Det nationale partnerskab mod ensomhed præsenterede onsdag den 21. juni en ny strategi og handlingsplan mod ensomhed. Samtidig blev sløret løftet for fire initiativer, for der skal følge op på partnerskabets anbefalinger.

Alt for mange borgere føler sig ensomme, og det kan få store konsekvenser både for den enkelte, men også for samfundet som helhed.

På den baggrund afsatte partierne bag aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022- 2025 (SSA-aftalen) 25,5 millioner kr. til en national strategi og handleplan mod ensomhed.

Som led heri blev nedsat et nationalt partnerskab mod ensomhed, som Røde Kors og Ældre Sagen står i spidsen for. Mere end 100 aktører fra civilsamfund, kommuner, virksomheder med videre har bidraget til arbejdet med at udforme en strategi og handlingsplan mod ensomhed, heriblandt Danske Ældreråd.

Arbejdet har taget udgangspunkt i, at ensomhed opstår inden for fem centrale livsarenaer: 1) Hjem og bolig, 2) dagtilbud, skole og uddannelse, 3) fritid og fællesskaber, 4) arbejdsliv og beskæftigelse samt 5) sundhed og pleje. Danske Ældreråd var inviteret ind og medvirkede i to arenaer, ”Hjem og bolig” samt ”Sundhed og pleje”.

Den ny strategi og handleplan består af 75 initiativer, som frem mod 2040 har som mål at halvere forekomsten af ensomhed blandt danskere over 16 år.

I forbindelse med lanceringen blev fire initiativer, der skal følge op på partnerskabets anbefalinger, præsenteret. Initiativerne er en udmøntning af 20,8 millioner kroner, der blev afsat med SSA-aftalen for 2022-2025.

De fire initiativer er:

  • Landsindsats til afstigmatisering af ensomhed (9,4 millioner kr.)
  • Fællesskaber og støtte til unge, der oplever ensomhed (3,8 millioner kr.)
  • Fællesskabsguides for ældre borgere (3,8 millioner kr.)
  • Fællesskabsguides for sårbare og socialt udsatte borgere (3,8 millioner kr.)

Formålet med initiativet ”Fællesskabsguides for ældre borgere” er at understøtte ældre borgeres muligheder for at deltage i fællesskaber for eksempel gennem lokale partnerskaber om fællesskabsguides eller lignende tiltag. De afsatte midler går til direkte tildeling til Ældre Sagen, som skal indgå samarbejder med for eksempel kommuner, civilsamfundsorganisationer og andre lokale aktører.

Find strategi og handlingsplan her.

Om ensomhed i Danmark

600.000 voksne danskere – og heraf cirka 100.000 over 65 år – føler sig ensomme ifølge Sundhedsstyrelsens rapport “Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021“.

Lidt over 6 procent af mænd over 65 år og cirka 10 procent af kvinder over 65 år viser tegn på ensomhed. Den laveste forekomst af ensomhed ses blandt de yngre ældre (65-79 år), men risikoen for at føle ensomhed stiger markant efter de 80 år.

Ensomhed er en subjektiv følelse, der er relateret til følelser som for eksempel at være ulykkelig, oplevelsen af at stå alene, være ude af stand til at handle og at have et stærkt savn af tilhørsforhold til andre og menneskeligt nærvær.

Når ensomhed bliver langvarig, kan den medføre alvorlige mistrivsel. Det kan medføre både dårlig søvn og hovedpine og øge risikoen for hjertesygdomme og psykisk sygdom.

Det kan altså have konsekvenser for det menneske, som oplever ensomhed. Samtidigt har den udbredte ensomhed konsekvenser for samfundet.

Sundhedsstyrelsen anslår, at der årligt er 400.000 kontakter til egen læge, der delvist eller udelukkende skyldes ensomhed. Årligt koster ensomhed samfundet over 8 milliarder kroner i pleje, behandling og tabt produktion.