Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet et inspirationskatalog, der skal støtte landets kommuner i at håndtere lokale smitteudbrud med COVID-19. På den baggrund kommer Danske Ældreråd med tre anbefalinger til ældrerådene.

I tilfælde af lokale udbrud anbefaler Danske Ældreråd, at man som ældreråd:

  1. Søger information om kommunens håndtering af smitteudbruddet på ældreområdet, hvis I ikke automatisk får den.
  2. Er opmærksomme på, at kommunen ikke selv kan indføre restriktioner i form af besøgsforbud på et plejecenter. Det kan kun Styrelsen for Patientsikkerhed ved påbud til kommunen. Selv ved et besøgsforbud har beboere på plejecentre ret til at forlade deres bolig og plejecentret for fx at gå på indkøb, gå ture eller besøge familie. Hvis beboeren har brug for hjælp til at komme ud, skal den tilbydes som normalt.
  3. Er opmærksomme på, at der i vurderingen af, om det er nødvendigt at nedlukke aktivitetstilbud for ældre, sker en afvejning af behovet for at begrænse smittespredning på den ene side og de sociale og helbredsmæssige konsekvenser, en nedlukning kan have for de enkelte brugere, på den anden side.

Om inspirationskataloget
Inspirationskataloget til kommunerne har et meget relevant kapitel om ældre- og plejesektoren, hvor håndtering af besøg på plejehjem er beskrevet.

Blandt andet kan man læse følgende:

Forebyggelse og begrænsning af smitte
Hvis der er konstateret smitte på en af kommunens institutioner, fx et plejecenter eller et bosted, vil Styrelsen for Patientsikkerhed orientere og rådgive kommunen om, hvordan man kan håndtere situationen.

I vil kun få at vide, hvem der konkret er smittet, hvis vedkommende har givet sit samtykke til det, men I vil under alle omstændigheder få besked om, at der er tilfælde af smitte. Ved tilfælde af smitte hos beboere eller medarbejdere på fx et plejecenter, skal ledelsen inddrage den kommunale hygiejneorganisation.

Beboere på plejecentre, bosteder m.m. har ret til at forlade deres bolig og plejecentret eller bosted for fx at gå på indkøb, gå ture eller besøge familie. Hvis beboeren har brug for hjælp til at komme ud, skal den tilbydes som normalt. Rådgiv beboere og pårørende om, hvordan de begrænser at blive udsat for smitte. Anbefal fx, at beboeren kun ses med en lille kreds af personer og i øvrigt følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om afstand, god håndhygiejne osv.

Når beboeren kommer tilbage, kan personalet spørge, om beboeren har været i kontakt med nogen, der har symptomer på COVID-19. Hvis det ikke er tilfældet, og beboeren har fulgt de sundhedsfaglige anbefalinger, kan kommunen ikke kræve, at beboerne bliver testet, går i isolation, karantæne eller afskærmes.

Om besøg på plejecentre
Ledelsen på det enkelte plejecenter eller bosted skal sikre, at besøg fra pårørende, både indendørs og udendørs, sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne, og at besøgene foregår forsvarligt. Anbefalingerne omfatter bl.a. ledelsens ansvar og planlægning af besøg, herunder at besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom som hoste, forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget.

I kan opfordre til, at pårørende kommer på besøg inden for bestemte tidsrum, og at besøg så vidt muligt foregår udendørs. I kan også gå i dialog med pårørende, fx om muligheden for at lade sig teste forud for besøg eller på andre måder begrænse risikoen for overførsel af smitte mest muligt.

Egentlige restriktioner, fx i form af besøgsforbud på et plejecenter, kan kommunen ikke selv indføre. Det kan kun Styrelsen for Patientsikkerhed ved påbud til kommunen. Styrelsen kan give kommunen påbud om at indføre besøgsrestriktioner i tilfælde af lokale smitteudbrud, fx på den konkrete institution, eller på baggrund af antallet af smittede personer i den pågældende kommune.

Styrelsen kan på den baggrund påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod besøg eller fastlægge restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme smitten. Besøgsrestriktioner på fx bosteder vil skulle indføres af Social- og Indenrigsministeriet. En kommune vil i tilfælde af lokale smitteudbrud modtage rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Test af medarbejdere i plejesektoren
Ved lokale udbrud er det afgørende at beskytte personer i øget risiko mod smitte. Derfor skal man få testet alle medarbejdere på stedet, så smitten ikke spredes blandt ældre og svækkede borgere, som bor på plejecenter eller modtager pleje i hjemmet.

Kommunernes Landsforening og Sundheds- og Ældreministeriet har indgået en aftale om, at kommuner med mere end 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere skal teste alt personale i plejesektoren hver anden uge. Øvrige kommuner skal teste alt personale i plejesektoren hver sjette uge.

Hele inspirationskataloget kan læses her

Det specifikke afsnit om ældre- og plejesektoren kan læses her