Danske Ældreråd oplever, at flere kommuner er pressede på økonomien, og at der sker serviceforringelser på ældreområdet i flere og flere kommuner. Vi har i ældrerådene set eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre med behov for hjælp mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv. Det er en trussel mod kernevelfærden i vores samfund.

Danske Ældreråd mener, at grænsen for forringelser på ældreområdet er nået. Repræsentantskabet opfordrer derfor til, at der fra et kommende Folketing tilføres de nødvendige midler, så alle kommuner kan levere en tryg og værdig pleje til ældre.

Danske Ældreråd har noteret sig, at flere partier frem mod valget til Folketinget er parate til at afsætte flere midler til sundhed og pleje i kommunerne. Danske Ældreråd vil efter valget holde partierne op på deres løfter på samme måde, som ældrerådene hver dag holder kommunalpolitikerne op på deres valgløfter.

I de kommende år bliver der flere ældre, som får brug for pleje og behandling, og som skal sikres en god og tryg alderdom. Antallet af 80+ årige forventes at stige med 87.000 personer frem mod 2025. En stigning på 34 procent, som skønnes at medføre ekstraudgifter til sundhed og pleje på 12,5 milliarder kroner frem mod 2025 ifølge en ny analyse fra Momentum.

Danske Ældreråd opfordrer til, at alle kommuner demografiregulerer deres budgetter, så de følger udviklingen i antallet af ældre og afspejler de ældres behov. Det skal være synligt for de kommunale politikere, hvad det koster at levere pleje og omsorg til det stigende antal ældre.

Den enkelte kommunalbestyrelse er ansvarlig for at afsætte tilstrækkelige midler til pleje og omsorg til ældre borgere, der har behov for hjælp. I ældrerådene gør vi vores yderste for at holde dem op på det, men vi oplever også, at flere kommuner er pressede økonomisk.

Vedtaget på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 29. april 2019.