Arbejdet med høringssvar er en central del af ældrerådenes virke og er stærkt medvirkende til, at kommunalbestyrelser og forvaltninger lytter til ældrerådenes rådgivning. Men ældrerådene laver meget andet, viser Danske Ældreråds undersøgelse.

 Ifølge undersøgelsen afgiver et ældreråd cirka et høringssvar hver måned. Næsten halvdelen (45 af 95 ældreråd) afgiver 13 eller flere høringssvar årligt, mens 2 afgiver 9-12 og 20 ældreråd 5-8.

Over halvdelen af ældrerådene mener, at de i høj grad får sendt relevante sager i høring (53 af 95).  Resten af rådene mener, at de i nogen grad får tilsendt alle relevante høringer, på nær et enkelt ældreråd.

Typisk falder relevante sager, der ikke bliver sendt i høring i ældrerådet, under en anden forvaltning end den, der er ældrerådets primære kontaktforvaltning som sundheds- og omsorgsforvaltningen eller ældre- og handicapforvaltningen. Det kan for eksempel være høringer på teknik- og naturområdet i forhold til omlægninger af buskørsel, renovation mv.

Mange ældrerådsformænd opfordrer i undersøgelsen ældreråd til at være mere proaktive i forhold til systematisk at gennemlæse dagsordener og referater fra andre udvalg og gøre indsigelse, hvis der er relevante høringer, ældrerådet ikke modtager.

Undersøgelsen viser også, at ældrerådene laver mange andre aktiviteter for at sikre, at dialogen og samarbejdet mellem ældre i kommunen og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Samarbejder med andre organisationer
Ud over at samarbejde med kommunalbestyrelse og forvaltningen, samarbejder mange ældreråd med andre organisationer. Der samarbejdes blandt andet om at afholde fælles arrangementer, afvikle fælles projekter eller om at bakke hinanden op, hvis der er en sag, der vedrører flere parter.

De frivillige foreninger og brugerorganer som ældrerådene typisk samarbejder med, er Ældre Sagens lokalafdelinger (79 af 95) og det kommunale handicapråd (64 af 95).

Flere ældreråd samarbejder også med lokalafdelinger af Alzheimerforeningen, Røde Kors, Dansk Blindesamfund og Parkinsonsforeningen, bruger-/pårørenderåd, frivilligråd, pensionistklubber, integrationsråd, §18-udvalg, udsatteråd, folkeoplysningsudvalg, tilgængelighedsråd

Top 5 over frivillige foreninger som ældrerådene samarbejder med:

  • Ældre Sagens lokalafdeling
  • Faglige Seniorers lokale seniorklub
  • Danske Seniorers lokale medlemsforening
  • Alzheimerforeningens lokalafdeling
  •  Røde Kors´ lokalafdeling

Top 5 over brugerorganer som ældrerådene samarbejder med:

  • Handicapråd
  • Bruger-/pårørenderåd
  • Frivilligråd
  • Lokalråd
  • Menighedsråd

Jf. Danske Ældreråds medlemsundersøgelse juni 2019.

Læs også “Kommunerne lytter til ældrerådene”.

Publiceret den 30. oktober 2019