I hele landet arbejder ældreråd for, at ældrerådsvalg afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg. Det møder modstand nogle steder, men giver god mening for stadig flere kommuner. Tre kommuner fortæller her, hvorfor de nu vælger at skifte valgform til fremmødevalg.

Det skabte debat i Byrådet i Vejle, da Seniorudvalget og Økonomiudvalget anbefalede, at næste valg til ældrerådet i 2021 skal foregå som fremmødevalg samme dag som valg til kommunalbestyrelsen i stedet for som tidligere at blive afviklet som digitalt valg. For hvordan er det lige, man skaffer valgtilforordnede til samtlige valgsteder i Danmarks femtestørste kommune, og er fremmødevalg ikke meget dyrt?

For formanden for Seniorudvalget i Vejle Kommune, Kenneth Fredslund (DF), handlede spørgsmålet dog først og fremmest om at give alle ældre i kommunen de bedste muligheder for at stemme.

Ældre vil gerne deltage i lokaldemokratiet
– Baggrunden for, at jeg i første omgang satte fremmødevalg på dagsordenen i Seniorudvalget, var, at Ældrerådet i Vejle i længere tid havde påpeget, at fremmødevalg giver en høj valgdeltagelse. Da jeg samtidig ved, at der stadig er en del ældre borgere, der enten har det svært med det digitale eller måske slet ikke har en smartphone eller pc, gav det for mig god mening at argumentere for fremmødevalg, fortæller Kenneth Fredslund.

– At ældrerådet selv står for opgaven med at skaffe valgtilforordnede, og at merudgifterne ved fremmødevalg er begrænsede, gjorde det lettere for mig som politiker at stille mig op og sige, at fremmødevalg er en god ide. Så efter en god debat i Byrådet blev forslaget stemt igennem.

– Efterfølgende har jeg hørt fra flere ældre, der fortæller, at de vil stemme, når de alligevel er oppe at stemme til kommunalvalget. Det bekræfter mig i, at ældre gerne vil deltage i lokaldemokratiet, og at det er vigtigt, at vi som politikere giver dem de bedste muligheder for det. Valgdagen er i forvejen en festdag, så det er naturligt at gøre ældrerådsvalget til en del af den fest, hvor lokaldemokratiet fejres, tilføjer Kenneth Fredslund.

Ved sidste ældrerådsvalg i 2017 stemte 37,9 procent af Vejle Kommunes ældre, mens den gennemsnitlige stemmeprocent ved fremmødevalg – ifølge Danske Ældreråds seneste opgørelse – var oppe på 63,8.

Ældreråd hjælper med det praktiske
I Kalundborg Kommune er det ligeledes udsigten til en høj stemmeprocent, og det at Ældrerådet står for meget af det praktiske, der gør, at man vælger at skifte til fremmødevalg i 2021.

– Al form for repræsentation skal have en så høj stemmeprocent som mulig. Når man sammensætter et ældreråd, skal det helst være noget, som flest mulige ældre i kommunen bakker op om, siger Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune.

– Vi har tidligere på forskellig vis forsøgt at højne valgdeltagelsen, men er ikke nået så højt, så da Ældrerådet kom og sagde, at det godt vil stå for det praktiske, sagde vi, at så prøver vi det, tilføjer han.

Til andre ældreråd, der gerne vil overbevise deres kommune om, at de skal afholde næste valg som fremmødevalg, har Martin Damm dette råd:

– Man kan godt have et ældreråd, der siger, at fremmødevalg det vil de bare have. Men det, at vi har et ældreråd, der var villige til at smøge ærmerne op og hjælpe med til at løse nogle af de praktiske problemstilligner, gør det svært at sige nej, siger Martin Damm.

Flere får lyst til at involvere sig
Også i Brønderslev Kommune skifter man i 2021 til fremmødevalg. Her vurderer borgmester Mikael Klitgaard (V), at fremmødevalg og en høj stemmeprocent vil have den afledte effekt, at flere borgere får lyst til at blive aktive deltagere i lokalsamfundet og hjælpe med til at gøre en positiv forskel for kommunens ældre borgere.

– Vi vil gerne have en høj stemmeprocent, så der kommer interesse om valget og generel interesse blandt borgere for at involvere sig i ældreområdet. Vi har brug for borgere, der hjælper til og engagerer sig. Blandt andet har vi mange ældre borgere, der bor i eget hjem. Nogle af dem er ensomme og har behov for besøgsvenner. Ældrerådsvalget kan gøre folk mere interesserede i at give en hånd med på sådanne områder.

Ifølge borgmesteren er Ældrerådet i forvejen gode til at involvere kommunens ældre borgere. De laver messer og andre arrangementer, ligesom de i forbindelse med ældrerådsvalget hjælper med at skaffe frivillige til valgstyring og optælling af stemmer.

Minimale meromkostninger
Sidste ældrerådsvalg i Brønderslev Kommune blev afholdt i 2017 som et brevvalg og nåede en stemmeprocent på 48,1 procent. Det er forventningen, at stemmeprocenten stiger væsentligt ved næste valg. Derimod er det ikke forventningen, at omkostningerne stiger væsentligt, fordi man skifter fra brevvalg til fremmødevalg.

– Vores udgifter ved ældrerådsvalg vil i 2021 kun være lidt højere ved fremmødevalg fremfor ved brevvalg. Det skyldes, at portoudgifterne er steget, så forskellen mellem omkostningerne ved brevvalg og fremmødevalg ikke længere er særligt store. Desuden vil størstedelen af merudgiften ved fremmødevalg være en engangsudgift det første år, lyder det fra Mikael Klitgaard.

Rutineret kommune bekræfter billedet
At der ikke er de store udfordringer ved at afholde ældrerådsvalget som fremmødevalg, bekræftes af en af kommuner, der er rutineret i valgmetoden.

Tilbage i 2013 steg stemmeprocenten i Favrskov Kommune markant, da man skiftede til fremmødevalg. Siden har man holdt fast i valgformen, hvilket ved det seneste ældrerådsvalg gav en stemmeprocent på 65,8 procent.

– Vi prioriterer ældrerådsvalget højt, heraf vigtigheden af at få en høj stemmeprocent. Det har stor betydning, at folk engagerer sig, og synliggørelsen af ældrerådsvalget styrker engagementet, siger Grethe Villadsen (A), formand for Social- og Sundhedssudvalget i Favrskov Kommune.

Et argument som nogle ældreråd møder, når de argumenterer for fremmødevalg, er at valgformen er meget dyrere end brevstemmevalg og digitalt valg. Til det siger Grethe Villadsen:

– Det er er svært at sætte pris på styrkelsen af den demokratiske proces. I Favrskov Kommune blev ældrerådsvalget afholdt af ældrerådets budget. Vores erfaring er, at det fremmer den demokratiske proces, og at det var en positiv oplevelse, at ældrerådsvalget var en integreret del af valget. Rent praktisk gav det ikke ekstra besvær, da det afholdes sammen med kommunal- og regionsvalg.

Selve valghandlingen forløb ifølge Grethe Villadsen også forholdsvist gnidningsløst. 

– Der var ikke store udfordringer. Eftersom det var nyt og uprøvet, var der dog løbende små tilpasninger op til valgdagen, såsom placering af stemmebokse og synliggørelse af selv valget i perioden op til valgdagen. Det virker godt, at alle valg kører på samme måde. Når de andre valg afholdes som fremmødevalg, er det en naturlig del af valgprocessen, at ældrerådsvalget afholdes på samme måde som kommunalvalg og regionsvalg.

Ud over Vejle, Brønderslev og Kalundborg Kommune skifter Vordingborg Kommune også til fremmødevalg i 2021. Det er forventningen, at flere kommuner vil følge trop.

Ifølge Danske Ældreråds opgørelse af valgform og stemmeprocenter ved seneste ældrerådsvalg i samtlige kommuner, afholdte 39 kommuner fremmødevalg samme dag som valg til kommunalbestyrelse. 


Det mener Danske Ældreråd

Ældrerådene spiller en vigtig rolle i forhold til at udbygge dialogen mellem kommunens ældre borgerne og kommunalbestyrelsen.

Når de folkevalgte ældreråd tages med på råd, får kommunerne vigtig viden om, hvilken virkning de kommunale initiativer har for ældre borgeres livsbetingelser. Det styrker lokaldemokratiet og gør, at flere ældre borgere føler sig hørt og inddraget.

Det er derfor i kommunens, ældrebefolkningens og i ældrerådsmedlemmernes interesse, at ældrerådene har et solidt mandat og afspejler indbyggerne i kommunen bedst muligt.

Alt dette fremmes bedst, hvis stemmeprocenten og interessen omkring ældrerådsvalgene er høj. Det kan man få ved fremmødevalg.

Danske Ældreråd arbejder for at få ændret reglerne, sådan at ældrerådsvalg i fremtiden altid afvikles som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget.