Forberedelserne til efterårets mange ældrerådsvalg er i fuld gang. Landet over arbejder ældreråd benhårdt for at skaffe kandidater og skabe interesse om valget. Der afholdes informationsmøder, skrives læserbreve, laves valgvideoer, informationsfoldere og meget andet.

Det store engagement viser, at landets ældreråd brænder for at gøre en forskel og er en vigtig del af lokaldemokratiet. Forhåbentlig bliver det omsat i en høj stemmeprocent, sådan at de nyvalgte ældreråd har et solidt mandat i ryggen, når de skal rådgive kommunalbestyrelserne.

Mærkesager tilpasset lokale forhold giver resultater
Også på efterårets fem møder for formænd og næstformænd, som Danske Ældreråd netop har afholdt, oplevede jeg, at ældreråd i hele landet virkelig har noget på hjerte og lægger et stort arbejde ude i kommunerne.

Blandt andet arbejder mange ældreråd lokalt med Danske Ældreråds fire mærkesager – enten med en hel mærkesag eller med dele af en mærkesag.

Nogle ældreråd har haft held til at få deres kommune til at prioritere klippekortsordningen, så de svageste ældre kan få en halv times hjælp om ugen til aktiviteter efter eget valg. Andre ældreråd har sat boliger til ældre på dagsordenen eller fået kommunen til at give demografimodellen et serviceeftersyn. Et ældreråd har også fået fjernet egenbetalingen for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads i kommunens sundhedshus.

Det gennemgående budskab fra ældrerådene har været, at det kræver vedholdenhed at arbejde med mærkesagerne, og at de skal tilpasses til den praksis og de udfordringer, som ældreråd oplever lokalt i kommunerne.

Klar til at tage imod nye medlemmer
På formands/næstformandsmøderne oplevede jeg også, at ældrerådene er meget opmærksomme på, at der skal tages godt imod de mange nye ældrerådsmedlemmer, som bliver valgt ind i ældrerådene i efteråret. Det er vigtigt, at nye medlemmer får en grundig indføring i ældrerådsarbejdet, og at der sker en forventningsafstemning. Det er også vigtigt, at der på et tidligt tidspunkt igangsættes et visionsarbejde, som kan give energi til rådsarbejdet og definere nogle fælles mål.

Danske Ældreråd er selvfølgelig klar til at hjælpe med at klæde nye ældrerådsmedlemmer godt på. Vi har velkomstinformation, en håndbog i ældrerådsarbejde, tilbud om rådgivning og vil i tilrettelæggelse af næste års arrangementer have særligt øje for nye ældrerådsmedlemmer.

FN’s ældredag satte fokus  på vigtig digital problematik
Ældrerådenes store engagement kom også til udtryk i forbindelse med FNs ældredag den 1. oktober, som flere ældreråd markerede med borgermøder.

I år satte FN fokus på, hvordan alle generationer kan få lige muligheder i et digitalt samfund. En problematik som Danske Ældreråd finder meget relevant at få sat højere på dagsordenen i Danmark. For selvom Danmark for nylig igen blev kåret som verdens bedste til offentlig digitalisering, og selvom langt de fleste af os oplever, at digitaliseringen gør hverdagen nemmere, så er der en stor gruppe for hvem, digitaliseringen komplicerer hverdagen.

Læs også ”Danske Ældreråd: Ældre risikerer social eksklusion, hvis vi udelukkende satser på digitalisering”, debatindlæg i Politiken (kræver abonnement)

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at et sted mellem 17 og 22 procent af den voksne befolkning – deriblandt mange ældre – er digitalt udsatte. Det vil sige, at de ikke kan eller har meget svært ved at anvende digitale løsninger.

Danske Ældreråd mener, at det er tankevækkende, at Danmark kan blive kåret til verdens bedste i offentlig digitalisering samtidig med, at hver femte borger ikke kan eller har svært ved at anvende de digitale løsninger. Her er det nærliggende at spørge, om digitalisering er blevet et mål i sig selv, og om vi nogle gange derfor er for hurtige til hælde velfungerende analoge løsninger ud med badevandet.

Inger Møller Nielsen
formand