Fra den 2. juli åbnes der igen op for både udendørs og indendørs besøg på plejehjem med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at udstede et påbud gældende for den konkrete institution.

Sundheds- og Ældreministeriet har vurderet, at der er grundlag for at lempe besøgsrestriktionerne på plejehjem endnu mere, så der som udgangspunkt frit kan aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer.

Besøgene skal fortsat ske under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Desuden kan Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de finder grundlag for det, udstede et påbud gældende for den konkrete institution.

– Det har været en hård tid for plejehjemsbeboerne, der har måttet leve under strenge besøgsrestriktioner. Derfor er det meget glædeligt, at plejehjemsbeboere igen kan få besøg under mere normale vilkår. Det betyder, at flere beboere nu kan komme ud af isolationen, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede lokale forbud eller besøgsrestriktioner
Selvom der nu som udgangspunkt er åbnet op for besøg, kan Styrelsen for Patientsikkerhed efter en konkrete vurdering påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

I det tilfælde, hvor en kommune har mere end 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, skal Styrelsen for Patientsikkerhed foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at udstede på-bud til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet (i den region, hvor kommunen er beliggende) om at lave besøgsrestriktioner på fx et plejehjem eller sygehus, flere plejehjem/sygehuse i kommunen/regionen eller alle plejehjem/sygehuse i kommunen/regionen.

Vurderes løbende
Vurderingen af om der er grundlag for at udstede påbud om besøgsrestriktioner foretages løbende på baggrund af bl.a. det samlede smittetal for kommunen samt oplysninger om, hvor smitten optræder lokalt. Der skal i vurderingen tages højde for særlige forhold, som fx kommuner med lavt indbyggertal. Der skal desuden tages stilling til, hvor lang tid et påbud skal gælde.

Der vil være mulighed for at fastlægge individuelle restriktioner, herunder at antallet af besøgende begrænses, eller at der lukkes af for alle besøg – både på ude- og indendørsarealer.

Hvor en kommune har 10-20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge skal Styrelsen for Patientsikkerhed tage kontakt til kommunen eller den region, hvori kommunen er beliggende, og foretage en konkret rådgivning om iværksættelses af initiativer med henblik på at inddæmme og minimere smittespredning på de lokale plejehjem, sygehus mv.

Altid mulighed for besøg i kritiske situationer og af fx ægtefæller
Trods eventuelle forbud eller restriktioner for besøg rettet mod én eller flere konkrete institutioner vil det fortsat være muligt at få besøg i kritiske situationer, fx besøg hos en døende. Herudover vil det være muligt for beboere at få besøg fra ægtefæller, faste samlevende eller faste partnere.

Ifølge den nye bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, er det ledelsen af plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, der skal sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2020.

Læs mere her

De opdaterede retningslinjer om besøg på plejehjem kan læses her (opdateret 9. juli)