Dansk Erhverv, Danske Ældreråd, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), FOA, KL, Røde Kors og Ældre Sagen indgår i samarbejde med ældreministeren som led i arbejdet med at implementere en ny ældrelov.

Dialogforum på ældreområdet skal understøtte den grundlæggende forandring på ældreområdet og bidrage til at sikre, at implementeringen af en ny ældrelov lykkes. Det sker med henblik på at understøtte regeringens ambitioner om at skabe den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie og grundlæggende forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på.

Forummets skal i høj grad bidrage til, hvordan man kan frisætte medarbejdere og sikre en ambitiøs afbureaukratisering, men også til at indfri regeringsgrundlagets ambitioner om at styrke den enkeltes selvbestemmelse, det frie valg og det lokale ansvar.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

– Jeg har det grundlæggende princip, at når man laver forandringer, så skal man også tale med dem, der berøres af dem, og dem der er med til at få tingene til at ske i hverdagen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med dialogforummet på ældreområdet samler en bred kreds af aktører, der i den grad har fingeren på pulsen i forhold til de forandringer, der skal ske på ældreområdet.

Vicedirektør i Dansk Erhverv (DE) Mette Feifer siger:

– I Dansk Erhverv ser vi frem til at indgå i realiseringen af regeringens ambitioner om frisættelse af ældreområdet med et udvidet frit valg og større selvbestemmelse for vores ældre borgere. Vi tror, at samarbejde og involvering af både det offentlige, det private, de selvejende institutioner og civilsamfundet er vejen frem. Det er helt centralt, at alle velfærdsaktører bliver tænkt ind i forandringen af ældreplejen, så vi sammen kan sikre en ældrepleje med borgeren i centrum og får den optimale ressourceudnyttelse. Forudsætningerne for at lykkes bliver øget frihed til faglighed for medarbejdere og ledere, at borgeren kan vælge mere selv, og ikke mindst fair og lige vilkår mellem forskellige leverandører.

Formand for Danske Ældreråd Inger Møller Nielsen siger:

– Det er vigtigt for Danske Ældreråd, at vi får en ældrepleje, der giver den ældre borger meget større selvbestemmelse. Først og fremmest handler det om, at flere beslutninger om hjælp skal kunne ske i dialog mellem den ældre og de medarbejdere i hverdagen, der kender borgeren godt. Vi skal have tillid til, at borgerne er de nærmeste til at vurdere egne behov, så det er deres individuelle præferencer og behov, der er styrende.

Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Nanna Højlund siger:

– Vi ser frem til at bidrage til arbejdet, hvor vi bl.a. vil fortsætte kampen for en reel frisættelse af de offentlige medarbejdere og ledere, da det er vejen til en bedre velfærd til borgerne. Samtidig kan det også være med til at rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet, hvor vi har et så stort behov for arbejdskraft.

Formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Tanja Nielsen siger:

– Det kræver noget af os alle, hvis vi skal ændre og forbedre ældreplejen. Vi er helt afhængige af, at den nye ældrelov er ambitiøs på de ældres vegne – ikke bare i fremtiden, men også nu og her, hvor vi står i akutte problemer med at skaffe nok uddannede social- og sundhedsmedarbejdere i ældreplejen. Vi skal skabe ændringer, hvor fokus skal være på kvaliteten af plejen hos den ældre og medarbejdernes muligheder for at udleve deres faglighed i plejen. Derfor er det vigtigt at vi som kender ældreplejen indefra gennem ældre- og pårørendeorganisationer eller som repræsentanter for de medarbejdere, der er tættest på den ældre, bidrager med løsninger til at skabe en bedre ældrepleje.

Fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg Sisse Marie Welling siger:

– Vi står med nogle store rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, og derfor er det positivt, at ministeren indkalder til dialog med de relevante parter – KL ser frem til at bidrage. Mange kommuner er allerede i gang med at tilrettelægge støtten så fleksibelt, som muligt – til gavn for borgerne. Det viser værdien af, at kommunerne har et tværgående ansvar på ældre- og sundhedsområdet. Det er vigtigt, at vi sikrer bedre sammenhæng for borgerne i den behandling og de tilbud de får. Det betyder, at vi også skal se på de andre lovgivninger, der er gældende for området, så vi sikrer en bedre helhedsoplevelse for borgeren. Endelig er det vigtigt, at der er respekt om, at en omstilling af denne størrelse tager tid. Derfor er det positivt, at ministeren lægger op til at involvere alle relevante parter.

Præsident for Røde Kors Jette Runchel siger:

– I Røde Kors er vi glade for at få lov til at give input til den kommende ældrelov, og til hvordan civilsamfundet kan spille en væsentlig rolle i velfærdssamfundet. Civilsamfundet har allerede mange tilbud på ældreområdet, som vi gerne vil arbejde mere systematisk og tættere sammen med det offentlige om, så vi i fællesskab kan styrke de lokale muligheder og ansvar.

Administrerende direktør for Ældre Sagen Bjarne Hastrup siger:

– Der er nu sagt så mange ord om en kommende ældrelov, at jeg vil spare på mine: Vi skal se handling, og det skal ske nu. Ingen kan længere være i tvivl om, hvordan den nuværende organisering lader ældre, svækkede mennesker i stikken. Det vil være Ældre Sagens fokus i arbejdet.

Læs mere på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside