Regeringens tanker om helhedspleje er helt rigtige, hvis vi skal lykkes med en ældrepleje, der i langt højere grad tager afsæt i borgernes ønsker og behov, men nu skal tankerne konkretiseres, mener Danske Ældreråd.

– Før vi har set regeringens konkrete udspil, er det svært at vurdere, i hvor høj grad det vil kunne gøre den store forskel, vi alle drømmer om, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Hun understeger dog, at Danske Ældreråd tager godt imod de fleste af de elementer, som statsminister Mette Frederiksen (S) har beskrevet i et interview i Berlingske. Blandt andet, at det i højere grad skal være op til den ældre og medarbejderen selv at fastlægge indholdet af hjælpen, og at hjemmeplejen skal organiseres i mindre tværfaglige teams.

– Lige nu er der mange ubesvarede spørgsmål om, hvordan regeringen konkret vil omsætte de gode tanker til virkelighed. Vi savner blandt andet svar på, hvordan man konkret vil sikre, at hjælpen kan aftales mellem den ældre og medarbejderen.

– Vi mener, at det kræver en helt ny visitationsmodel, hvor der er en indgangsvisitation i brede kategorier, som giver rum for, at den konkrete udmøntning af hjælpen kan aftales i dialog mellem borger og medarbejdere, der kender hinanden, siger Inger Møller Nielsen.

Danske Ældreråd savner også et svar på, om sygeplejen bliver en del af fremtidens helhedspleje, selvom den i dag ’bor’ i sundhedsloven.

– Sygeplejen er en meget central del af den pleje og omsorg, der gives til mange ældre. Hvis sygeplejen ikke er med i regeringens definition af helhedspleje, når vi kun halvt i mål, fordi de mindre tværfaglige teams så alligevel ikke vil kunne varetage borgernes samlede behov. Det vil være virkelig ærgerligt, fortæller Inger Møller Nielsen.

Ny tilsynsmodel
Danske Ældreråd tager godt imod regeringens forslag om en tværkommunal tilsynsmodel, der skal fokusere på det lærende element og på faglig sparring.

– Det er glædeligt, at regeringen lægger op til et mere lærende og bedre koordineret tilsyn, hvor dialog vægtes højere end skriftlighed. Det er for os afgørende, at fremtidens tilsyn baseres på en række principper, der fokuserer på den faglige og brugeroplevede kvalitet, siger Inger Møller Nielsen.

Danske Ældreråd anbefaler, at fremtidens tilsyn baseres på følgende principper

  1. Der skal føres tilsyn med, om plejen har den nødvendige kvalitet, ikke om borgeren får den hjælp, som han eller hun er visiteret til.
  2. Tilsynet skal være praksisnært, og borgerens vurdering af kvaliteten skal vægtes meget højere end i dag.
  3. Tilsynet skal være lærende, og gennemgang af skriftelige retningslinjer og dokumentation skal fylde mindre. Vi skal have tillid til medarbejdernes beskrivelser af, hvordan de rent faktisk arbejder med tingene.
  4. Der skal udvikles en national kvalitetsmodel for tilsynet, som kan sikre kvalitet og ensartethed på tværs af landet.
  5. Der skal være mulighed for, at borgere, pårørende og medarbejdere kan fremsende bekymringer til tilsynet: En wistleblower-ordning.

Danske Ældreråd følger regeringens ældreudspil tæt og kommer blandt andet til at drøfte det med landets ældrerådsformænd og -næstformænd på fem dialogmøder i januar og februar.

Læs om dialogmøderne her