Finansministeriet har meddelt, at processen for forhandlingerne om kommuneøkonomiaftalen og finansloven bliver forsinket og noget anderledes end normalt.

Regeringen vil i sidste halvdel af august indbyde KL og Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne i 2020.

Regeringen forventer på den baggrund, at et bloktilskuds-aktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og regioner kan finde sted.

Regeringen vil orientere kommunalbestyrelser og regionsråd herom og tage initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

Læs Finansministeriet pressemeddelelse her

Det vigtigste for ældrerådene er:

Finanslov:

  • At regeringen i slutningen af august 2019 vil fremlægge et ’teknisk finanslovsforslag for 2020’ (dvs. et forslag, som indeholder bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter, men uden at de bevillingsmæssige konsekvenser af regeringens prioriteter er indarbejdet).
  • At der i slutningen af september 2019 vil blive fremlagt et ’opdateret finanslovsforslag for 2020’, der afspejler regeringens prioriteringer.

Kommuneøkonomiaftale:

  • At regeringens forhandlinger med KL om kommunernes økonomi for 2020 udskydes. Forhandlingerne indledes først i slutningen af august 2019.
  • At der forventes en politisk aftale om kommunernes økonomi i september 2019. Kommunernes frist for vedtagelse af de kommunale budgetter skydes derfor fra 15. oktober til 5. november 2019.

Publiceret den 15. august 2019