne får kendskab til målrettede kommunale og frivillige tilbud, som øger deres handlemuligheder.

En pointe fra evalueringen er, at borgernes udbytte er direkte afhængigt af, i hvor høj grad kommunerne prioriterer de forebyggende hjemmebesøg. Her er et opmærksomhedspunkt for ældre- og seniorrådene – hvordan bliver besøgene prioriteret og tilrettelagt i kommunen?

En anden interessant pointe er, at forebyggelseskonsulenter kan spille en central rolle i den fælles forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsats på ældreområdet i kommunen.

Spinkelt datagrundlag
Da evalueringen bygger på et relativt spinkelt datagrundlag, er mange af rapportens konklusioner generelle og forsigtige, for eksempel at indsats, indhold, metode og organisatorisk placering er meget varierende fra kommune til kommune, og at der er stor forskel på, hvordan kommunerne målretter tilbuddet til de mest sårbare grupper.

Inger Møller Nielsen, formand for Danske Ældreråd, mener, at rapporten mere har karakter af en kortlægning end en evaluering:

– Det er ærgerligt, at der ikke er kommet mere ud af arbejdet med evalueringen – vi havde håbet på, at den kunne give mere valid viden om virkning og kvalitet af de forebyggende hjemmebesøg. Noget, som Danske Ældreråd igennem flere år har efterspurgt at få afdækket.

Rapporten konkluderer også, at tilslutningen til de forebyggende hjemmebesøg de seneste år har været dalende, men den konklusion er baseret på de i rapporten offentliggjorte registerdata, som slutter år 2021. Det ville have været interessant at se, hvordan udviklingen har været siden, da de forebyggende hjemmebesøg har været ramt af restriktioner netop i årene 2020 og 2021 grundet corona.

Danske Ældreråd har været repræsenteret i referencegruppen for evalueringen.

Rapporten kan læses her.

Om forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud fra kommunen om et uopfordret, men ikke uanmeldt, besøg i eget hjem. Formålet er at sikre, at ældre borgere lever et så sundt og selvhjulpent liv som muligt. Dertil at afklare borgerens behov for fremtidige besøg og at identificere borgere med særligt behov for en forebyggende indsats.

Hjemmebesøget skal indeholde en struktureret, helhedsorienteret samtale, som især koncentrerer sig om, hvordan den ældre mestrer sin tilværelse, frem for eventuelle lidelser og sygdomme.

Følgende borgere skal modtage tilbud om forebyggende hjemmebesøg:

  • Borgere mellem 65 til 79 år samt borgere, der er fyldt 81 år, som er i en særlig vanskelig livssituation
  • Borgere, der er fyldt 70 år og bor alene
  • Borgere, der er fyldt 75 år
  • Borgere, der er fyldt 80 år
  • Borgere, der er fyldt 82 år som herefter årligt skal tilbydes et hjemmebesøg

Alle kommuner er forpligtet til en gang om året at beskrive deres indsats i forhold til de forebyggende hjemmebesøg i deres kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om formålet med samt indholdet i et forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden skal desuden indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen.