De fleste ældreråd har haft uændrede eller ganske svagt stigende budgetter de sidste tre år. Men en mindre gruppe ældreråd oplever massive budgetreduktioner. Det viser en ny undersøgelse, som Danske Ældreråd har gennemført blandt landets ældreråd.

Undersøgelsen dækker årene 2022, 2023 og 2024, og er gennemført december 2023. I alt har 82 ældre- seniorråd besvaret undersøgelsen. 65 af dem har opgivet de eksakte budgettal for alle tre år.

Uændrede eller svagt stigende budgetter
Den generelle tendens er, at ældrerådenes budgetter fra 2022 til og med 2024 er uændrede eller ganske svagt stigende.

I gennemsnit er budgetterne for de 65 ældreråd, der har oplyst alle budgettal, imidlertid kun steget med 0,17 procent. Det tal dækker over, at:

  • 19 råd har uændrede budgetter.
  • 11 råd har fået reduceret deres budgetter i gennemsnit med 30 procent .
  • 35 ældreråd, oplever en stigning i budgettet. Heraf har kun 19 råd oplevet en budgetforøgelse, som ligger ud over den generelle pris- og lønregulering.

Store forskelle hos gruppen med stigende budgetter
For de 35 råd, der har fået en stigning i budgettet fra 2022 til 2024, er den i gennemsnit på 9,22 procent.

Stigningen dækker dog over store forskelle:

  • 19 af de 35 råd har fået en budgetforøgelse, som ligger ud over den generelle pris- og lønregulering og dermed i praksis fået flere midler til rådighed.
  • 16 af de 35 råd har oplevet en meget begrænset forøgelse af deres budget, der end ikke svarer til den generelle pris- og lønregulering på området (6,3 procent i perioden 2022-2024).

Markante besparelser hos flere
Noget mere alvorligt står det til hos de ældreråd, der decideret oplever, at deres budget bliver reduceret.

Der er tale om 11 ældreråd, som i gennemsnit har fået beskåret deres budget med knap 30 procent i perioden 2022 til 2024. Enkelte med op til hele 46 procent.

Danske Ældreråd undrer sig over den udvikling.

– Kommunerne bliver kompenseret for deres udgifter til ældrerådet over bloktilskuddet, så vi er noget uforstående overfor, at nogle kommuner reducerer rådets budget i en grad, der gør det vanskeligt for dem at være et effektivt arbejde råd, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Hun henviser til, at de ældreråd, der har fået reduceret deres budget, fortæller, at de forventer at skulle skære i borgermøder og andre arrangementer, ligesom de må skære i deltagelse på temadage og konferencer.

– Det er hverken i kommunens eller borgerens interesse, at forringe ældrerådenes økonomi så meget, at der ikke er råd til borgervendte aktiviteter eller til, at ældrerådsmedlemmer kan dygtiggøre sig og dermed blive endnu stærkere rådgivere for kommunen.

 

Sådan rammer budgetbesparelserne

Et af de råd, der er hårdt ramt, er Ældrerådet i Lejre Kommune. Her er budgettet for 2024 blevet reduceret med 46 procent i forhold til 2022.

– I Ældrerådet i Lejre Kommune er vi kede af, at vores budget er blevet reduceret så meget, at der stort set ikke er økonomi til borgerrettede aktiviteter, møder med samarbejdspartnere, ordinære møder hver måned eller til, at vi i Ældrerådet kan fortsætte med at tilegne os ny viden og inspiration til vores arbejde, fortæller formanden for rådet, Kirsten Kornval.

Ønsker at være et stærkt talerør
Hun understreger, at Ældrerådet har et stort ønske om fortsat være kvalificerede til at deltage i et konstruktivt samarbejde og dialog med politikerne.

– Vi ønsker at kunne rådgive om alle forhold på ældreområdet. Ikke mindst vil vi gerne fortsætte med at være et stærkt talerør for alle kommunens ældre, herunder de sårbare ældre, de demente og deres pårørende.

– Alt sammen er vigtigt, men det er især vigtigt i en tid, hvor ældreplejen står over for store forandringer. Og det gør den nu, siger Kirsten Kornval og henviser til, at regeringens ældreudspil lægger op til omfattende ændringer af kulturen og organiseringen af ældreplejen i kommunerne.

Må droppe borgermøder
Også Seniorrådet i Greve Kommune har fået skåret budgettet  markant (næsten 40 procent for 2024). Det betyder, at der kun er midler til at dække de mest basale udgifter.

Formand for Seniorrådet, Stella Hviid, fortæller, at budgetreduktionen hæmmer rådets handlemuligheder markant.

– Vi havde blandt andet planer om at arrangere borgermøder om etablering af seniorbofællesskaber. Disse planer har vi været nødt til at skrinlægge. Vi har også været nødt til at skære ned på vores deltagelse i temadage og konferencer, hvilket er ærgerligt, da det er der, vi får input.

Hun forklarer, at der generelt ikke er plads i budgettet til meget mere end det mest basale, hvilket blandt andet betyder, at de må være mindre ambitiøse med hensyn til aktiviteter rettet mod borgerne.

– Vi ville gerne gøre meget mere for at synliggøre os – for eksempel ved at afholde arrangementer for borgerne, få trykt informationsmateriale og lignende, men vi må skrue ned for vores ambitioner. Det er en skam, blandt andet fordi næste år er et valgår, og det, vi gør nu, har betydning for, hvem der stiller op til Seniorrådet, og for stemmeprocenten, siger Stella Hviid.

 

 


Om ældrerådenes økonomi


Kommunerne kompenseres for deres udgifter til ældreråd via bloktilskuddet fra staten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunerne er forpligtet til at dække udgifter til ældreråd, men ikke til at anvende det beløb, som de kompenseres med. Det kommunale bloktilskud går til en lang række af lovbundne udgifter i kommunerne (herunder udgifter til ældreråd). Kommunerne skal leve op til lovgivningen, men kan prioritere midlerne.

Om diæter/kørselsgodtgørelse/tabt arbejdsfortjeneste

Det er fastsat i lovgivningen, at medlemmer af ældre- og seniorråd modtager diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 16a.

Mødediæter, kørselsgodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er lovpligtige ydelser, som den enkelte kommune er ansvarlig for at dække for medlemmer af rådet.

Om udgifter til rådets virksomhed

Udgifter til ældrerådets virksomhed afholdes af kommunalbestyrelsen, der også stiller lokaler og – hvis rådet ønsker det – sekretariatsbistand til rådighed.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke udgifter rådet får dækket. Kommunen er ansvarlig for at dække udgifter til rådets drift og aktiviteter, herunder valg til ældreråd. Kommunen kompenseres for denne udgift via det statslige bloktilskud.

Læs mere i Håndbog for ældre- og seniorråd