Et bredt flertal af Folketingets partier afsætter 165 millioner kroner, der blandt andet skal forbedre mulighederne for besøg hos svækkede ældre – herunder ældre mennesker med demens.

Aftalen afsætter midler til en række initiativer, som skal forebygge ensomhed og sikre, at ældre på plejehjem og ældre i eget hjem kan fastholde deres livskvalitet og mentale helbred så godt som muligt under COVID 19.

Aftalens hovedfokus er, at beboere på plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af familie og nære pårørende. Samtidig fastholdes fokus på sikkerhed, så de ældre skærmes mod smitte.

Derudover påpeger aftalen, at det er vigtigt, serviceniveauet på ældreområdet bringes tilbage til normalt niveau i takt med genåbningen af samfundet. Og ældre, der har måttet undvære rengøring, skal tilbydes en grundig rengøring.

Danske Ældreråd hilser aftalen velkommen.

– Aftalen er et vigtigt første skridt på vejen mod at bringe plejehjemsbeboere og ensomme ældre i egen bolig ud af isolationen. Nogen tilbagevenden til hverdagen, bliver der ikke tale om. Men vi glæder os over, at der nu kommer en række initiativer, der kan mindske ensomheden hos nogle af landets mest sårbare ældre, siger Mogens Rasmussen, formand for Danske Ældreråd.

Aftalen indeholder 3 spor:

  • Nye løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet, herunder besøg.
  • Øget aktivitet på serviceområdet – tilbagevenden til normalt niveau.
  • Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 mod ensomhed.

Det første spor handler om nye løsninger for fastholdelse af social kontakt på plejehjem, og for ældre borgere i eget hjem, som grundet den øgede risiko for at blive alvorlig syg, hvis COVID-19 smitte rammer, har valgt at isolere sig for at undgå smitte.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 100 millioner kroner til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under den nuværende situation med besøgsrestriktioner. Det kan være besøgspavilloner, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg på udearealer hos ikke-smittede beboere på plejehjem muligt.

Aftalepartierne lægger vægt på, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer, når Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer herfor.

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet (også kaldet ældrenøglen). Kommunerne skal sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne.

Alle kommuner skal med udgangen af 2020 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Der er også afsat midler til blandt andet aflastende aktiviteter til pårørende af mennesker med demens, og støtte til rådgivning målrettet ældre.

Partierne har desuden besluttet, at en fremtidig genåbning af plejehjem skal ske i flere hastigheder – nogle initiativer kan ske inden for de nuværende rammer, mens andre skal ske på længere sigt. Et sektorpartnerskab for genåbning af plejesektoren skal skabe fælles forståelse om ansvarlig genåbning i plejesektoren sådan, at de enkelte plejehjem er velforberedte på en kontrolleret og forsigtig genåbning.

Det andet spor handler om at sætte gang i en genetablering af hjælpen til ældre og pårørende i de mange kommuner, hvor ydelserne er blevet reduceret i en periode i forbindelse med håndteringen af COVID-19 situationen. Aftaleparterne er derfor enige om at indskærpe vigtigheden af, at de pågældende kommuner kommer tilbage til det normale niveau i takt med, at samfundet generelt genåbner.

I aftalen påpeges det, at kommunerne i den forbindelse skal være opmærksomme på det store arbejde, som mange pårørende har løftet i perioden, og den belastning de kan være udsat for. Det er derfor vigtigt, at kommunerne sikrer, at pårørende, der er belastet af situationen kan få den fornødne støtte, eksempelvis via aflastning.

Aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring.

Det tredje spor handler om at lave et partnerskab på ældreområdet under COVID-19, som får til opgave at indsamle og formidle gode erfaringer for at forebygge ensomhed.

Partnerskabet sammensættes af en række relevante aktører på ældreområdet deriblandt Danske Ældreråd.

Herudover indeholder det tredje spor også midler til fritids- og kulturaktiviteter.

Aftaleparterne er således enige om at afsætte 15 millioner kroner til kommunerne, så de efter en genåbning får mulighed for at åbne kommunale fritidsaktiviteter (fx svømmehaller, fitnesscentre og idrætsanlæg) på en måde, hvor adgang for ældre borgere tænkes ind som en specifik prioritet.

Dette kan fx være i form af særlige åbningstider kun for ældre, mindre hold på særlige tidspunkter eller midlertidige alderskrav for adgang. Der kan også organiseres gåture for ældre. Det vil være op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes faciliteterne skal åbnes under særlig hensyntagen til de ældre.

Der er også afsat 10 millioner kroner til understøttelse af initiativer, hvor kultur-, idræts-, og foreningsliv i samarbejde med sociale aktører og institutioner skaber aktiviteter og tilbud målrettet såvel ældre på plejehjem som hjemmeboende ældre under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Det kan fx være udendørskoncerter og andre optrædener eller træningsinstruktion (fx stolegymnastik) foran ruderne for ældre på plejehjem. Eller små biblioteksklubber, samtaler med mennesker med demens med udgangspunkt i museers erindringskasser, dagsprogrammer udviklet af folkehøjskolerne til målgruppen eller udvikling af digitale samværs- og formidlingsformer med udgangspunkt i interessen for fx kunst, musik mv. for hjemmeboende ældre.

Hele aftalen kan læses her