Som led i udarbejdelse af budget for 2021-24 har Høje-Taastrup Kommune stillet forslag om, at næste valg til Seniorrådet ikke afholdes som fremmødevalg, men som et ”kaffemøde”, hvor alle valgberettigede borgere inviteres til at deltage. Høje-Taastrup Seniorråd og Danske Ældreråd ser med stor bekymring på forslaget. Det er vores klare vurdering, at denne valgmetode vil få alvorlige konsekvenser for valgdeltagelsen, og dermed svække borgernes mulighed for indflydelse på ældrepolitikken.

Derfor har Danske Ældreråd og Høje-Taastrup Seniorråd den 24. september 2020 sendt nedenstående fælles henvendelse til alle medlemmer af byrådet i Høje-Taastrup Kommune. Kommunens forslag til “Ophør af afholdelse af fremmødevalg til Seniorråd”, kan læses her.

Til medlemmer af kommunalbestyrelsen i Høje-Taastrup Kommune:

Danske Ældreråd og Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune advarer:

Kaffemøde som valgform til seniorrådsvalg vil få alvorlige konsekvenser for lokaldemokratiet

Høje-Taastrup Seniorråd og Danske Ældreråd ser med stor bekymring på Høje-Taastrup Kommunes forslag om, at valg til Seniorrådet fremover skal foregå på et ”kaffemøde” og ikke som fremmødevalg. Det er vores klare vurdering, at denne valgmetode vil få alvorlige konsekvenser for valgdeltagelsen, og dermed svække borgernes mulighed for indflydelse på ældrepolitikken.

Kigger man på, hvordan alle andre kommuner gennemfører valg til ældre-/seniorråd, finder vi ingen eksempler på, at man afholder dem som ”kaffemøde”.  Tværtimod ser vi andre steder i landet, at flere kommuner er optaget af at styrke det lokale demokrati og vælger at skifte fra digitalt valg eller brevvalg til fremmødevalg, som al erfaring viser, giver den højeste stemmeprocent ved ældre-/seniorrådsvalgene.

Risiko for ekstrem lav valgdeltagelse
For at nå en valgdeltagelse, der er bare i nærheden af den laveste ved et ældrerådsvalg i Danmark (18,5 procent i Aarhus Kommune ved digitalt valg), ville man i Høje-Taastrup Kommune skulle få et godt stykke over tusinde ældre borgere til at møde op på kaffemødet og sætte deres kryds. Det er næppe realistisk. Er det i stedet 70-100 ældre borgere, der møder op på et sådant ”kaffemøde”, vil det betyde en stemmeprocent på under 1.

Til sammenligning var den gennemsnitlige stemmeprocent ved seneste ældrerådsvalg i samtlige kommuner 50,8 procent. I de kommuner, som afholdt ældrerådsvalgene som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, var den gennemsnitlige stemmeprocent oppe på 63,8 procent. I de kommuner, hvor man anvendte digitale valg, deltog i gennemsnit 31,8 procent af de stemmeberettigede. Mens de kommuner, hvor man brugte brevstemme som valgform, fik en gennemsnitlig stemmeprocent på 43,7.

Vælger Høje-Taastrup Kommune at afholde næste valg til seniorrådet som et ”kaffemøde”, vil Høje-Taastrup med stor sandsynlighed blive den kommune i Danmark, der har den absolut laveste stemmeprocent ved ældre-/seniorrådsvalgene i Danmark. Når valgdeltagelsen er så lav, får det alvorlige konsekvenser for borgernes mulighed for indflydelse på ældrepolitikken.

Fælles interesse i høj valgdeltagelse
Det mener vi, ikke er i borgernes, Seniorrådets eller Høje-Taastrup Kommunes interesse.

Ældre-/seniorrådene er nedsat ved lov, og skal høres om alle forslag i kommunen, som vedrører kommunens ældre. Det må være i alles interesse, at de personer, der sidder i rådet har et solidt mandat i ryggen. Når ældre-/seniorrådene udtaler sig om ældrepolitiske emner, må der ikke herske tvivl om, at de udtaler sig på borgerens vegne. Jo flere der stemmer, jo større repræsentativitet.

Det kræver, at kommunens ældre borgere får en reel mulighed for sætte et kryds ved de kandidater, de mener, repræsenterer dem bedst. Den mulighed, viser al erfaring, at man bedst giver ældrebefolkningen, hvis man afholder ældre-/seniorrådsvalget som fremmødevalg.

Danske Ældreråd og Seniorrådet i Høje-Taastrup kan derfor kun opfordre til, at Høje-Taastrup Kommune forkaster forslaget og i stedet vælger at styrke lokaldemokratiet ved at afholde næste valg til Seniorrådet som et fremmødevalg. Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune er parat til at gøre en stor indsats for at skabe opmærksomhed om valget og skaffe kandidater i samarbejde med kommunen. Samtidig vil vi minde om, at kommunerne kompenseres for udgifterne til ældrerådsvalg via bloktilskuddet fra staten.

Med venlig hilsen

Steen Gormsen Hansen
Formand, Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune

Mogens Rasmussen
Formand, Danske Ældreråd

Opdatering. Efter henvendelsen til byrådet har politikerne i Høje-Taastrup Kommune valgt ikke at gå videre med forslaget om at afholde seniorrådsvalget som et kaffemøde.